سوگیری رسانه‌ای در بازارهای مالی (با تأکید بر علل فردی و سازمانی) نوشتة محسن میرزا ابوالحسن خان ‌ایلچی (محسن ایلچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاکنون پژوهش‌های گستردة بسیاری دربارة ”سوگیری“ یا ”جانبداری رسانه‌ای“ (Media Bias) در بازارهای مالی انجام شده‌است. برخی پژوهشگران آن را اثر روزنامه‌نگار (Journalist Effects) عنوان کرده‌اند و بعضی محققان هم سوگیری رسانه‌ای را در قلمرو فساد رسانه‌ای (Media corruption) تحلیل کرده‌اند. این تحقیق‌ بنا دارد سوگیری عامدانه رسانه‌های مالی را مورد واکاوی قرار دهد.
تحقیقات نشان می‌دهد که مداخلة رسانه‌های اقتصادی در بورس به سه روش متفاوت صورت می‌گیرد. روش اول، پوشش رویدادهایی اقتصادی است که امکان چشم‌پوشی از آن برای رسانه‌ها وجود ندارد. از این بُعد، نقش روزنامه‌نگاران در چارچوب ” نظریة دروازه‌بانی“ قابل تبیین است. روش دوم، بزرگ‌نمایی و برجسته‌سازی رویدادهایی خاص است که سازمان رسانه به‌دلایل مادی و انتفاعی، مایل به انجام آن است. در نهایت، روش سوم، انتخاب‌های فردی روزنامه‌نگاران در پوشش خبری رویدادهایی است که از سوی خبرنگار یا سایر اعضای تحریریه به‌خاطر وجود انگیزه‌های فردی صورت می‌گیرد. پژوهش پیش‌ رو، ضمن بیان علل سوگیری رسانه‌ها در بازار سهام، علل فردی سوگیری روزنامه‌نگاران را با توجه به دلایل فردی و سازمانی مورد توجه قرار داده‌است. آن‌گاه اشکال و روش‌های جهت‌گیری خبرنگاران مالی در بورس تهران را بیان می‌دارد. روش تحقیق مورد استفاده در نگارش مقاله، روش” اسنادی-کتابخانه‌ای“ است. مؤلف در این مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌های علوم ارتباطات، مدیریت رسانه‌ای و مدیریت مالی تلاش کرده با رویکردی میان‌رشته‌ای به یافته‌ها و نتیجه‌گیری برسد. اینکه بازارهای مالی توسعه‌یافته، به چه راهکاریی برای کنش سوگیرانه روزنامه‌نگاران دست یافته‌اند، سؤال دیگری است که مورد توجه قرار گرفته‌است. در نهایت، ‌خلأهای قانونی و مقررات یا سیاست‌های خودتنظیمی ‌سازمان‌های رسانه‌ای بیان شده‌است.

کلیدواژه‌ها