نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان نوشتة محمدجواد محسن‌زاده

چکیده

ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک بالاتر داده‌های فراهم‌آمده به کاربران کمک می‌کند تا میزان بهرهوری در دریافت و ارزیابی اطلاعات را افزایش دهند و نقش مؤثری را در روابط‌عمومی ایفا کنند.
مقالة پژوهشی حاضر با هدف بررسی و شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان انجام شده است.روش تحقیق به‌صورت توصیفی و پیمایشی است. جامعة آماری شامل 256 نفر از کارمندان فرمانداری شهرستان بهارستان، اعضای شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های اداره‌های شهرستان بهارستان و ارباب رجوع مراجعه‌کننده به فرمانداری بوده است.
با توجه به جدول مورگان نمونه آماری، 154 نفر هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به‌وسیله پرسشنامه 21 گویه‌ای مورد سنجش قرار گرفتند. ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه برابر با 843/0 بوده است. داده‌ها به‌وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد مقدار آمار خی‌دو برای سؤالات این تحقیق در سطح (05/0p<) معنادار بوده و طرح‌های گرافیکی در ترغیب مخاطبان روابط‌عمومی، در تشویق مخاطبان روابط‌عمومی و در اقناع پیام‌های روابط‌عمومی به‌طور معناداری تأثیرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Graphic Communication in Attracting Baharestan Governorate’s Public Relations Audience Mohammad Javad Mohsenzadeh

چکیده [English]

Relying on a higher understanding of the provided data, graphic communication helps users to enhance their efficiency in utilization and evaluation of information and plays an effective role in public relations.
This study intends to examine and identify the role of graphic communication in message transfer and its absorption by audiences of public relations of the Governor’s Office of Baharestan City. Descriptive-survey method has been applied in this study. Statistical population includes 256 employees of the Baharestan City governor’s office, members of the Coordination Council of the Public Relations of Baharestan City organizations and the governor’s office clients. According to Morgan Table, statistical sample of the study includes 154 people selected by using stratified random sampling method and evaluated by a 21-item questionnaire. Cronbach's alpha for the questionnaire has been 0.843. The collected data has been analyzed by SPSS software. The findings of the study indicate that chi square values for both research questions have been at significance level (p>0.05) and graphical designs have been effective in encouraging public relations audiences and persuading public relations messages significantly. It seems that graphical communication is inseparable from public relations strategy and a part of public relations tasks has been allocated to this type of relationship. It can help public relations and organizations in the fields of information, education, advertising and propagation of survey results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphical Communication
  • Audiences
  • Public Relations