بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه­ای پوشش اخبار داعش در دو بخش خبری ساعت21 شبکه اول سیما و بخش خبری تاپ‌فایو (Top5) شبکة جهانی پرس‌تی‌وی در پنج‌ماهه اول سال 1394 می‌پردازد. جامعة آماری این تحقیق همة اخبار پخش‌شده این دو بخش خبری در بازة زمانی مشخص‌شده، بدون نمونه‌گیری و به‌صورت کل‌شماری است و بررسی از طریق کدگذاری پرسشنامة معکوس صورت گرفته است. در این پژوهش به مدت زمان پوشش خبری داعش و نحوة انعکاس مطلب و همچنین چگونگی مدیریت پوشش تصاویر دلخراش پرداخته شده است. سؤال اصلی آن با مضمون «چگونگی میزان و نحوه ارائه پوشش اخبار داعش در این دو بخش خبری» نشان می­دهد بیشترین قالب اخبار داعش در بخش خبری 21 به‌صورت گزارش بوده و در بخش خبری تاپ‌فایو قالب خبری voice over بیشترین استفاده را داشته است. بررسی مدت زمان اخبار داعش در این دو بخش نیز نشان می­دهد حدود 4‌درصد از کل بخش خبری 21 به داعش اختصاص داشته است و در مقابل، بیش از 11درصد از اخبار بخش تاپ‌فایو مربوط به داعش بوده است. آنچه مسلم است ”تصاویر دلخراش“ جزء جدایی‌ناپذیر برخی خبرهای تلویزیونی و مطبوعاتی و سایتی هستند که گاهی به‌دلیل تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و پیشبرد اهداف و سیاست‌های رسانه، گریزی از آنها نیست. اما استفاده صحیح و مناسب از تکنیک­های انتشار اخبار دلخراش، می­تواند تا حد زیادی به حفظ سلامت روانی مخاطبان و حرفه­ای­تر شدن رسانه­ها کمک کند.فرضیه این تحقیق بیان می­کند که بخش خبری تاپ‌فایو شبکة پرس‌تی‌وی نسبت به بخش خبری 21، ملاحظات انتشار تصاویر خشن و دلخراش را بیشتر رعایت می‌کند. برای بررسی این فرضیه به دو صورت محاسبه انجام شد. بار اول بدون درنظر گرفتن میزان اخباری که در آنها تصاویر دلخراش وجود نداشت و بار دوم با درنظر گرفتن اخبار فاقد تصاویر دلخراش به‌منزلة تصاویر مدیریت شده از طریق حذف و سانسور. در هردو شکل، محاسبه با فرمول خی‌دو و تحلیل جداول نشان داد هیچ رابطة معناداری میان مدیریت تصاویر خشن و دلخراش بین این دو بخش خبری وجود ندارد یا ارتباط بسیار ضعیف و غیرقابل استناد است. بنابراین نمی­توان گفت یکی از این دو بخش خبری نسبت به دیگری، تصاویر خشن و دلخراش را بهتر مدیریت کرده است.
 

کلیدواژه‌ها