نمایش خبری رهبران متخاصم تحلیل گفتمان در سه پرده نوشتة تژا میرفخرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در چارچوب نظریه ” خبر به‌مثابة گفتمان“، ون‌دایک را اعتقاد بر آن است که ” خبر در عین پایبندی به سبک‌های رایج خبری، اهداف اقناعی خاصی را نیز می‌تواند پیگیری کند. زیرادر یک رویداد ارتباطی روزمره با آنکه همة مباحث سبکی رعایت می‌شود و دو سوی ارتباط سعی می‌کنند مناسب با شرایط سخن گویند و سبک سخن گفتن مرسوم در آن شرایط را به‌کار گیرند، اهداف مشخصی را نیز دنبال می‌کنند و به‌دنبال دستیابی به نتایج معینی هستند. روزنامه‌نگاران هم از این قاعده مستثنی نیستند و از یک سو مجبور از به‌کارگیری سبک مرسوم و زبان خبری بی‌طرفانه‌اند تا مخاطب را به واقعی‌بودن خبر قانع سازند و برای خبر مشروعیت ایجاد کنند اما از طرف دیگر آنها مجبور به پیگیری اهداف اقناعی خاصی نیز هستند که این اهداف منطبق است با نگرشی که مبتنی است بر نقشه‌ها و مدل‌های غالب بازنمایی اجتماعی و ایدئولوژی غالب. انعکاس نگرش ” غالب“ در خبر از طریق به‌کارگیری راهکارهای متنی خاصی انجام می‌پذیرد و بنابراین سبک خبری متعادل و راهکارهای اقناعی توأماً در یک متن واحد به‌نوعی زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر می‌پردازند. 
مقالة حاضر با تقسیم شرایط اجتماعی به سه حال عمده، یعنی متعامل، پرتنش و متخاصم، چنین استدلال می‌کند که در شرایطی که بازیگران یا  کنش‌گران خبری در تعامل کامل با یکدیگر باشند، نگرش خبرنگار که با ” نقشه‌های بازنمایی غالب اجتماعی“ در انطباق است با نگرش کنش‌گران خبری کاملاً منطبق می‌‌شود به‌نوعی که کنش‌گران قطعة خبری را کاملاً بی‌طرفانه محسوب می‌دارند و خبر الزامی در به‌کارگیری راهکارهای اقناعی ندارد مگر انعکاس خبر با همان نگرش غالب که مماس است با نگرش همه کنش‌گران خبری که در تعامل اجتماعی با یکدیگر قرار دارند. اما در شرایطی که تنش‌های اجتماعی تشدید می‌شوند به‌نوعی که نقشه‌های بازنمایی دو سوی کنش خبری بر یکدیگر منطبق نباشند، خبر و مؤسسات رسانه‌ای غالب در عین پایبندی به سبک متعادل مجبور می‌شوند تا بعضی اهداف اقناعی را به‌طور ضمنی از طریق راهکارهای نحوی در سطح متن طرح کنند تا در عمق معانی اقناعی خاصی رمزگذاری شود. در شرایط سوم یعنی شرایطی که تشدید تضادها به  محدودهای تخاصم شدید رشد یابد، همچون شرایط جنگی، به‌دلیل تفاوت شدید نقشه‌های بازنمایی اجتماعی و ایدئولوژی‌های غالب، متون ” خبری“ سبک ارائة خبر بی‌طرفانه را به کناری گذاشته و به ترسیم تصویر از دشمن از طریق راهکارهای اقناعی عیان و غول یا اسطوره‌سازی از طریق به‌کارگیری واژه‌های ارزشی و استعاره‌های خبری متعدد در سطح و ساختارهای نحوی کلان در عمق سطح اقدام می‌کنند. به شکلی که دیگر نمی‌توان با خبر روبه‌رو بود بلکه با قطعه‌‌های تبلیغاتی عیان و واضحی روبه‌رو خواهیم شد که قصدی جز ترسیم تصویر دشمن ندارند.
در پایگاه اطلاعاتی مقاله موارد مشخصی در انطباق با ” شرایط اجتماعی پرتنش“ و همچنین مواردی در انطباق با شرایط تخاصم اجتماعی مانند شرایط جنگ قابل ملاحظه است. تحلیل مقاله نشان خواهد داد که در شرایط اجتماعی و بین‌المللی پرتنش، در عین استفاده از سبک مرسوم خبری متعادل، از راهکارهای اقناعی برای بیان بعضی اهداف خاص بهره‌برداری شده است. اما در شرایط تخاصم عیان، متون ” خبری“ کاملاً جنبة تبلیغاتی پیدا کرده و به ترسیم تصویری از دشمن اقدام می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

News Show-off of Hostile Leaders Discourse Analysis in Three Acts Teja Mirfakhraee

چکیده [English]

Within the framework of the “News as Discourse” theory, Van Dike believes that “While adhering to the common news styles, news can follow specific persuasive purposes. Because although all the stylistic issues are observed in a daily communicative event and the two sides of communication try to speak appropriately with respect to the situation, that is to say use the speaking style which is customary under those conditions, they also follow specific purposes and are after obtaining certain results. Journalists are no exception to this rule. On the one hand, they are forced to apply the customary style and impartial news language in order to convince the audience the news story is real and create legitimacy for the story, yet, on the other, they are forced to follow specific persuasive purposes, which are in conformity with the attitude based on the patterns and dominant social representation models and dominant ideology. The “dominant” attitude in the news is reflected through using specific textual mechanisms and therefore the balanced news style and persuasive strategies somehow practice a peaceful coexistence with each other in a single text. Dividing the social context into three major modes; i.e. interactive, tense and hostile, this paper argues that under the conditions that news players or news activists are in full interaction with each other, the attitude of the reporters -- which is in conformity with the “patterns of dominant social representation”-- will be completely matched with that of the news activists in a way that the latter consider the news piece as thoroughly impartial and the news is not obliged to apply persuasive mechanisms but to reflect the news with the same dominant attitude which is tangent with the attitude of all news activists who are in social interaction with each other. But under conditions that the social tensions are exacerbated to the extent that representation patterns of the two sides of the news action do not comply with each other, news and dominant media institutions -- while adhering to the balanced style -- will be forced to implicitly raise some persuasive targets through syntactical mechanisms in the text so that specific persuasive meanings are decoded in the depth. Under the third condition, namely conditions in which exacerbation of conflicts will grow to the limits of severe hostility, such as war conditions, due to the severe difference of social representation patterns and dominant ideologies, “news” text will set aside the style of impartial news providing and will manage to draw a picture of the enemy through explicit persuasive and giant or myth making mechanisms by using value terms and multiple news metaphor at the surface and macro syntactic level in the depth of surface     so that we are no longer dealing with news but rather faced with explicit promotional pieces that have no intension other than drawing an image of the enemy. In the database of the paper, certain cases are visible in conformity with the “tense social conditions” as well as cases in compliance with the conditions of social hostility such as war conditions. The paper’s analysis shows that under the tense social and international conditions, persuasive mechanisms have been used to express certain specific goals while using the common balanced news style. In explicit hostile conditions, however, “news” texts find a completely promotional aspect and manage to draw an image of the enemy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • content analysis
  • Persuatioll
  • Representation
  • myth
  • American_Ira’swlar