رابطة بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای نوشتة سمیه تاجیک اسماعیلی مریم رمضانلو 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی رابطة میان سواد رسانه‌ای با رضایت‌مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از اخبار شبکه‌های سراسری و شبکه‌های ماهواره‌ای است.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که تعداد این افراد، 10610 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 371 نفر است. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامهای با طیف 5 گزینهای لیکرت که مشتمل بر 6 سؤال مربوط به رضایت‌مندی و 35 سؤال مربوط به ابعاد سواد رسانه‌ای و دارای دو بخش شبکه‌های داخلی و شبکه‌های ماهواره‌ای است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌ها، ضریب همبستگی پیرسون (اسپیرمن) و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که  میان سواد رسانه‌ای با میزان رضایت‌مندی مخاطبان دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها