جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع مقالة حاضر، شناخت جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران است. در این پژوهش، 16 نفر از طنزپردازان شاخص مکتوب و تصویری با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی مورد پرسش قرار گرفته­اند. نظریه‌های سه­گانۀ طنز، منطق گفت‌وگویی و کارناوال میخائیل باختین و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها چارچوب نظری این مقاله را شکل می­دهند. پرسش­ها در قالب سه دستۀ کلی شامل: تعریف و ماهیت طنز مطبوعاتی، رابطۀ طنز مطبوعاتی با جامعه و رسانه و چالش­ها و آیندۀ طنز مطبوعاتی، طراحی و پرسش شده­اند. طبق نظر طنزپردازان، مهم­ترین کارکرد طنز مطبوعاتی انتقادی و ژورنالیستی بودن آن است و طنز مطبوعاتی به‌دلیل این ماهیت به شکل مستقیم با دستگاه­های صاحب‌ قدرت گره خورده است و بر‌خلاف نظر باختین، طنز مطبوعاتی در فضای بستة سیاسی، کارکرد انتقادی خود را از دست می­دهد. اختلاف تعریف طنزپردازان و جامعه از مفهوم طنز، خطوط قرمز نامشخص و سیال و ظهور شبکه­های اجتماعی به شکل مستقیم آیندۀ طنز مطبوعاتی را دچار ابهام کرده است.

کلیدواژه‌ها