نقش مطبوعات اقتصادی در توسعة صادرات غیرنفتی نوشتة نازنین ملکیان معصومه صیاد علیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهمیت نقشی که مطبوعات و به‌خصوص مطبوعات اقتصادی در کمک به توسعة صادرات غیر‌نفتی و ورود به بازار‌های جهانی دارند، بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش تلاش شده است تا به نقشی که مطبوعات اقتصادی بر توسعة صادرات غیرنفتی دارند، پرداخته شود. شیوة تحقیق حاضر، توصیفی و از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان صندوق ضمانت صادرات است، که با توجه به تعداد کم کارشناسان، با استفاده از روش تمام‌شماری، تعداد کل جامعه 115 نفر تعیین شد. در این تحقیق از تکنیک‌های آمار توصیفی، نظیر جداول فراوانی و ترسیم نمودارهای آماری، برای بررسی چگونگی توزیع نمونة آماری از حیث متغیرهای فردی پرداخته شده است و جهت تعیین نرمال یا غیرنرمال ­بودن توزیع داده­ها از آزمون کلموگروف‌ـ اسمیرنوف استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی دادهها نشان داد که متغیر وابسته و تمام مؤلفه­های متغیر مستقل نرمال است. در نتیجه برای آزمون فرضیه­ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج حاصله نشان می­دهد، متغیر تبلیغ از طریق مطبوعات اقتصادی، اطلاع‌رسانی از طریق مطبوعات اقتصادی، راهنمایی از طریق مطبوعات اقتصادی و آموزش از طریق مطبوعات اقتصادی، بر توسعة صادرات غیرنفتی تأثیر معناداری دارد.تنها متغیر ترویج از طریق مطبوعات اقتصادی بر توسعة صادرات غیرنفتی تأثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Economic Media in Promotion of Non-Oil Exports Nazanin Malekian & Masoumeh Sayad Alijani

چکیده [English]

The important role the media especially the economic media play in contributing to promotion of non-oil exports and entering the world markets is not hidden to anybody. This study intends to survey the role the economic media play in development of non-oil exports. Descriptive research and questionnaire have been used to conduct the review. The statistical population of the research includes Iran’s Export Guarantee Fund experts. With regards to the low number of experts, total population sampling has been used bringing the total population to 115 people.  Descriptive statistics techniques such as frequency tables and statistical diagrams have been used to examine the distribution of statistical samples in terms of individual variables. Kolmogorov–Smirnov test has been applied to determine the normality of distribution. To test the hypotheses of the study, Pearson correlation coefficient and linear regression have been applied. The research findings indicate that the dependent variable and all the components of the independent variable are normal. They also show the publicity variable through economic media, information dissemination through economic media, guidance through economic media and education through economic media have significant effect on non-oil exports expansion. Only propagation through economic media variable has no significant effect on non-oil exports promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Economic Media
  • Non-Oil Exports
  • Expansion