مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شتاب رشد تعداد تارنماها در ایران بسیار بیشتر از ارتقای کیفی آنها بوده‌است. در شرایطی که رسانههای اجتماعی اینترنتی به یکی از منابع مهم اطلاعرسانی تبدیل شدهاند، خبرگزاریهای مطرح برای جذب مخاطبان و ارتباط موفق با آنها باید علاوه بر توجه به تولید محتوا، اصولی را در طراحی و پیادهسازی تارنماهای خود رعایت کنند تا این محتوا به بهترین نحو عرضه شود. این اصول به‌طور کلی در دستة کاربردپذیری قرار می‌گیرند. مقالة پیش رو برای سنجش کاربردپذیری تارنماهای سه خبرگزاری ایرنا، ایسنا و فارس، احساس و ارزیابی کاربران نسبت به این سه را با روش تمایز معنایی و به‌وسیلة پرسشنامة QUIS گردآوری کرده‌است. سپس با محاسبة میانگین امتیازات هر خبرگزاری و ترسیم نیمرخ، جایگاه هر کدام را از نظر رضایت کاربران با یکدیگر مقایسه کرده‌است. محققان نیز در این مقاله با تحلیل تارنماها بر اساس چارچوب نظری، سعی در تحلیل و توضیح احساس و تجربه کاربران داشته‌اند. بر اساس یافتههای این تحقیق مشخص شد که اگرچه خبرگزاری ایسنا در بین هر سه خبرگزاری در بالاترین جایگاه از نظر مجموع امتیازات رضایتقرار دارد، این حقیقت باقی است که این خبرگزاری نیز تنها ۶۴‌درصد از حداکثر امتیاز ممکن در ابراز رضایت کاربران را کسب کرده‌است. خبرگزاریهای ایسنا و فارس نیز با کسب ۵۸‌درصد و ۵۳‌درصد از حداکثر امتیاز ممکن، در کسب رضایت کاربران چندان موفق نبودهاند. در خاتمه چند پیشنهاد برای بهبود کاربردپذیری این تارنماها ارائه شده‌است، از جمله استفادة بهینه از منوهای افقی و حذف بنرهای تبلیغاتی متحرک.

کلیدواژه‌ها