آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی عوامل تأثیرگذار بر هویت جوانان در هر جامعه­ای از موارد مهمی است که همواره مورد نظر کارشناسان تربیتی بوده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی آثار تربیتی استفاده از شبکه­های اجتماعی تلفن همراه (واتس‌اَپ، وایبر و لاین) بر هویت ملی ودینی دانشجویان بود. این پژوهش به روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی طبس بودند که از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده و با بهره‌گیری از فرمول کوکران، تعداد 288 نفر برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته ”سنجش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه“، همچنین پرسشنامه‌های”هویت ملی“ و ”هویت دینی“ بود. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی در قالب همبستگی پیرسون، واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه­های اجتماعی تلفن همراه و هویت ملی و دینی رابطه معنی­دار و منفی وجود دارد. به‌طور دقیق‌تر، دانشجویانی که از این شبکه­ها بیشتر استفاده می­کنند هویت دینی و ملی ضعیف­تری در آنها شکل گرفته است. به‌علاوه، بین متغیرهای رشته تحصیلی و دوره تحصیلی با هویت ملی و هویت دینی تفاوتی مشاهده نشد. همچنین، در مبحث هویت دینی، بین دختران و پسران تفاوت معنی­داری به‌دست آمد. پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین آثار استفاده دانشجویان از شبکه­های اجتماعی تلفن همراه به‌ترتیب در الگو‌برداری برای پوشش و رفتار، متحول‌شدن باورها و اعتقادات، کاهلی در امور دینی و پنهان کردن این شبکه­ها از خانواده بوده است.

کلیدواژه‌ها