جایگاه و ظرفیت سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی نوین نوشتة مسعود طوفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دیپلماسی مرزها و معناهای خود را مورد بازنگری قرار داده و آن را به فعالیتی پیچیده مبدل کرده است، رشد سریع فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های مجازی شکل نوینی از دیپلماسی را رقم‌زده که ایجاد سفارت‌خانه‌های مجازی از پیامدهای آن محسوب می‌شود. در این مقاله کارگزاری و کنشگری سفارت‌خانه‌های مجازی در دیپلماسی سایبری با روش تحلیلی‌ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اساساً این مسئله مطرح می‌شود که سفارت‌خانه‌های مجازی چه ظرفیت‌ها و مزایای نسبی در افق دیپلماسی دارد؟ یافتن بهترین رهیافت جهت توضیح این امر با تکیه بر مفهوم دیپلماسی نوین به‌عنوان روشی نو برای تأثیرگذاری بر هویت، گفتمان‌ها و کنش‌های بازیگران قلمرو عمومی جهانی با کمک شبکه‌ها و رسانه‌های جدید جهانی خواهد بود، بر این اساس می‌توان گفت هرچند سفارت مجازی هنوز در مرحلة مفهومی بسر می‌برد اما دیپلماسی بر بال دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای تأمین اهداف و منافع کشورها علی‌الخصوص در سطوح اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قراردارد.

کلیدواژه‌ها