” ایماژ منفی از بدن“ کاربران نوجوان شبکـة اجتماعـی فیس‌بـوک بررسی نقش واسطه‌گری فاکتور ‌”اختلاف از خود“ نوشتة اشرف‌سادات احدزاده حسین امامی رودسری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با  هدف بررسی رابطه بین فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک و ایماژ منفی از بدن و نیز تبیین این رابطه با بررسی نقش واسطه‌ای ” اختلاف از خود“ انجام شد.
آزمودنی‌های پژوهش حاضر را129  دانش‌آموز دو دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه منطقة 2 شهر تهران تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. عضویت فرد در شبکة اجتماعی فیس‌بوک و فعال‌بودن وی در این شبکة اجتماعی، معیار انتخاب نمونه‌های مورد بررسی بود. از مقیاس‌های ایماژ منفی از بدن، اختلاف از خود و پرسشنامه فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها  با استفاده از همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج بیانگر آن بود که فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک پیش‌بینی‌کنندة معنادار ایماژ منفی از بدن (β =  0/312, p < 0/001) و اختلاف از خود ((β = - 0/354, p < 0/001 است. اختلاف از خود نیز ایماژ منفی از بدن را پیش‌بینی می‌کند ((β =  0/313 , p < 0/001. علاوه بر این، اختلاف از خود می‌تواند رابطه بین فعالیت‌های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک و ایماژ منفی از بدن را به‌طور جزئی واسطه‌گری کند. ((β =  0/233, p <0/001
یافته‌ها نشان داد که نوجوانان در اثر رویارویی با تصاویر ایدئال در فیس‌بوک، لایک‌کردن این تصاویر، کامنت‌گذاشتن دربارة آنها و به اشترک‌گذاری مجدد آنها، خود واقعی‌شان را بسیار متفاوت و متمایز از خود ایدئالشان ارزیابی می‌کنند و در نتیجه دچار احساس منفی نسبت به بدن و اندام خود می‌شوند. بنابراین، شناسایی تأثیر فعالیت‌های مرتبط به تصاویر ایدئال در فیس‌بوک بر بزرگی تضاد بین خود واقعی از خود ایدئال و ایماژ منفی از بدن می‌تواند درک بهتری از سبب‌شناسی این اختلال در نوجوانان کاربر شبکة‌های اجتماعی به‌دست دهد