مطالعة کیفی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران نوشتة آذر قلی‌زاده عباس زمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعة کیفی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در زندگی کاربران بوده است. روش پژوهش کیفی و تکنیک پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته بود. بر این اساس با 20 نفر از کاربران حرفه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) که از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به‌طور مداوم استفاده می‌کردند به‌صورت حضوری مصاحبه شد. نمونه‌گیری از نوع هدفمند و معیار نمونه‌گیری، اشباع نظری بود. برای تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که سه مفهوم اصلی: ” نقض حریم خصوصی افراد“، ” کاهش اعتماد در روابط اجتماعی“ و ” استفاده از هویت جعلی“ مهم‌ترین تأثیرات مخرب این شبکه‌ها در زندگی کاربران بوده است. آگاهی از این چالش‌ها و تهدیدها ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امکان استفاده بهینه از فناوری‌های نوین را فراهم و مسیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی کشور را برای متولیان امر هموارتر می‌‌کند

کلیدواژه‌ها