رابطة بین میزان رضایت نوجوانان کرجی از فضاهای شهری با گذران اوقات فراغت آنها در شبکه‌های اجتماعی مجازی نوشتة میترا حبیبی  فائزه بهنامی‌فرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گروه سنی نوجوان (Adolescents) بخش مهمی از جمعیت کشورهای جوان را تشکیل می­دهند که نحوه گذران اوقات فراغت آنها اهمیت زیادی در شکل­گیری هویت فردی و جمعی­، و نزدیک­ترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگی­شان دارد. زیرا آنها تمایل زیادی به تکیه بر روابط اجتماعی، و تعامل و گذران وقت با دوستان و همسالانشان در ساعات فراغت خود دارند تا بتوانند بیشتر درباره نقش و ارزششان در جامعه بیاموزند. بدین‌ترتیب طبق مطالعات مختلف، عرصۀ عمومی و فضاهای شهری از مناسب­ترین بسترهای جامعه جهت تأمین این نیاز آنها تلقی می‌شوند. اما متأسفانه امروزه شاهد سپری‌شدن بخش قابل‌توجهی از ساعات روزمره و اوقات فراغت این گروه سنی در خانه، و به‌منظور استفاده از اینترنت و فعالیت در فضای مجازی هستیم. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن در نظرگرفتن تأثیر عوامل شناخته شده در این گرایش نوجوانان، به بررسی تأثیر احتمالی میزان رضایت‌مندی نوجوانان از وضعیت کمّی و کیفی فضاهای شهری نیز بر این مسئله پرداخته شود.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کمّی است که به‌منظور انجام آن، 250 نفر از نوجوانان 12 تا 19 سالۀ کرجی به روش طبقه­بندی متناسب و تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته بوده و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون، t مستقل، تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفته است. یافته­ها نشان می­دهد از بین عوامل فردی و خانوادگی، تنها متغیر جنسیت با میزان حضور نوجوانان در شبکه­های اجتماعی مجازی رابطه معناداری ندارد. جذابیت­های شبکه‌های اجتماعی مجازی، و میزان رضایت‌مندی نوجوانان از فضاهای شهری نیز در مجموع 41درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­کنند که در صورت ثابت‌بودن سایر متغیرها، بیشترین ضریب تأثیر را امکان تقویت و توسعه تعاملات اجتماعی“ (436/0) در متغیر وابسته داشته، و میزان رضایت‌مندی از وضعیت کمّی و کیفی فضاهای شهری نیز هریک به ترتیب با ضرایب 161/0- و 103/0- بر میزان سپری‌شدن اوقات فراغت نوجوانان در شبکه­های اجتماعی مجازی تأثیرگذارند.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Level of Karaji Adolescents’ Satisfaction with Urban Spaces and Their Leisure Time Spent in Virtual Social Networks Mitra Habibi, Faezeh Behnamifard

چکیده [English]

Adolescents comprise a significant part of young countries’ population and their leisure time activities have a great impact on the formation of individual and collective identities and the closest ties with their spiritual and cultural life. This is because they tend to rely on social relationships and interact and spend time with their friends and peers in their leisure hours so that they can learn more about their roles and values in the society. Thus, according to various studies, the public sphere and urban spaces are considered among the most appropriate places in the community to meet their needs. But unfortunately, today we witness how they spend a considerable part of their daily lives and leisure time at home to surf the Internet and are active in the cyberspace. Therefore, this study intends to review the possible impact of adolescents' satisfaction with the quantitative and qualitative situation of urban spaces while considering the impact of known factors in the youth’s tendency. This is an applied and quantitative research and in order to conduct it 250 Karaji adolescents of 12 to 19 years of age were selected based on stratified random sampling method. The data has been collected using questionnaire and has been analyzed by the descriptive and inferential statistics (Pearson, T-test, factor analysis and multiple regression). The findings suggest that among individual and family factors, only gender had no significant relationship with the presence of adolescents in virtual social networks. The attractions of virtual social networks and adolescents’ satisfaction with the urban spaces on the whole account for 41% of the alterations in dependent variable, which in case other variables are constant, the highest impact on the dependent variable belongs to "the possibility of consolidation and development of social interactions," (0.436), and the satisfaction with the quantitative and qualitative situation of urban spaces each has the impact of -0.161 and -0.103 on their leisure time spent in the virtual social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • Cyber space
  • virtual social networks
  • Urban Space
  • Satisfaction with Urban Spaces
  • adolescents