نقش ارتباطات گرافیکی در جذب مخاطبان روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان نوشتة محمدجواد محسن‌زاده

چکیده

ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک بالاتر داده‌های فراهم‌آمده به کاربران کمک می‌کند تا میزان بهرهوری در دریافت و ارزیابی اطلاعات را افزایش دهند و نقش مؤثری را در روابط‌عمومی ایفا کنند.
مقالة پژوهشی حاضر با هدف بررسی و شناخت نقش ارتباطات گرافیکی در انتقال پیام و جذب آن توسط مخاطبان روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان انجام شده است.روش تحقیق به‌صورت توصیفی و پیمایشی است. جامعة آماری شامل 256 نفر از کارمندان فرمانداری شهرستان بهارستان، اعضای شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های اداره‌های شهرستان بهارستان و ارباب رجوع مراجعه‌کننده به فرمانداری بوده است.
با توجه به جدول مورگان نمونه آماری، 154 نفر هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به‌وسیله پرسشنامه 21 گویه‌ای مورد سنجش قرار گرفتند. ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه برابر با 843/0 بوده است. داده‌ها به‌وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد مقدار آمار خی‌دو برای سؤالات این تحقیق در سطح (05/0p<) معنادار بوده و طرح‌های گرافیکی در ترغیب مخاطبان روابط‌عمومی، در تشویق مخاطبان روابط‌عمومی و در اقناع پیام‌های روابط‌عمومی به‌طور معناداری تأثیرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها