خوشه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگی فضای مجازی نوشتة عباس طلوعی بهداد میرافشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کالاهای فرهنگی به‌عنوان یک سرمایة عمومی در سبک زندگی اجتماعات به شکل سنّتی نقش مهمی داشته‌است و در مراحل و دوران‌های متعددی به‌روز و دسته‌بندی شده، به‌طوری‌که در سلایق متنوعی توسط دست‌اندرکاران بخش فرهنگی و هنری در انواع و اقسام مختلف تولید و عرضه ‌شده‌اند. تنها در فضای مجازی است که دست‌اندرکاران و کاربران آن علی‌رغم گذراندن اوقات نامحدود و انجام فعالیت‌های روزانه، هنوز شناخت مناسبی از سبک جدید شکل‌‌گرفته (به‌واسطه فناوری) پیرامونی خود ندارند. 
این پژوهش از طریق تکنیک داده‌کاوی و روش خوشه‌بندی کامینز سعی در گروه‌بندی اقلام و محصولات فرهنگ مجازی و تعریف جدیدی از آن بر اساس مصرف فناورانه مخاطبان دارد. پرسشنامه‌های مکتوب و پرسشنامه‌های الکترونیکی شامل 34 گویه در چهار بخش در فضای مجازی به تعداد 550 نمونه از فعالین سایبری در بازه‌های زمانی مختلف توزیع شد و در نهایت تعداد 8 خوشه از اقلام فرهنگی (به‌همراه ویژگی‌ها و تمایلات عمومی و فناورانه کاربران) شناسایی، سپس خوشه‌ها در نمای گرافیک یا به عبارتی شبکة فرهنگ مجازی ترسیم شد.
نتایج این تحقیق می‌تواند برای سازمان‌ها در بخش تولید و عرضة محصولات فرهنگ و فناوری و چه در بخش بازار و موضوعات اجتماعی و شهروندی به‌همراه شناسایی الگوهای مصرف مخاطبان و مشتریان در تکوین سبک زندگی مجازی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها