رابطة بین سواد رسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای نوشتة سمیه تاجیک اسماعیلی مریم رمضانلو 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی رابطة میان سواد رسانه‌ای با رضایت‌مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق از اخبار شبکه‌های سراسری و شبکه‌های ماهواره‌ای است.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که تعداد این افراد، 10610 نفر و نمونه آماری طبق فرمول کوکران 371 نفر است. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامهای با طیف 5 گزینهای لیکرت که مشتمل بر 6 سؤال مربوط به رضایت‌مندی و 35 سؤال مربوط به ابعاد سواد رسانه‌ای و دارای دو بخش شبکه‌های داخلی و شبکه‌های ماهواره‌ای است، استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از پرسش‌نامه‌ها، ضریب همبستگی پیرسون (اسپیرمن) و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که  میان سواد رسانه‌ای با میزان رضایت‌مندی مخاطبان دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Media Literacy & Level of Satisfaction with Nationwide & Satellite Networks News Somayeh Tajik Esmaeili & Maryam Ramezanloo

چکیده [English]

In the world today, people are faced with the development of new commuicantion technologies and the phenomenon of mass media becoming epidemic, a phenomenon that has managed to capture a big portion of their daily lives and become their most important communication channel with their surrounding world. This phenomenon has penetrated all the private and public areas of their lives including moral, religious, political, social and cultural domains. Media literacy is one of the most important elements that has been applied in the media and communication policy making in the recent decades by different countries for the purpose of research, analysis, training and studying media effects on different classes of the society. The aim of this paper is to study the relationship between media literacy and the level of satisfaction with the news broadcast by nationwide and satellite channels of students of Islamic Azad University, East Tehran Branch. The study population includes all the 10,610 students of Azad University, East Tehran Branch, while the statistical sample involves 371 people as per the Cochran formula. To measure the research variables, a questionnaire with a 5-point Likert rating scale has been used that includes 6 questions related to satisfaction and 35 questions related to media literacy dimensions and consists of two parts of nationwide and satellite channels. Pearson’s correlation coefficient (Spearman) and linear regression test have been used to analyze the data collected from the questionnaires. The research findings indicate that media literacy has a significant and positive relationship with the satisfaction level of students of Islamic Azad University, East Tehran Branch, with the news broadcast by the nationwide and satellite channels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Audience Satisfaction
  • Nationwide and Satellite News