بررسی شاخص‌های برندسازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه‌ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده نوشتة جواد دلیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات سیاسی و مدیریت تصویر سیاسی و برند (brand) الگویی جدید برای توسعة ارتباطات سیاسی (Political communication) است. مفهوم برندسازی (branding) و برند شخصی (Personalbrandدر این میان، روشی تازه و نشان دهندة تغییر الگوی ارتباطات سیاسی است.
اکنون در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که همه ابعاد زندگی بشر تحت سیطرة رسانه تعریف می‌شود و رسانه‌ها تاثیر مختلفی بر سطوح فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی زیست انسان‌ها دارند. در دنیای امروز نفوذ شخصی افراد بیش از همیشه نقش مؤثر دارد، امروز ماهیت اصلی برند ایـجاد تمایز است. از دیدگاه محققـان،برند شخصی چیزی فراتر از قدرت تأثیرگذاری در ارتباطات و البته ارتباطات سیاسی بوده و اثر آن در ارائة تصویر فرد حائز اهمیت است. در این بستر و با وجود سیطرة هر روزة رسانه‌ها، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده در سال 2016، سعی کرد با بهره‌گیری از نحوة ارائة شخصی خود در رسانه، بسیاری از ساز و کارهای کنش جمعی سنّتی سیاسی در آمریکا را متحول کند. ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا یک کارآفرین اقتصادی موفق و متأثر از فضای بازاریابی سیاسی (Poltical Marketing)، توانست خود را در فضای انتخاباتی آمریکا به عنوان یک ” برند شخصی“ ارائة کند و برندة انتخابات باشد. در واقع، ترامپ با بهره‌گیری از اصول و تاکتیک‌های بازاریابی سیاسی، نوع نیاز جامعة آمریکا را به درستی تشخیـص داد و با بر هم زدن معـادلات سیاسی حتی جمهـوری‌خواهـان، با برنـدسازی شخصـی (Personal branding) منحصر‌به‌فرد خود، پیروز انتخابات شد. این پژوهش در صدد واکاوی نحوة بازنمایی شخصی و استراتژی‌های ترامپ در برجسته ساختن شخصیت خود و نحوة بازنمایی رسانه‌ای آن است. ترامپ، به‌ویژه در مناظره‌های تلویزیونی در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون، با برانگیختن توأمان حس خشم در میان تودة آمریکایی‌ها از سویی و احساس جمعی رجعت به آمریکای با عظمت (great) از سوی دیگر، توانست خیل عظیمی از رأی‌دهندگان را با خود همراه سازد. با توجه اهمیت و نقش برند‌سازی سیاسی ((political branding و تأثیرگذاری آن، این پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و بهره گرفتن از منابع  کتابخانه‌ای و اسناد اینترنتی و مرور ادبیات و مطالعات مربوط در زمینة برند شخصی و برند سیاسی  به  واکاوی نحوة بازنمایی برند  شخصی دونالد ترامپ و ابعاد آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده و بازنمایی رسانه‌ای آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها