مقایسة کاربردپذیری تارنماهای خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و فارس از دیدگاه کاربران نوشتة محمدمهدی فرقانی علی رستگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شتاب رشد تعداد تارنماها در ایران بسیار بیشتر از ارتقای کیفی آنها بوده‌است. در شرایطی که رسانههای اجتماعی اینترنتی به یکی از منابع مهم اطلاعرسانی تبدیل شدهاند، خبرگزاریهای مطرح برای جذب مخاطبان و ارتباط موفق با آنها باید علاوه بر توجه به تولید محتوا، اصولی را در طراحی و پیادهسازی تارنماهای خود رعایت کنند تا این محتوا به بهترین نحو عرضه شود. این اصول به‌طور کلی در دستة کاربردپذیری قرار می‌گیرند. مقالة پیش رو برای سنجش کاربردپذیری تارنماهای سه خبرگزاری ایرنا، ایسنا و فارس، احساس و ارزیابی کاربران نسبت به این سه را با روش تمایز معنایی و به‌وسیلة پرسشنامة QUIS گردآوری کرده‌است. سپس با محاسبة میانگین امتیازات هر خبرگزاری و ترسیم نیمرخ، جایگاه هر کدام را از نظر رضایت کاربران با یکدیگر مقایسه کرده‌است. محققان نیز در این مقاله با تحلیل تارنماها بر اساس چارچوب نظری، سعی در تحلیل و توضیح احساس و تجربه کاربران داشته‌اند. بر اساس یافتههای این تحقیق مشخص شد که اگرچه خبرگزاری ایسنا در بین هر سه خبرگزاری در بالاترین جایگاه از نظر مجموع امتیازات رضایتقرار دارد، این حقیقت باقی است که این خبرگزاری نیز تنها ۶۴‌درصد از حداکثر امتیاز ممکن در ابراز رضایت کاربران را کسب کرده‌است. خبرگزاریهای ایسنا و فارس نیز با کسب ۵۸‌درصد و ۵۳‌درصد از حداکثر امتیاز ممکن، در کسب رضایت کاربران چندان موفق نبودهاند. در خاتمه چند پیشنهاد برای بهبود کاربردپذیری این تارنماها ارائه شده‌است، از جمله استفادة بهینه از منوهای افقی و حذف بنرهای تبلیغاتی متحرک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Applicability of Websites of IRNA, ISNA and Fars News Agencies from Users’ Perspective Mohammad Mehdi Forghani, Ali Rastegar

چکیده [English]

The growth momentum of the number of websites in Iran has been much more rapid than their quality improvement. In conditions that internet-based social media have turned into a significant source of news dissemination, the key news agencies need to, in addition to paying attention to content, consider principles in designing and launching their websites, so that the content would be released in the best way possible. These principles are generally placed in applicability category.
This article is to assess the applicability of IRNA, ISNA, and Fars News Agency websites, while data about the feelings and evaluation of users towards them have been collected in accordance with semantic distinction method by answering questions in quizzes. Then, by calculating the average score for each news agency, and designing profile, the position of each website from users’ point of satisfaction has been compared with the other two. The researchers also analyzed in this paper the theoretical framework of the websites, trying to evaluate and explain the feelings and experiences of users. Based on the findings of this study, it was established that although ISNA scored the highest among the three news agencies in terms of total satisfaction score, the fact remains that the agency has gained only 64 percent of users’ expressed satisfaction. Meanwhile, IRNA and Fars News Agency, gaining 58 percent and 53 percent of users’ satisfaction respectively, have not been very successful in obtaining users’ consent.
In the end, some suggestions have been proposed to improve the applicability of these websites, including optimal use of horizontal menus and removal of animated advertising banners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicability
  • website
  • news agency
  • user’s satisfaction
  • semantic distinction
  • quiz