آثار تربیتی شبکه‌های اجتماعـی تلفن همـراه بر هویت ملی و دینی دانشجویان نوشتة مریم کیان زهره قلی‌پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی عوامل تأثیرگذار بر هویت جوانان در هر جامعه­ای از موارد مهمی است که همواره مورد نظر کارشناسان تربیتی بوده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی آثار تربیتی استفاده از شبکه­های اجتماعی تلفن همراه (واتس‌اَپ، وایبر و لاین) بر هویت ملی ودینی دانشجویان بود. این پژوهش به روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی طبس بودند که از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده و با بهره‌گیری از فرمول کوکران، تعداد 288 نفر برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق‌ساخته ”سنجش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه“، همچنین پرسشنامه‌های”هویت ملی“ و ”هویت دینی“ بود. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی در قالب همبستگی پیرسون، واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه­های اجتماعی تلفن همراه و هویت ملی و دینی رابطه معنی­دار و منفی وجود دارد. به‌طور دقیق‌تر، دانشجویانی که از این شبکه­ها بیشتر استفاده می­کنند هویت دینی و ملی ضعیف­تری در آنها شکل گرفته است. به‌علاوه، بین متغیرهای رشته تحصیلی و دوره تحصیلی با هویت ملی و هویت دینی تفاوتی مشاهده نشد. همچنین، در مبحث هویت دینی، بین دختران و پسران تفاوت معنی­داری به‌دست آمد. پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین آثار استفاده دانشجویان از شبکه­های اجتماعی تلفن همراه به‌ترتیب در الگو‌برداری برای پوشش و رفتار، متحول‌شدن باورها و اعتقادات، کاهلی در امور دینی و پنهان کردن این شبکه­ها از خانواده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Impacts of Mobile Social Networks on Students’ National and Religious Identity Maryam Kian, Zohreh Gholipur

چکیده [English]

Studying the factors effective on shaping the identity of young people in every society has always been among important issues considered by educational experts. The aim of this study was to identify educational impacts of using mobile social networks (WhatsApp, Viber and Line) on students’ national and religious identity.
This study utilized descriptive-analytic method. The statistical population consisted of all the undergraduate students of Tabas Islamic Azad University, 288 of whom were chosen as samples using simple random sampling method and Cochran’s formula. Data collection instruments included a researcher-made questionnaire to "assess the use of mobile social networks", and also questionnaires concerning "national identity" and "religious identity". For data analysis, descriptive statistics and also inferential statistics were used, while applying Pearson correlation, multiple variance and independent t-test. The results showed that there is a meaningful negative correlation between the use of mobile social network and national and religious identities. More specifically, a weaker national and religious identity is formed in students who use more of these networks.
Meanwhile, no relationship was found between the field of study and national and religious identity variables. Also, on the topic of religious identity, there was no significant difference between boys and girls. The present study showed that the most significant impacts of the mobile social networks were in following the example of the models in those networks in appearance and manners, transforming beliefs, indolence in religious matters and hiding these networks from the family, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Mobile Social Networks
  • National Identity
  • Religious identity
  • Student