جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران نوشتة محمدمهدی فرقانی پردیس سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع مقالة حاضر، شناخت جایگاه طنز در مطبوعات امروز ایران است. در این پژوهش، 16 نفر از طنزپردازان شاخص مکتوب و تصویری با استفاده از روش مصاحبۀ عمقی مورد پرسش قرار گرفته­اند. نظریه‌های سه­گانۀ طنز، منطق گفت‌وگویی و کارناوال میخائیل باختین و مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها چارچوب نظری این مقاله را شکل می­دهند. پرسش­ها در قالب سه دستۀ کلی شامل: تعریف و ماهیت طنز مطبوعاتی، رابطۀ طنز مطبوعاتی با جامعه و رسانه و چالش­ها و آیندۀ طنز مطبوعاتی، طراحی و پرسش شده­اند. طبق نظر طنزپردازان، مهم­ترین کارکرد طنز مطبوعاتی انتقادی و ژورنالیستی بودن آن است و طنز مطبوعاتی به‌دلیل این ماهیت به شکل مستقیم با دستگاه­های صاحب‌ قدرت گره خورده است و بر‌خلاف نظر باختین، طنز مطبوعاتی در فضای بستة سیاسی، کارکرد انتقادی خود را از دست می­دهد. اختلاف تعریف طنزپردازان و جامعه از مفهوم طنز، خطوط قرمز نامشخص و سیال و ظهور شبکه­های اجتماعی به شکل مستقیم آیندۀ طنز مطبوعاتی را دچار ابهام کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satire Status in Today’s Iranian Press Mohammad Mehdi Forghani & Pardis Siasi

چکیده [English]

 
This paper deals with the status of satire in today’s Iranian print media. In this study, 16 distinctive satirists and caricaturists have been interviewed through in-depth questions. The troika theories of satire, the logic of dialogue, Mikhail Bakhtin’s carnival theory, and social responsibility theory shape the theoretical framework of this paper. The questions asked were within three general categories including: definition and nature of press satire, the relationship of press satire with the society and the media, and the challenges and future of print media satire. According to satirists, the most important application of press satire is its critical and journalistic role. For this reason it has been directly tied with power owners and contrary to Bakhtin’s theory, journalistic humor loses its critical function in a politically-closed atmosphere. The future of press satire is ambiguous because of the difference in the definitions provided of this concept by the society and satirists as well as undetermined red lines and emergence of social networks.