نقش ساز و کار برجسته‌سازی در کنترل افکار عمومی اروپا در برابر موج تحریم رژیم صهیونیستی نوشتة سیّدوحید عقیلی علی حاج‌محمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنبش تحریم اسرائیل یک حرکت مردمی است که چندسالی است در اروپا شکل گرفته و به سرعت در حال گسترش است. اما اهداف این جنبش با سیاست داخلی و خارجی اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. این مقاله قصد دارد با بررسی گزارش‌های خبری مرتبط، نشان دهد دولت‌های اروپایی چگونه با کاربست نوعی ”‌برجسته‌سازی“ در سطح رسانه­های جمعی و سیاست داخلی و خارجی تلاش کرده­اند مانع گسترش امواج این جنبش شوند و دامنه تأثیرات آن را بر افکار عمومی مردم اروپا کنترل کنند. ابتدا در چارچوب نظری تحقیق گفته شده برجسته‌سازی تابع درهم‌کُنش نگرش عمومی، محتوای رسانه­ای و اقدامات حکومتی است. آنگاه نگرش عمومی مردم اروپا و نیز اقدامات جنبش تحریم اسرائیل به عنوان یک منبع نگرانی و تهدید برای مقامات اروپا، به عنوان اجزای موثر در ساز و کار برجسته‌سازی بررسی شده است. سپس اقدامات دول اروپایی برای کنترل این مسئله به عنوان جزء سوم این ساز و کار بررسی می‌شود. این اقدامات دو وجه دارد، یکی تمرکز بر شهرک‌های یهودی­نشین و محکومیت آن، دیگری مقابله با رفتارها و اقداماتی که کلیت رژیم صهیونیستی را هدف می­گیرد.

کلیدواژه‌ها