بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در پویانمایی باب‌اسفنجی و رابطة آن با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی نوشتة ابراهیم سلیمی کوچی  رضوان صادقی قهساره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فردگرایی پدیده‌ای برآمده از لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری است؛ نظامی که بر پایة رقابت ایجاد شده ‌است که در آن تنها دغدغة افراد، رفاه و آسایش، از طریق مصرف کالای بیشتر است. در مطالعات فرهنگی، مصرف تبدیل به موضوعی فرهنگی شده است که جنبة نمادین دارد، به‌طوری که فرد برای رفع نیاز خود دیگر مصرف نمی‌کند بلکه با مصرف‌کردن، میل به نمایش خود دارد و در حقیقت از این طریق هویت خویش را می‌سازد. از طرف دیگر کلیشه‌های جنسیتی مربوط به زنان و مردان در جامعه، افراد را به‌گونه‌ای متفاوت تعریف می‌کند، برای مثال زنان را افرادی ضعیف، وابسته، عاطفی و مردان را افرادی قوی، مستقل و جدی نشان می‌دهد. اما این کلیشه‌ها در پویانمایی ” باب‌اسفنجی“ در جهت تشدید فردگرایی تغییر کرده و صفات مختص به زنان و مردان جایشان عوض شده است. مقالة حاضر در صدد است به رابطة بین تغییر کلیشه‌های جنسیتی در این پویانمایی با لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی و به‌تبع آن فردگرایی و سرمایه‌داری بپردازد. بازنمایی تغییر کلیشه‌ها در این سریال، از وجود رابطه‌ای نزدیک بین این کلیشه‌ها و تفکر لیبرالیسم خبر می‌دهد. از آنجا که سرمایه‌سالاری از ارکان بلافصل لیبرالیسم است، در نتیجه مصرف‌گرایی و خودشیفتگی حاصل از آن، دلیل اصلی بازنمایی تغییر کلیشه‌های جنسیتی در این سریال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها