سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربـران ایرانـی نوشتة حسین کرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مقاله سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند روی سبک زندگی افراد است. در حال حاضر استفاده از تلفن همراه هوشمند در ایران رو به افزایش است و این افزایش می‌تواند به تغییر در سبک زندگی افراد منجر شود. برای آزمون این فرضیه، از مفهوم سبک زندگی که توسط بوردیو ارائه شده‌است، استفاده کردیم. سبک زندگی در این معنا با متغیرهای مصرف فرهنگی و فعالیت‌های اوقات فراغت سنجیده می‌شود. روش تحقیق، پیمایش آنلاین بود و 219 نفر در این تحقیق شرکت کردند. تحلیل یافته‌ها نشان داد که فرضیه تحقیق تأیید می‌شود اما استفاده از تلفن همراه هوشمند پیش‌بینی‌کنندة قوی برای سبک زندگی نیست. همبستگی پیرسون بین این دو متغیر 42/0 بود اما آزمون ANOVA نشان داد استفاده از تلفن همراه هوشمند تنها 17درصد از واریانس متغیر سبک زندگی را تبیین می‌کند. تحلیل‌های بیشتر نشان داد متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سن تأثیری بر سبک زندگی ندارند اما متغیر درآمد تأثیر دارد. واردکردن درآمد به مدل، قدرت مدل را افزایش نداد و بنابـراین با تحقیقات بیشتر باید عوامل دیگـری که واریانس سبک زندگی را تبیین می‌کنند شناسایـی کـرد. علاوه ‌بر ‌این، نتایج نشان داد که کارکرد حضور در فضای مجازی مهم‌ترین کارکرد تلفن همراه هوشمند برای کاربران ایرانی است و همچنین مصرف فرهنگی کاربران ایرانی در سطح پایینی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Impact of Using Smart Mobile Phones on Iranian Users’ Lifestyle Hossein Kermani

چکیده [English]

The purpose of this article is to evaluate the impact of using smart mobile phones on the lifestyle of people. Presently, smart mobile phones are increasingly used in Iran and such increase can lead to changes in the people’s lifestyle. To test this hypothesis, we used the concept of lifestyle that was offered by Bourdieu. In this sense, lifestyle is measured by cultural consumption variables and leisure time activities. The research methodology was online surveys and 219 people participated in this study. The results showed that the hypothesis is confirmed, but that smart mobile phone is not a strong predictor of lifestyle. Pearson correlation between these two variables was 0.42, but the ANOVA test showed that the use of smart mobile phones explains only 17 percent of the lifestyle variables. Further analysis showed that gender, education and age variables have no impacts on the lifestyle but that the income variable does. Including the income factor into the model did not increase the strength of the model. Thus, other factors that explain the variables of lifestyle must be identified through further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart mobile phone
  • Lifestyle
  • Bourdieu
  • Cultural Consumption
  • leisure time activities