مطالعة تحلیلی سبک زندگی مصرف‌گرا از طریق سه فیلم مربوط به دهه‌های 60 و 80 شمسی نوشتة هادی اسماعیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله درپی آن است تا از طریق بررسی سه فیلم تولید شده در دهه‌های 60 و 80 شمسی به بررسی سبک زندگی مصرف‌گرا و ایدئولوژی‌های پنهان در این نوع سبک زندگی بپردازد. مقاله ادعای بررسی کامل دو دهة 1360 و 1380 شمسی را دربارة موضوع سبک زندگی مصرف‌گرا ندارد بلکه تنها با مطالعة سه فیلم از ژانر اجتماعی در سینمای ایران و با بهره‌گیری از روش نشانه‌شناسی جان فیسک تلاش کرده تا حدودی برخی نمادهای سبک زندگی مصرف‌گرا در این دو دهه را کسب کند. نتیجة کلی این مقاله به این صورت قابل انعکاس است که به‌طور کلی شاکلة اصلی مصرف‌گرایی در این دو دهه‌- براساس سه فیلم مطالعه شده‌- یکسان است اما در این میان دربرگیری روحیة مصرف‌گرایی و گسترش آن در جامعة ایران پس از انقلاب اسلامی متفاوت بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of Consumerist Lifestyle through Reviewing Three Movies of 1360s (1981-1991) and 1380s (2001-2011) Hadi Esmaeili

چکیده [English]

This paper intends to review three films produced in the 1360s (1981-1991) and 1380s (2001-2011) to investigate the consumerist lifestyle and hidden ideologies in this type of lifestyle. The paper has no claim that it thoroughly reviews the issue of consumerist lifestyle during these two decades. Using John Fiske’s semiotics, it has just tried to extract certain symbols of consumerist lifestyles in these two decades by studying three Iranian films in social problem genre. The findings of the research show that based on the three movies the main framework of consumerism is the same in these two decades.  However, the inclusion of consumerist spirit and its expansion in the post Islamic Revolution Iranian society has been different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Consumerist
  • Ideology
  • 1360s and 1380s