بررسی شاخص‌های برندسازی شخصی و سیاسی ترامپ و بازنمایی رسانه‌ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده نوشتة جواد دلیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تبلیغات سیاسی و مدیریت تصویر سیاسی و برند (brand) الگویی جدید برای توسعة ارتباطات سیاسی (Political communication) است. مفهوم برندسازی (branding) و برند شخصی (Personalbrandدر این میان، روشی تازه و نشان دهندة تغییر الگوی ارتباطات سیاسی است.
اکنون در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که همه ابعاد زندگی بشر تحت سیطرة رسانه تعریف می‌شود و رسانه‌ها تاثیر مختلفی بر سطوح فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی زیست انسان‌ها دارند. در دنیای امروز نفوذ شخصی افراد بیش از همیشه نقش مؤثر دارد، امروز ماهیت اصلی برند ایـجاد تمایز است. از دیدگاه محققـان،برند شخصی چیزی فراتر از قدرت تأثیرگذاری در ارتباطات و البته ارتباطات سیاسی بوده و اثر آن در ارائة تصویر فرد حائز اهمیت است. در این بستر و با وجود سیطرة هر روزة رسانه‌ها، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده در سال 2016، سعی کرد با بهره‌گیری از نحوة ارائة شخصی خود در رسانه، بسیاری از ساز و کارهای کنش جمعی سنّتی سیاسی در آمریکا را متحول کند. ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا یک کارآفرین اقتصادی موفق و متأثر از فضای بازاریابی سیاسی (Poltical Marketing)، توانست خود را در فضای انتخاباتی آمریکا به عنوان یک ” برند شخصی“ ارائة کند و برندة انتخابات باشد. در واقع، ترامپ با بهره‌گیری از اصول و تاکتیک‌های بازاریابی سیاسی، نوع نیاز جامعة آمریکا را به درستی تشخیـص داد و با بر هم زدن معـادلات سیاسی حتی جمهـوری‌خواهـان، با برنـدسازی شخصـی (Personal branding) منحصر‌به‌فرد خود، پیروز انتخابات شد. این پژوهش در صدد واکاوی نحوة بازنمایی شخصی و استراتژی‌های ترامپ در برجسته ساختن شخصیت خود و نحوة بازنمایی رسانه‌ای آن است. ترامپ، به‌ویژه در مناظره‌های تلویزیونی در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون، با برانگیختن توأمان حس خشم در میان تودة آمریکایی‌ها از سویی و احساس جمعی رجعت به آمریکای با عظمت (great) از سوی دیگر، توانست خیل عظیمی از رأی‌دهندگان را با خود همراه سازد. با توجه اهمیت و نقش برند‌سازی سیاسی ((political branding و تأثیرگذاری آن، این پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و بهره گرفتن از منابع  کتابخانه‌ای و اسناد اینترنتی و مرور ادبیات و مطالعات مربوط در زمینة برند شخصی و برند سیاسی  به  واکاوی نحوة بازنمایی برند  شخصی دونالد ترامپ و ابعاد آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده و بازنمایی رسانه‌ای آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Trump’s Political and Personal Branding Indices and Its Media Representation by Emphasis on 2016 US Election Campaigns Javad Daliri

چکیده [English]

Political advertising, political image management and brands form a new pattern for political communication development.
Here, the concept of branding and personal brad is a new method and an indicator of change in political communication pattern. We are now living in an era that all dimensions of human life are defined under the domination of the media and the media have different impacts on cultural, political, social and even religious levels of human life. In the world today, people’s personal influence more than ever plays an important role. Today, the main nature of brands is to create distinction. Researchers argue that personal brand is something beyond the effecting power in communication and definitely political communication and its effect is of great significance in presenting a person’s image. In this context and in light of the media domination, the US President Donald John Trump in 2016 tried to transform many traditional mechanisms of collective political action in the United States by using his personal presentation methods. Trump, the 45th President of the United States, as a successful economic entrepreneur impressed by the political marketing atmosphere managed to present himself in the US election campaigns as a personal brand so that he won the elections. In fact, by using political marketing tactics and principles, Trump correctly identified the American society’s needs and by disturbing the political equations, even those of the Republicans, won the elections by his unique personal branding. This research intends to analyze Trump’s personal representation and strategies in magnifying his personality and its media representation. Especially in TV debates against his rival Hillary Clinton, Trump provoked wrathful feelings among the American masses and in this way enlivened the collective feeling of making America great and thus attracted a great number of voters. With respect to the importance and the role of political branding and its effectiveness, this study uses descriptive-analytical method as well as desk research and internet documents and review of the relevant literature in the field of personal and political brand to analyze the representation method of Donald Trump’s personal brand and its dimensions while emphasizing on the 2016 election campaign and its media representation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Brand
  • Branding
  • elections
  • Trump
  • the United States