پیشگیری از وقوع جرم و ترویج مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها نوشتة مهدی جعفری زهرا منوچهر آبادی عقیل متقدم زینب استادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روند رو‌به‌رشد آسیب‌های اجتماعی و جرائم، موضوعی است که نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به دغدغه مسئولان و متولیان سلامت اجتماعی تبدیل شده است. با افزایش جرائم، تعداد زندانیان و به‌تبع آن پیامدهای ناشی از محبوس‌شدن مجرمان باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و قضایی به‌دنبال یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع و کاهش پیامدهای پس از ارتکاب جرم باشند.
رسانه‌ها با مدیریت افکارعمومی، طراحی و ارائة الگوهای رفتاری، انواع نگرش و بینش به مخاطبان، تأثیر بسزایی در کاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت دارند. در این مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌های کاشت و جریان دو مرحله‌ای اطلاعات، ضرورت و اهمیت نقش مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها در رهبری و هدایت افکار عمومی بررسی شده است و با تحلیل موردی حادثة بازکردن بخیة چانة کودک خمینی‌شهری، نقش رسانه در چگونگی انعکاس و موضع‌گیری نسبت به آسیب‌های اجتماعی واکاوی شده است.

کلیدواژه‌ها