” تنوع فرهنگی در رسانه“ با تأکید بر تنوع نوشتاری در رسانه‌های برخط نوشتة فرزانه بازیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جهان امروزه جهان تکثرها است که به مدد رسانه‌ها روز‌به‌روز کوچک‌تر و در عین‌حال قابل دسترس‌تر می‌شود. امروزه هیچ کشور یا ملتی را نمی‌توان یافت که ادعای خالص بودن نژادی یا قومی داشته باشند. این تنوع‌های قومی به یمن مهاجرت، ازدواج و ... در این جهان پهناور رو به تزاید است. این در حالی است که کشور ما ایران از دیرباز از چنین تنوع فرهنگی برخوردار بوده است و قرن‌ها قومیت‌های مختلف در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می‌کرده‌اند. این مقاله تلاشی است در جهت بررسی رویکرد تنوع‌های زبانی(‌با تأکید بر زبان‌های قومی ایران) در رسانه‌های برخط. به‌عبارت دیگر در این تحقیق تلاش می‌شود تا زبان نوشتاری رسانه‌های خبری (سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها) دارای مجوز از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی شود و تعداد زبان‌های قومی آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در رونـد این تحقیـق از روش اسنـادی که همـان ارجاع به سایت‌هـا و خبرگزاری‌هـا و مـدارک آنان و ... خواهد بود، استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق 33 خبرگزاری و 77 سایت خبری فعال است. پژوهش با تأکید بر دو زبان قومی کُردی و آذری صورت گرفته است. اگرچه نیم‌نگاهی هم به دو زبان بین‌المللی انگلیسی و عربی نیز شده است.

کلیدواژه‌ها