بررسی اثر تبلیغات رسانه‌های بازارکار از دیدگاه جوانان 20 تا 30‌ساله تهرانی متقاضی کار در سال‌های 1395 ـ 1394 نوشتة غلامحسین بیابانی وحید امینی‌نژاد 

چکیده

بی‌شک فرد و جامعه برای بقای خود به کار و تلاش نیاز دارند. ورود به عرصة کار در زندگی هر شخص یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی محسوب می‌شود. اشتغال را می‌توان یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در کشور نامید. یافتن شغل مناسب یکی از نیازهای ضروری هر فرد است. اطلاع‌رسانی و تبلیغات رسانه‌ای بازار کار تأثیر بسزایی در یافتن شغل دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات رسانه‌ای بر معرفی فـرصت‌های شغلی از دیـدگاه جویندگان کـار در بین جـوانان 20 تا 30‌ساله متقاضی کار که در سال 1395-1394 به مراکز کاریابی استان تهران مراجعه کرده بودند، صورت گرفته است. از بین متقاضیان به روش نمونه‌گیری در دسترس 100 نفر به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه تأثیر تبلیغات رسانه‌ای بر معرفی فرصت‌های شغلی از دیدگاه جویندگان کار استفاده شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان داد رسانه‌های تبلیغی بازار کار بر انطباق شغلی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه و همین طور برای اطلاع‌رسانی فرصت‌های شغلی  موجود در جامعه می‌توانند مؤثر عمل کنند، همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت رسانه‌های تبلیغی بازار کار برای مدیریت معرفی فرصت‌های شغلی و ارتقاء و ایجاد جایگاه مناسب آنها در جامعه و اعتماد‌سازی عمومی در معرفی فرصت‌های شغلی بود. عصر تغییرهای پرشتاب علمی و تکنولوژیکی سازمان‌ها را بر آن داشته تا با کسب بهترین منابع و مدیریت صحیح آن بتوانند به رقابت بپردازند. اگر در گذشته کسب ابزار و تکنولوژی عامل مهمی در مزیت رقابتی به حساب می‌آمد، امروزه منابع اطلاعاتی و از همه مهم‌تر نیروهایی که توان تبدیل این اطلاعات به ارزش افزوده را برای سازمان‌ها داشته باشند از هر چیز با ارزش دیگری، بیشتر اهمیت دارند.
انسان به عنوان رکن اساسی توسعه، در چارچوب فعالیت‌های گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش مهم و پراهمیتی است، امروزه رشد و توسعة سازمان‌ها در گرو به‌ کارگیری صحیح منابع انسانی است. همواره جذب و به ‌کارگیری نیروی انسانی از مسائل حساس و مهم در سازمان‌ها است. راه‌های گوناگونی تا به حال مورد استفاده قرار گرفته است همچون آزمون کتبی و مصاحبه. اما با توسل به خلاقیت، راه‌های بی‌شماری وجود دارد که می‌تواند ریسک یک استخدام مطلوب را به حداقل برساند این مقاله در چهار فصل تنظیم و به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها