” ایماژ منفی از بدن“ کاربران نوجوان شبکـة اجتماعـی فیس‌بـوک بررسی نقش واسطه‌گری فاکتور ‌”اختلاف از خود“ نوشتة اشرف‌سادات احدزاده حسین امامی رودسری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با  هدف بررسی رابطه بین فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک و ایماژ منفی از بدن و نیز تبیین این رابطه با بررسی نقش واسطه‌ای ” اختلاف از خود“ انجام شد.
آزمودنی‌های پژوهش حاضر را129  دانش‌آموز دو دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه منطقة 2 شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. عضویت فرد در شبکة اجتماعی فیس‌بوک و فعال‌بودن وی در این شبکة اجتماعی، معیار انتخاب نمونه‌های مورد بررسی بود. از مقیاس‌های ایماژ منفی از بدن، اختلاف از خود و پرسشنامه فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها  با استفاده از همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج بیانگر آن بود که فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک پیش‌بینی‌کنندة معنادار ایماژ منفی از بدن (β =  0/312, p < 0/001) و اختلاف از خود ((β = - 0/354, p < 0/001 است. اختلاف از خود نیز ایماژ منفی از بدن را پیش‌بینی می‌کند ((β =  0/313 , p < 0/001. علاوه بر این، اختلاف از خود می‌تواند رابطه بین فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک و ایماژ منفی از بدن را به‌طور جزئی واسطه‌گری کند. ((β =  0/233, p <0/001
یافته‌ها نشان داد که نوجوانان در اثر رویارویی با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک، لایک‌کردن این تصاویر، کامنت‌گذاشتن دربارة آنها و به اشترک‌گذاری مجدد آنها، خود واقعی‌شان را بسیار متفاوت و متمایز از خود ایدئالشان ارزیابی می‌کنند و در نتیجه دچار احساس منفی نسبت به بدن و اندام خود می‌شوند. بنابراین، شناسایی تأثیر فعالیت‌های مرتبط به تصاویر ایدئال در فیس‌بوک بر بزرگی تضاد بین خود واقعی از خود ایدئال و ایماژ منفی از بدن می‌تواند درک بهتری از سبب‌شناسی این اختلال در نوجوانان کاربر شبکة‌های اجتماعی به‌دست دهد

عنوان مقاله [English]

Negative Body Image” of Adolescent Users of Facebook Social Network: Studying the Mediating Role of “Different from Self” Factor Ashrafsadat Ahadzadeh, Hossein Emami Roudsari

چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the connection between the activities related to ideal images on Facebook and negative images of the body as well as explaining this relationship through studying the mediating role of ‘’different from self’’.
Methods: The subjects of this study were 129 students in two girl high schools and a boy high school in District Two of the city of Tehran, who were selected according to the Convenience Sampling Method. Being Facebook user and being active in this social network were the criteria for selection of the subjects. The scales of “negative body image”, “different from self”, and questionnaires on activities related to ideal images on Facebook were used for data collection. The data were analyzed using Pearson correlation and path analysis methods.
Results: The results showed that the activities associated with ideal images on Facebook are meaningfully predictors of the “negative body image” (β = .312, p <.001), and “different from self” (β = - .354, p < .001). “Different from self”, too, predicts “negative image of the body” (β = .313, p <.001). Besides, “different from self” can partially mediate the relation between the activities related to ideal images on Facebook and the “negative image of the body” (β = .233, p <.001).
Conclusion: The findings showed that adolescents in the face of ideal images on Facebook, pressing the ‘Like’ button, and leaving comments about them and sharing them again, assess their true selves very different and distinct from their ideal selves and as a result they feel negative about their body and organs. Therefore, identifying the impact of activities related to the Facebook ideal images on the magnitude of the contradiction between the real self and the ideal self and the negative body image can produce a better understanding of the etiology of such disorder in adolescent users of social networks.