بررسی تطبیقی دلایل گرایش دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستانی منطقه 3 تهران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی (تلگرام، وایبر، واتس‌اپ و تانگو) نوشتة علی گرانمایه‌پور زهرا کرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی دلایل گرایش دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع دبیرستانی منطقه 3 تهران به استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی (تلگرام، وایبر، واتس‌اپ و تانگو) است تا بتوان به واسطة آن از وضعیت تمایل دانش‌آموزان به شبکه‌های اجتماعی موبایلی در جامعة آماری مورد مطالعه، آگاهی یافت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی‌ـ پیمایشی و به ‌صورت مقطعی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستانی (شاخه نظری) منطقه 3تهران، در سال تحصیلی 94‌ـ 95 به تعداد 3697 نفر است. پژوهش بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از 348 تن از آزمودنی‌ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از جامعه مورد نظر انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. همچنین برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون کولموگروف‌ـ اسمیرنوف، آزمون T مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه (آماره­ F و آماره­ welch) و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد،بین ابعاد گذران وقت، هیجان فضای مجازی، تقویت روابط اجتماعی و ارضاء نیازهای شخصی در گرایش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی، در دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما بین ابعاد جریان آزاد اطلاعات و آموزش در گرایش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی، در بین دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد. پس فرضیه‌های اول، دوم، چهارم و پنجم پژوهش تأیید و فرضیه‌های سوم و ششم، رد می‌‌شوند. در فرضیه‌های هفتم و هشتم هم، نتایج نشان داد، بین رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی با میزان گرایش به شبکه‌های اجتماعی موبایلی، در دانش‌آموزان دختر و پسر، رابطه معنادار وجود دارد. پس فرضیه‌های هفتم و هشتم پژوهش، تأیید می‌شوند. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور استفاده معقول و منطقی دانش‌آموزان از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Review of Reasons behind Tendency of Tehran District 3 High School Girl and Boy Students to Use Mobile Social Networks (Telegram, Viber, WhatsApp & Tango) Ali Geranmayehpour & Zahra Karami

چکیده [English]

This study intends to comparatively review the reasons behind tendency of girl and boy students of high schools of Tehran’s District 3 to use mobile social networks
(Telegram, Viber, WhatsApp & Tango) in order to be informed of the tendency of students towards mobile social networks among the statistical population. The study is an applied research in terms of its objectives and descriptive-survey [and in a specific period of time] in terms of its methodology.
The statistical population of the study, totaling 3697 teenagers, comprises all the girl and boy students at high school level (natural sciences branch) of Tehran’s District 3 in the academic year 2015-2016. The research was conducted on the sample population of 348 students chosen according to Cochran Formula and through stratified sampling. Questionnaires were used to collect the needed data and SPSS software was applied to analyze the data. To examine the research hypotheses, Kolmogorov–Smirnov test, independent T-test, one way analysis of variance (F-test and Welch test) and Friedman test were applied. The research findings show that there is significant relationship between the leisure time, the excitement of virtual space, the strengthening of social relations and satisfaction of personal needs and tendency towards mobile social networks in girl and boy students. However, there exists no significant diffeence between the free flow of information and education and tendency towards mobile social networks among girl and boy students. Therefore, the research hypotheses one, two, four and five are verified and hypotheses three and six are not supported. Hypotheses seven and eight indicate that there is significant relationship between the branch of study and education progress on the one hand and the tendeny towards mobile social networks among girl and boy students on the other. Hypotheses seven and eight are verified. In light of the research findings, applied and practical proposals have been presented for rational usage of mobile social networks by students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networking
  • Mobile Social Networks (Telegram
  • Viber
  • WhatsApp
  • Tango)
  • Girl and Boy High School Students (Natural Sciences Branch) of District 3 of Tehran