بررسی رابطه میان میزان و نوع استفاده از اینترنت با سبک زندگی نوشتة سمیه تاجیک اسماعیلی  مژگان یوسف‌زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان فناوری‌های نوین ارتباطی (اینترنت) و سبک زندگی کارکنان سازمان فضایی ایران است. این پژوهش با یک فرضیه اصلی و چهار فرضیة فرعی و نیز یک سؤال اصلی و چهار سؤال فرعی، از دو بُعد، به بررسی رابطه بین میزان و نوع استفاده افراد از اینترنت و سبک زندگی آنها و اوقات‌فراغت می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و جامعه آماری آن را 400 نفر از کارکنان سازمان فضایی ایران تشکیل می‌دهد که به یاری فرمول کوکران حجم نمونه 196 نفر تعیین شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه‌ای شامل بر 22 سؤال بسته است. در این پژوهش به منظور بیان توصیفی داده‌ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی شامل فراوانی‌، درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی استفاده شده است. در آمار استنباطی این پژوهش، برای تعیین بررسی رابطه میان اینترنت و سبک زندگی از آزمون آماری T برای آزمون رگرسیون از آزمون آماری R برای آزمون رابطه آماری از پیرسون استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که از 5 فرضیه این تحقیق سه فرضیه تأیید و دو فرضیه رد شده است که براساس آن، ارتباط معناداری بین میزان استفاده از اینترنت وسبک زندگی مدرن وجود دارد.  به این معنی که به همان نسبت که افراد از اینترنت استفاده بیشتری بکنند، از اوقات فراغت و سلیقه مدرن تری برخوردار خواهند بود. در بین محتواهای مورد استفاده، عضویت در شبکه‌های اجتماعی، چت و گفت‌وگو، دانلود آهنگ‌ها و فیلم‌ها بر سلایق افراد در میل به نوع مدرن آن و مورد ”جست‌وجوی مطالب علمی“ بر اوقات فراغت افراد در میل به نوع مدرن آن ارتباط معناداری را از خود نشان دادند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Relationship between Degree and Kind of Internet Usage and Lifestyle Somayeh Tajik Esmaeili & Mojgan Yousefzadeh

چکیده [English]

This paper intends to review the relationship between new communication Technologies (Internet) and lifestyle of the personnel of the Iranian Space Agency. The study examines from two dimensions the relationship between the amount and kind of people’s Internet usage and their lifestyle and leisure time with one primary hypothesis and four secondary hypotheses as well as one primary question and four secondary questions. The methodology of this work is descriptive research and its statistical population is 400 personnel of Iranian Space agency. Using the Cochran test, the sample population has been determined to be 196 people. A questionnaire with 22 closed-ended questions has been used to collect the data.
To provide a descriptive study of the questionnaires and analyze the data, SPSS software and descriptive statistics including frequency, relative frequency and cumulative frequency have been used. In inferential statistics of this study, T-test as well as the Pearson's R and regression analysis have been used to examine the relationship between the Internet and lifestyle. The findings of the study indicate that out of the five hypotheses, three were verified and two were not supported.
Therefore, there is a meaningful relationship between the amount of Internet usage and lifestyle. That is to say the more people use Internet, the more modern taste and leisure time they will enjoy.
The findings of the study indicate that the three cases of ‘membership in social networks’, ‘chats and IM’ and ‘music and film downloading’ affect the taste in lifestyle of the respondents and they

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Lifestyle
  • taste
  • leisure time