تبیین الگوی آموزش ”سواد رسانه‌ای“ در نظام آموزش‌وپرورش نوشتة هادی خانیکی وحیده شاه‌حسینی فاطمه نوری‌راد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌جرئت میتوان گفت که اساس بسیاری از تحولات جهان امروز در شقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی، دگرگونی در نظم و نظام ارتباطی و خصوصاً فراگیر‌شدن رسانههای جمعی، شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین مرتبط با آن، طی چند دههگذشته است. این تحولات، سوادآموزی جدیدی می‌طلبد تا افراد را برای حضور در دنیای رسانه‌ای‌شده، توانمند سازد. سواد رسانه‌ای به‌عنوان ضرورت انکارناپذیر عصر حاضر، بخش مهمی ‌از توسعة ارتباطات انسانی است که بایستی آموزش آن را از سالهای کودکی و دوره‌های تحصیلی پیش از ورود به دانشگاه آغاز کرد.
مقاله پیش‌ رو به تبیین الگویی عملیاتی، جهت آموزش سواد رسانهای برای کودکان، بر مبنای رویکردهای نوین آموزشی می‌پردازد. تعریف ما از سواد رسانهای، برایندی از تعاریف موجود و تلفیقی از مهارت‌های تفکر انتقادی با دانش ارتباطی پیرامون محتوای رسانه‌ای است. الگوی پیشنهادی این مقاله، طرحی مرکب از سه مرحله بلند‌خوانی در سنین پیش از دبستان، آموزش فلسفیدن به کودکان در چند سال آغازین دبستان و آموزش محتوای رسانهای در سال‌های پایانی دبستان است و نهادینه‌کردن زیرساختهایی در بطن فکر کودکان، پیش از ورود ساختارهای دانش رسانهای را در دستور کار دارد. سبک آموزشی بازاندیشانه، گفت‌وگومحور و مبتنی بر حلقة کندوکاو، اصل جدایی‌ناپذیر این الگو است که می‌تواند نگرشی بازاندیشانه، مسئولانه، انتقادی و خلاقانه نسبت به متون رسانه‌ای در کودکان ایجاد کند و به قضاوت دقیقتر آنها در امور منجر شود.

کلیدواژه‌ها