رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی نوشتة حسین بصیریان جهرمی محمد عبدالحسینی ملیکا بردبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری و مدیریت بحران‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی می‌پردازد. از آنجا که این نوع از رسانه‌ها در سال‌های اخیر زمینة کنشگری را بیش از سایر رسانه‌های جمعی فراهم آورده‌اند و به تعبیر کاستلز، بستری تازه‌ای را به نام ” ارتباطجمعی خودانگیز“ ایجاد کرده‌اند، کاربران این شبکه‌ها نیز، به‌ویژه با بهره‌مندی از تلفن‌های همراه هوشمند، امکان مدیریت بحران‌های اجتماعی را در تجربة زیستة خود به‌دست آورده‌اند.
مقالة‌ حاضر، به منظور ارائه‌ تحلیل مفهومی از ماهیت کنشگری در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به شرح آثار رسانه‌های اجتماعی همگرا‌شده در تلفن‌های همراه هوشمند در مدیریت بحران می‌پردازد. در این میان، مصادیقی از وجوه مختلف مدیریت بحران (انباشت، بروز، فروکش و بهبود)، با توجه به حوزه‌های شناختی جدید، که مشخصاً به ظرفیت‌های رسانه‌های اجتماعی مختلف و نوظهور در کنار کنشگری شبکه‌وندان در فضای واقعی مرتبط است، توصیف و تحلیل می‌شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Goals and Motives of Social Media and Crisis Management Students: The Role of Smart Phones in Social Activism Hossein Basirian jahromi, Mohammad Abdolhoseini, Melika Bordbar

چکیده [English]

This paper examines the role of smart phones in activism and crisis management through social media. Because these types of media in recent years have provided the ground for activism more than other mass media, and as Castells put it, they have created a new platform called "spontaneous mass media", the users of these networks, too, particularly with utilization of smart phones, have gained the chance to manage social crises through their lived experience.
In order to provide conceptual analysis of the nature of activism in social, political, economic and cultural relations, this paper describes the impacts of converged social media on smart phones in dealing with crisis management. In the meantime, examples of the different aspects of crisis management (accumulation, outbreak, subsiding and recovery) will be explained and analyzed with due attention to the new cognitive domains that are specifically related to the capacities of varied novel social media alongside activism of network users and emerging capabilities in real space is associated with network users in real space

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Crisis
  • crisis management
  • Mobile Phone
  • activism