خوشه‌های رسانه‌ای ( از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی ) نوشتة احسان پوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از بُعد فرهنگی، جهانی‌شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان، مکان و پیدایش شرایط جدید برای جامعة جهانی و جهانی‌شدن فرهنگ است. این بُعد از جهانی‌شدن بر اقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتی متمرکز است که فرهنگ جهانی با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی برای هویت ملی و محلی به‌وجود می‌آورد.
به‌واسطة جهانی‌سازی نخست مراکز فعالیت شهری شکل می‌گیرد و اکثر شهرها در این روند نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، جهانی‌سازی روند اضمحلال روابط جغرافیایی نیست؛ بلکه روندی است که شامل بازسازی و احیای سازمان جغرافیایی اقتصاد و روابط اجتماعی می‌شود. جهانی‌سازی در مکان‌های خاص رخ می‌دهد. بر این اساس شهرهای بین‌المللی، مکان‌هایی را برای قوی‌ترین و مؤثرترین شرکت‌ها در بخش رسانه فراهم می‌کنند و به‌عنوان مراکز صنعت فرهنگی عمل می‌کنند. از این رو، خوشه رسانه‌ای یک جامعه است که در آن کار، مسکن و اوقات فراغت همزیستی حقیقی دارند، ارزش افزوده از طریق ادغام اطلاعات با فناوری و فرهنگ  ایجاد می‌شود. این اتفاق حاصل تلفیق امکانات فرهنگی، خدمات اداری، خدمات برای تولید، دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تجاری دارای جمعیت متمرکز و صاحب تکنولوژی است. این مقاله با توصیف ویژگی‌ها و ابعاد خوشه‌های رسانه‌ای به تبیین جایگاه آنها در جهت توسعه صنعت رسانه‌ها و اثرگذاری آن در رشد اقتصادی دانش‌محور اشاره دارد. همچنین با اشاره به ماهیت خوشه‌های رسانه‌ای و تفاوت‌های آنها با سایرخوشه‌های صنعتی بیان می‌دارد؛ خوشه‌های رسانه‌ای در قالب درگاه ارتباطی منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت بسط توسعة فرهنگی و ارتباطات بین‌المللی می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Clusters: From Local Agglomeration of Media Industry to Globalization of Cultural Economy Ehsan Poory

چکیده [English]

information with technology and culture. This is the result of combining cultural facilities, From cultural point of view, globalization mainly deals with time - space compression and creation of new conditions for the global society and globalization of culture. This aspect of globalization predominates economy and politics and its main concern is focused on problems that global culture creates for national and local identity by using the mass media.  As a result of globalization, at the outset urban activity centers are formed and most cities play major roles in the globalization trend. In other words

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Cluster
  • Media city
  • Media Economy
  • Globalization