بـررسی رابطة بین ”مصرف رسانه“ و ”هویت ملی“ از دیدگاه جوانان 29 ـ 15 سالة شهر یزد در سال 1394 نوشتة سیّدعلیرضا افشانی سیّدمحمد موسوی ندوشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هویت ملی در هر جامعه‌ای به ابعاد سازنده و وضعیت آن بستگی دارد. یکی از ابزارهای مؤثر بر هویت ملی هر جامعه‌ای، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها می‌توانند بر هویت هر فرد تأثیر بگذارند و هویت فردی و به‌تبع آن، هویت جمعی را تغییر دهند و هویت جدیدی ایجاد کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطة بین استفاده از رسانه‌ها و هویت ملی جوانان انجام شده و در بخش مبانی نظری پژوهش، از نظریة استفاده و رضایت‌مندی، نظریة خشنودی و نظریة کاشت استفاده شده است.
این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، بر روی 383 نفر از جوانان 15 تا 29 سالة شهر یزد انجام گرفته است. برای بررسی دقیق‌تر، رسانه‌ها در این تحقیق به دو بخش رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی تقسیم شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود. اعتبار ابزار به‌صورت محتوایی محرز شده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داده است که پاسخگویان، رسانه‌های اجتماعی را بیشتر از رسانه‌های جمعی استفاده می‌کنند و در این میان، بیشترین استفاده از شبکة اجتماعی مجازی تلگرام بوده است. همبستگی منفی و معنی‌داری بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی با هویت دینی و فرهنگی جوانان مشاهده شد، در حالی‌که رابطة بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی با هویت دینی و فرهنگی، معنی‌دار نبوده است. رابطة بُعد اجتماعی هویت ملی با میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی نیز معنی‌دار نبود. نتیجة آزمون فرضیة اصلی پژوهش نشان داد رابطة معنی‌داری بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و هویت ملی وجود ندارد ولی رابطة منفی و معنی‌داری بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و هویت ملی جوانان شهر یزد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Relationship between “Media Consumption” and “National Identity” from Viewpoint of 15-29 Years Old Youths of Yazd City in 1394 (2015/16) Seyed Alireza Afshani & Seyed Mohammad Mousavi Nadoshan

چکیده [English]

National identity in every society depends on its constructive dimensions and its status. One of the factors effective on the national identity of each society is the media. The media can affect the personality of each individual and change individual identity and consequently the collective identity and create a new identity. This study has been conducted with the aim of identifying the relationship between the media usage and national identity of the youth and to this end has utilized the ‘use and gratification’ and ‘cultivation’ theories in the theoretical section of the research. Using survey method, the study has conducted research on 383 youths of 15 to 29 years of age in Yazd city. For a more precise examination, the media have been divided into two kinds of mass media ad social media. Questionnaires have been used as data collecting instruments of the research. The validity of the data collection means was conclusive and Cronbach's Coefficient Alpha was used to assess its reliability. The data was analyzed using SPSS software at descriptive and inferential levels. The findings of data analysis have shown that the respondents use social media more than the mass media and telegram was the most used among the virtual social networks. A negative and significant correlation was witnessed between the usage of social media and religious and cultural identity of the youth while the relationship between the usage of the mass media and religious and cultural identity was not significant. Also, the relationship between social dimension of national identity and the extent of mass media usage and social media was not significant. The results of testing the main hypothesis of the research indicate that there is no significant relationship between the extent of mass media usage and national identity but a negative and significant relationship between the extent of social media usage and national identity of the Yazd city youths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Media
  • National Identity
  • Religious identity
  • Social Identity
  • Cultural Identity
  • Youth