سوگیری رسانه‌ای در بازارهای مالی (با تأکید بر علل فردی و سازمانی) نوشتة محسن میرزا ابوالحسن خان ‌ایلچی (محسن ایلچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تاکنون پژوهش‌های گستردة بسیاری دربارة ”سوگیری“ یا ”جانبداری رسانه‌ای“ (Media Bias) در بازارهای مالی انجام شده‌است. برخی پژوهشگران آن را اثر روزنامه‌نگار (Journalist Effects) عنوان کرده‌اند و بعضی محققان هم سوگیری رسانه‌ای را در قلمرو فساد رسانه‌ای (Media corruption) تحلیل کرده‌اند. این تحقیق‌ بنا دارد سوگیری عامدانه رسانه‌های مالی را مورد واکاوی قرار دهد.
تحقیقات نشان می‌دهد که مداخلة رسانه‌های اقتصادی در بورس به سه روش متفاوت صورت می‌گیرد. روش اول، پوشش رویدادهایی اقتصادی است که امکان چشم‌پوشی از آن برای رسانه‌ها وجود ندارد. از این بُعد، نقش روزنامه‌نگاران در چارچوب ” نظریة دروازه‌بانی“ قابل تبیین است. روش دوم، بزرگ‌نمایی و برجسته‌سازی رویدادهایی خاص است که سازمان رسانه به‌دلایل مادی و انتفاعی، مایل به انجام آن است. در نهایت، روش سوم، انتخاب‌های فردی روزنامه‌نگاران در پوشش خبری رویدادهایی است که از سوی خبرنگار یا سایر اعضای تحریریه به‌خاطر وجود انگیزه‌های فردی صورت می‌گیرد. پژوهش پیش‌ رو، ضمن بیان علل سوگیری رسانه‌ها در بازار سهام، علل فردی سوگیری روزنامه‌نگاران را با توجه به دلایل فردی و سازمانی مورد توجه قرار داده‌است. آن‌گاه اشکال و روش‌های جهت‌گیری خبرنگاران مالی در بورس تهران را بیان می‌دارد. روش تحقیق مورد استفاده در نگارش مقاله، روش” اسنادی-کتابخانه‌ای“ است. مؤلف در این مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌های علوم ارتباطات، مدیریت رسانه‌ای و مدیریت مالی تلاش کرده با رویکردی میان‌رشته‌ای به یافته‌ها و نتیجه‌گیری برسد. اینکه بازارهای مالی توسعه‌یافته، به چه راهکاریی برای کنش سوگیرانه روزنامه‌نگاران دست یافته‌اند، سؤال دیگری است که مورد توجه قرار گرفته‌است. در نهایت، ‌خلأهای قانونی و مقررات یا سیاست‌های خودتنظیمی ‌سازمان‌های رسانه‌ای بیان شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Bias in Financial Markets (With an Emphasis on Personal and Organizational Reasons) Mohsen Mirza-Abolhassan Khan Ilchi (Mohsen Ilchi

چکیده [English]

So far, extensive research has been conducted on “bias” or “media bias” in financial markets. Some researchers name it journalist effects while some others have analyzed media bias in the realm of media corruption. This research is to explore the deliberate bias in financial media.
Research shows that the intervention of economic media in stock exchange market is carried out in three different ways. The first tactic is the coverage of economic events that cannot be overlooked by the media. In this approach, the role of journalists in the framework of the "gate theory" can be explained. The second approach is magnifying and highlighting specific events that the media organization is willing to do for profit reasons. Finally, in the third approach, the individual choices of journalists are the coverage of events selected by journalists or other members of the editorial board due to individual incentives.
While stating the reasons for media bias in the stock exchange market, this research has also put into consideration individual and organizational causes of bias by journalists. Then, it explains the forms and methods of bias by financial reporters in Tehran Stock Exchange. The research method used in writing the article is “documentary-library" technique. The author of this article has tried to reach a conclusion by employing theories in communications science, media management and financial management through applying an interdisciplinary approach. The fact that developed financial markets have reached to what strategies to instigate biased action by journalists, is another question that is being considered. Finally, legal gaps and regulations or self-regulated policies of media organizations have been explained