بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15-39 سال (مطالعة موردی شهر شهرکُرد) نوشتة اصغر محمدی  مهری فاضلیان دهکُردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مصرف کلیه کالاها از جملۀ کالاهای فرهنگی در چند دهۀ اخیر به یک پدیدۀ فراگیر تبدیل شده‌است؛ بر همین اساس این پژوهش به بررسی تأثیر سواد رسانه‌ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی ” مطالعه موردی زنان 15-39 سال شهر شهرکُرد“ پرداخته‌است. روش مطالعه در این تحقیق روش پیمایشی است که در آن جمـع‌آوری اطلاعـات بـا استفاده از ابزار پرسشنامه (محقق ساخته ) است؛ جامعة آماری شامل کلیه زنان 15-39 سال شهر شهرکُرد ( نفر39596) است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد 380 نفر تعیین و هر یک از نمونه‌ها با توجه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای (سیستماتیک) مشخص شدند. سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک متغیر مستقل واسط (وابسته درونی) در تعامل دوسویه با استفاده از رسانه و نحوه تأثیر‌گذاری رسانه‌هاست؛ رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و سواد رسانه‌ای، متغیرهایی با تأثیر متقابل بر یکدیگرند. همان‌طور که مصرف کالاهای فرهنگی وابسته به میزان سواد رسانه‌ای زنان است، سواد رسانه‌ای به‌عنوان متغیر مستقل واسط بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی زنان (متغیر وابسته) تأثیرگذار است. برمبنای سه سطح مصرف (انگیزه‌، عادت، رفتار) و مصرف کالاهای فرهنگی بر مبنای سه سطح بررسی شده (میزان و نوع وگرایش به مصرف) زنان دارای سطوح بالای سواد رسانه‌ای، نسبت به زنانی که از سطوح سواد رسانه‌ای کمتری برخوردارند بنا بر سطح سوادرسانه‌ای‌شان انگیزة خرید و مصرف کالاهای فرهنگی بیشتری در آنها ایجاد شده‌است. و انگیزه مصرف در زنان منجر به رفتار مصرف و گرایش و تنوع در مصرف کالاهای فرهنگی و تکرار در اعمال مصرف، منجر به ایجاد عادت در مصرف کالاهای فرهنگی آنها می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Media Literacy on Mental Consumption of Cultural Goods in Women of 15-39 Years of Age (Case Study of Shahre-Kord City) Asghar Mohammadi, Mehri Fazelian Dehkordi

چکیده [English]

Consumption of all consumer goods, including cultural goods, in recent decades has become a widespread phenomenon; based on this, the study has addressed the effect of media literacy on mental consumption of cultural goods “case study of 15-39 year old women in Shahre-Kord city”. The methodology of this research is a survey that collects information using the questionnaire (self-made); the statistical population consisted of women of 15-39 years of age, residents of Shahre-Kord city (39,596 individuals) and by using Cochran formula, a sample of 380 people were selected, while each of the samples was identified according to the multistage cluster sampling (systematic). Media literacy is an independent interfacing (inner-dependent) variable in bidirectional interaction using the media and the way they influence; mass media, social networking and media literacy are variables interacting with each other. In the same way that consumption of cultural goods depends on the level of media literacy of women, media literacy as independent interfacing variable influences the level of women’s consumption of cultural goods (dependent variable). Based on the studied consumption levels (motivation, habits, behavior) and consumption of cultural goods based on three surveyed levels (the amount, type, and trend of consumption), women with high levels of media literacy, compared to women with lower levels of media literacy, were more motivated to purchase and consume cultural goods depending on their level of media literacy. And consumption motivation in women leads to consumption attitude and trends and diversity in consumption of cultural goods, and recurrence of consumption results in the creation of the habit of consuming cultural goods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • consumption of cultural goods
  • Women
  • Social Networking
  • mass media
  • Shahre Kord City