تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر سطح اعتماد به نفس جوانان نوشتة ندا سلیمانی  لاله کریمی 

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر اعتماد به نفس جوانان است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. پرسشنامه از طریق پست الکترونیک به صورت تصادفی برای تعداد نامشخصی ارسال شد و از بین پرسشنامه‌هایی که کامل پاسخ داده شده بودند 384 مورد به طور تصادفی انتخاب و داده‌ها استخراج شد. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های مـک‌کوایل است. متغیر مستقل تحقیق استفاده از شبکه‌های مجازی و متغیر وابسته، اعتماد به نفس جوانان است. فرضیه‌های تحقیق نیز با تکنیک ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که فضای مجازی بر اعتماد به ‌نفس جوانان تأثیر دارد؛ به این معنا که با افزایش استفاده از فضای مجازی تمایل کاربران بر ارتباط گرفتن در فضای مجازی بیشتر و در فضای واقعی کمتر می‌شود. همچنین داده‌ها نشان داد که با افزایش استفاده از فضای مجازی در میان پاسخگویان، میزان استقلال‌طلبی افراد پاسخگو افزایش می‌یابد. بر اساس این پژوهش، با افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین پاسخگویان، میزان اعتماد به ‌نفس کاربرانی که دارای مطرودیت‌های اجتماعی هستند افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Social Networking Usage on Level of Youth Self-Confidence Neda Soleymani & Laleh Karimi

چکیده [English]

This paper intends to examine the effects of virtual space usage on the youth self-confidence. The methodology of this study has been survey research and the data collected by using questionnaires through randomly sending emails to an unspecified number of people. The fully responded questionnaires have been picked from among the received ones and 384 cases were chosen randomly to extract the data. The theoretical framework of the study is based on McQuail’s theories. The virtual networks’ usage has been the independent variable of the research and the youth self- confidence the dependent variable. The research hypotheses have been tested using Pearson correlation coefficient. The findings of the study indicate that virtual space affects the youth self-confidence that is to say with the increase in the usage of virtual space, the users’ tendency to communicate grows in the virtual space and reduces in the real space. The findings also show that the more the respondents use the virtual space, the higher the degree of their independence-seeking becomes. According to this study, with increase in the social networking usage among the respondents, the self-confidence of those who are faced with social isolations increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networking
  • self-confidence
  • Youth