مطالعة تحلیلی سبک زندگی مصرف‌گرا از طریق سه فیلم مربوط به دهه‌های 60 و 80 شمسی نوشتة هادی اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله درپی آن است تا از طریق بررسی سه فیلم تولید شده در دهه‌های 60 و 80 شمسی به بررسی سبک زندگی مصرف‌گرا و ایدئولوژی‌های پنهان در این نوع سبک زندگی بپردازد. مقاله ادعای بررسی کامل دو دهة 1360 و 1380 شمسی را دربارة موضوع سبک زندگی مصرف‌گرا ندارد بلکه تنها با مطالعة سه فیلم از ژانر اجتماعی در سینمای ایران و با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی جان فیسک تلاش کرده تا حدودی برخی نمادهای سبک زندگی مصرف‌گرا در این دو دهه را کسب کند. نتیجة کلی این مقاله به این صورت قابل انعکاس است که به‌طور کلی شاکلة اصلی مصرف‌گرایی در این دو دهه‌- براساس سه فیلم مطالعه شده‌- یکسان است اما در این میان دربرگیری روحیة مصرف‌گرایی و گسترش آن در جامعة ایران پس از انقلاب اسلامی متفاوت بوده است

کلیدواژه‌ها