تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سطح اعتماد به نفس جوانان نوشتة ندا سلیمانی  لاله کریمی 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر اعتماد به نفس جوانان است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. پرسشنامه از طریق پست الکترونیک به صورت تصادفی برای تعداد نامشخصی ارسال شد و از بین پرسشنامه‌هایی که کامل پاسخ داده شده بودند 384 مورد به طور تصادفی انتخاب و داده‌ها استخراج شد. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های مـک‌کوایل است. متغیر مستقل تحقیق استفاده از شبکه‌های مجازی و متغیر وابسته، اعتماد به نفس جوانان است. فرضیه‌های تحقیق نیز با تکنیک ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که فضای مجازی بر اعتماد به ‌نفس جوانان تأثیر دارد؛ به این معنا که با افزایش استفاده از فضای مجازی تمایل کاربران بر ارتباط گرفتن در فضای مجازی بیشتر و در فضای واقعی کمتر می‌شود. همچنین داده‌ها نشان داد که با افزایش استفاده از فضای مجازی در میان پاسخگویان، میزان استقلال‌طلبی افراد پاسخگو افزایش می‌یابد. بر اساس این پژوهش، با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین پاسخگویان، میزان اعتماد به ‌نفس کاربرانی که دارای مطرودیت‌های اجتماعی هستند افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها