عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای؛ (مطالعۀ موردی سه سریال تلویزیونی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله با اشاره به فضای نوین رسانه‌ای که در آن با وجود عوامل گوناگون مؤثر بر رقابت بین رسانه‌های فعال در این فضا، مخاطبان امروز رسانه‌ها به صورت پاره‌پاره درآمده‌اند، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی‌زبان را یکی از عناصر فعال در این فضا دانسته است که با بهره‌گیری از مجموعه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به‌عنوان یکی از قالب‌ها یا ژانرهای برنامه‌ای تلویزیونی، توجه بخشی از مخاطبان ایرانی را به خود جلب کرده‌اند. این مقاله با معرفی سه مجموعۀ تلویزیونی پخش‌شده از دو شبکۀ تلویزیونی ماهواره‌ای ضمن تحلیل عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به این سه مجموعه، خوانش مخاطبان از این موضوع را نیز تشریح کرده است. همچنین پیشنهادهایی متناسب با موضوع بحث، برای سیاستگذاران فرهنگی و رسانه‌ای ارائه شده است

کلیدواژه‌ها