تبیین الگوی آموزش ”سواد رسانه‌ای“ در نظام آموزش‌وپرورش نوشتة هادی خانیکی وحیده شاه‌حسینی فاطمه نوری‌راد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌جرئت میتوان گفت که اساس بسیاری از تحولات جهان امروز در شقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی، دگرگونی در نظم و نظام ارتباطی و خصوصاً فراگیر‌شدن رسانههای جمعی، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین مرتبط با آن، طی چند دههگذشته است. این تحولات، سوادآموزی جدیدی می‌طلبد تا افراد را برای حضور در دنیای رسانه‌ای‌شده، توانمند سازد. سواد رسانه‌ای به‌عنوان ضرورت انکارناپذیر عصر حاضر، بخش مهمی ‌از توسعة ارتباطات انسانی است که بایستی آموزش آن را از سالهای کودکی و دوره‌های تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه آغاز کرد.
مقاله پیش‌ رو به تبیین الگویی عملیاتی، جهت آموزش سواد رسانهای برای کودکان، بر مبنای رویکردهای نوین آموزشی می‌پردازد. تعریف ما از سواد رسانهای، برایندی از تعاریف موجود و تلفیقی از مهارت‌های تفکر انتقادی با دانش ارتباطی پیرامون محتوای رسانه‌ای است. الگوی پیشنهادی این مقاله، طرحی مرکب از سه مرحله بلند‌خوانی در سنین پیش از دبستان، آموزش فلسفیدن به کودکان در چند سال آغازین دبستان و آموزش محتوای رسانهای در سال‌های پایانی دبستان است و نهادینه‌کردن زیرساختهایی در بطن فکر کودکان، پیش از ورود ساختارهای دانش رسانهای را در دستور کار دارد. سبک آموزشی بازاندیشانه، گفت‌وگومحور و مبتنی بر حلقة کندوکاو، اصل جدایی‌ناپذیر این الگو است که می‌تواند نگرشی بازاندیشانه، مسئولانه، انتقادی و خلاقانه نسبت به متون رسانه‌ای در کودکان ایجاد کند و به قضاوت دقیقتر آنها در امور منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Education Model of “Media Literacy” in Education System Hadi Khaniki, Vahideh Shah-Hosseini, Fatemeh Noori-rad

چکیده [English]

It can definitely be said that the basis of many developments in today’s world in cultural, social, economic, political and moral aspects is a change in the discipline and system of communication and especially the widespread use of mass media, social networks and new technologies associated with it over the past several decades. These developments demand new literacy to empower people to participate in the world overwhelmed by media. “Media literacy”, as an undeniable necessity of the present era, is an important part of the development of human communication that must be taught to young children and to high school students before going to university.
This article explores the operational model for media literacy education for children, based on modern educational approaches. Our definition of media literacy is an outcome of the existing definitions and a conflation of critical thinking skills with communicating knowledge about media content. The suggested model in this article is a project consisting of three stages of reading aloud in preschool age, teaching philosophizing with children in the early years of primary school, and teaching media content in the final years of primary school while institutionalizing infrastructures at the inner minds of children needs media knowledge structure in the agenda. Reflective educational, dialogic and exploration-based style is the inseparable principle of this model that can create a reflective, responsible, critical and creative approach toward media texts in children and lead them to have a more accurate judgement in affairs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • philosophy course for children
  • reading aloud course
  • reflective learning
  • dialogic exploration loop