بـررسی رابطة بین ”مصرف رسانه“ و ”هویت ملی“ از دیدگاه جوانان 29 ـ 15 سالة شهر یزد در سال 1394 نوشتة سیّدعلیرضا افشانی سیّدمحمد موسوی ندوشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هویت ملی در هر جامعه‌ای به ابعاد سازنده و وضعیت آن بستگی دارد. یکی از ابزارهای مؤثر بر هویت ملی هر جامعه‌ای، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها می‌توانند بر هویت هر فرد تأثیر بگذارند و هویت فردی و به‌تبع آن، هویت جمعی را تغییر دهند و هویت جدیدی ایجاد کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطة بین استفاده از رسانه‌ها و هویت ملی جوانان انجام شده و در بخش مبانی نظری پژوهش، از نظریة استفاده و رضایت‌مندی، نظریة خشنودی و نظریة کاشت استفاده شده است.
این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی، بر روی 383 نفر از جوانان 15 تا 29 سالة شهر یزد انجام گرفته است. برای بررسی دقیق‌تر، رسانه‌ها در این تحقیق به دو بخش رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی تقسیم شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود. اعتبار ابزار به‌صورت محتوایی محرز شده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داده است که پاسخگویان، رسانه‌های اجتماعی را بیشتر از رسانه‌های جمعی استفاده می‌کنند و در این میان، بیشترین استفاده از شبکة اجتماعی مجازی تلگرام بوده است. همبستگی منفی و معنی‌داری بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی با هویت دینی و فرهنگی جوانان مشاهده شد، در حالی‌که رابطة بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی با هویت دینی و فرهنگی، معنی‌دار نبوده است. رابطة بُعد اجتماعی هویت ملی با میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی نیز معنی‌دار نبود. نتیجة آزمون فرضیة اصلی پژوهش نشان داد رابطة معنی‌داری بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و هویت ملی وجود ندارد ولی رابطة منفی و معنی‌داری بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و هویت ملی جوانان شهر یزد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها