سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند روی سبک زندگی افراد است. در حال حاضر استفاده از تلفن همراه هوشمند در ایران رو به افزایش است و این افزایش می‌تواند به تغییر در سبک زندگی افراد منجر شود. برای آزمون این فرضیه، از مفهوم سبک زندگی که توسط بوردیو ارائه شده‌است، استفاده کردیم. سبک زندگی در این معنا با متغیرهای مصرف فرهنگی و فعالیت‌های اوقات فراغت سنجیده می‌شود. روش تحقیق، پیمایش آنلاین بود و 219 نفر در این تحقیق شرکت کردند. تحلیل یافته‌ها نشان داد که فرضیه تحقیق تأیید می‌شود اما استفاده از تلفن همراه هوشمند پیش‌بینی‌کنندة قوی برای سبک زندگی نیست. همبستگی پیرسون بین این دو متغیر 42/0 بود اما آزمون ANOVA نشان داد استفاده از تلفن همراه هوشمند تنها 17درصد از واریانس متغیر سبک زندگی را تبیین می‌کند. تحلیل‌های بیشتر نشان داد متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سن تأثیری بر سبک زندگی ندارند اما متغیر درآمد تأثیر دارد. واردکردن درآمد به مدل، قدرت مدل را افزایش نداد و بنابـراین با تحقیقات بیشتر باید عوامل دیگـری که واریانس سبک زندگی را تبیین می‌کنند شناسایـی کـرد. علاوه ‌بر ‌این، نتایج نشان داد که کارکرد حضور در فضای مجازی مهم‌ترین کارکرد تلفن همراه هوشمند برای کاربران ایرانی است و همچنین مصرف فرهنگی کاربران ایرانی در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها