بررسی میزان و نحوة پوشش خبری داعش و مقایسة رعایت ملاحظات پوشش اخبار خشن و دلخراش (در دو بخش خبری 21 شبکة اول سیما و خبر تاپ‌فایو (TOP5) شبکة پرس‌تی‌وی) نوشته علی گرانمایه پور و ریحانه ساات ذاکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه­ای پوشش اخبار داعش در دو بخش خبری ساعت21 شبکه اول سیما و بخش خبری تاپ‌فایو (Top5) شبکة جهانی پرس‌تی‌وی در پنج‌ماهه اول سال 1394 می‌پردازد. جامعة آماری این تحقیق همة اخبار پخش‌شده این دو بخش خبری در بازة زمانی مشخص‌شده، بدون نمونه‌گیری و به‌صورت کل‌شماری است و بررسی از طریق کدگذاری پرسشنامة معکوس صورت گرفته است. در این پژوهش به مدت زمان پوشش خبری داعش و نحوة انعکاس مطلب و همچنین چگونگی مدیریت پوشش تصاویر دلخراش پرداخته شده است. سؤال اصلی آن با مضمون «چگونگی میزان و نحوه ارائه پوشش اخبار داعش در این دو بخش خبری» نشان می­دهد بیشترین قالب اخبار داعش در بخش خبری 21 به‌صورت گزارش بوده و در بخش خبری تاپ‌فایو قالب خبری voice over بیشترین استفاده را داشته است. بررسی مدت زمان اخبار داعش در این دو بخش نیز نشان می­دهد حدود 4‌درصد از کل بخش خبری 21 به داعش اختصاص داشته است و در مقابل، بیش از 11درصد از اخبار بخش تاپ‌فایو مربوط به داعش بوده است. آنچه مسلم است ”تصاویر دلخراش“ جزء جدایی‌ناپذیر برخی خبرهای تلویزیونی و مطبوعاتی و سایتی هستند که گاهی به‌دلیل تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و پیشبرد اهداف و سیاست‌های رسانه، گریزی از آنها نیست. اما استفاده صحیح و مناسب از تکنیک­های انتشار اخبار دلخراش، می­تواند تا حد زیادی به حفظ سلامت روانی مخاطبان و حرفه­ای­تر شدن رسانه­ها کمک کند.فرضیه این تحقیق بیان می­کند که بخش خبری تاپ‌فایو شبکة پرس‌تی‌وی نسبت به بخش خبری 21، ملاحظات انتشار تصاویر خشن و دلخراش را بیشتر رعایت می‌کند. برای بررسی این فرضیه به دو صورت محاسبه انجام شد. بار اول بدون درنظر گرفتن میزان اخباری که در آنها تصاویر دلخراش وجود نداشت و بار دوم با درنظر گرفتن اخبار فاقد تصاویر دلخراش به‌منزلة تصاویر مدیریت شده از طریق حذف و سانسور. در هردو شکل، محاسبه با فرمول خی‌دو و تحلیل جداول نشان داد هیچ رابطة معناداری میان مدیریت تصاویر خشن و دلخراش بین این دو بخش خبری وجود ندارد یا ارتباط بسیار ضعیف و غیرقابل استناد است. بنابراین نمی­توان گفت یکی از این دو بخش خبری نسبت به دیگری، تصاویر خشن و دلخراش را بهتر مدیریت کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of ISIS News Coverage Mechanism and Observation of Reservations on Coverage of Violent and Traumatic News by IRIB News Bulletin on TV 1 and Press TV’s Top5 Program Ali Geranmayeh pour, Reyhanehsadat Zakeri

چکیده [English]

This paper conducts a comparative analysis of ISIS news coverage by the IRIB Channel One 21:00 News Program and the Press TV’s Top5 Program during the first five months of the past Iranian year (20 March 2015- 21 August 2016). The statistical population of the research comprises all the news stories aired by these news programs within the afore-mentioned period. No sampling was made and all the news stories were included in the population. The study was conducted by inverse questionnaire coding. The study examines the duration of ISIS news coverage, the manner the stories has been reflected and how coverage of traumatic images has been managed. The main question of the research themed “the amount and manner of covering ISIS reports in these two news programs” indicates that most ISIS stories in the 21:00 news program have been in the form of feature stories and that Top5 has used voice over more. Examination of the duration of ISIS stories in these two news programs indicate that about 4 percent of the entire 21:00 news program is allocated to Daesh while more than 11 percent of Top5 program deals with Daesh stories. What is certain is that “traumatic images” are inseparable components of some TV, press and internet sites news stories which are unavoidable because of their higher influence on the audience and on moving forward the media goals and policies. However, proper and suitable use of techniques for airing disturbing reports can help, to a great amount, to preserve the psychological health of the audience and to make the media more professional. The research hypothesis argues that the Press TV’s Top 5 news program observes considerations on airing violent and heart-rending images more than the 21:00 news program. Measurements were made in two ways to examine this hypothesis.
In the first case, the volume of news stories that did not contain heart-rending images were not taken into consideration and in the second time the stories without such images were taken into consideration as images managed through omission or censorship. In both forms, measurement by Chi-squared test and tables analysis indicated that there is no significant relationship or very weak and undocumented relationship between the management of violent and traumatic images of these two news programs. Therefore, it cannot be said that one of these two news sections has managed violent and heart-rending images better than the other.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Coverage
  • Daesh
  • Terrorism
  • Traumatic images management
  • Exaggeration
  • IRIB Channel One
  • Press TV