بررسی تطبیقی دلایل گرایش دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستانی منطقه 3 تهران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی (تلگرام، وایبر، واتس‌اپ و تانگو) نوشتة علی گرانمایه‌پور زهرا کرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی دلایل گرایش دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستانی منطقه 3 تهران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی (تلگرام، وایبر، واتس‌اپ و تانگو) است تا بتوان به واسطة آن از وضعیت تمایل دانش‌آموزان به شبکه‌های اجتماعی موبایلی در جامعة آماری مورد مطالعه، آگاهی یافت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی‌ـ پیمایشی و به ‌صورت مقطعی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستانی (شاخه نظری) منطقه 3تهران، در سال تحصیلی 94‌ـ 95 به تعداد 3697 نفر است. پژوهش بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از 348 تن از آزمودنی‌ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. همچنین برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون کولموگروف‌ـ اسمیرنوف، آزمون T مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه (آماره­ F و آماره­ welch) و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد،بین ابعاد گذران وقت، هیجان فضای مجازی، تقویت روابط اجتماعی و ارضاء نیازهای شخصی در گرایش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی، در دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین ابعاد جریان آزاد اطلاعات و آموزش در گرایش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی، در بین دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد. پس فرضیه‌های اول، دوم، چهارم و پنجم پژوهش تأیید و فرضیه‌های سوم و ششم، رد می‌‌شوند. در فرضیه‌های هفتم و هشتم هم، نتایج نشان داد، بین رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی، در دانش‌آموزان دختر و پسر، رابطه معنادار وجود دارد. پس فرضیه‌های هفتم و هشتم پژوهش، تأیید می‌شوند. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور استفاده معقول و منطقی دانش‌آموزان از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها