نقش مطبوعات اقتصادی در توسعة صادرات غیرنفتی نوشتة نازنین ملکیان معصومه صیاد علیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهمیت نقشی که مطبوعات و به‌خصوص مطبوعات اقتصادی در کمک به توسعة صادرات غیر‌نفتی و ورود به بازار‌های جهانی دارند، بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش تلاش شده است تا به نقشی که مطبوعات اقتصادی بر توسعة صادرات غیرنفتی دارند، پرداخته شود. شیوة تحقیق حاضر، توصیفی و از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان صندوق ضمانت صادرات است، که با توجه به تعداد کم کارشناسان، با استفاده از روش تمام‌شماری، تعداد کل جامعه 115 نفر تعیین شد. در این تحقیق از تکنیک‌های آمار توصیفی، نظیر جداول فراوانی و ترسیم نمودارهای آماری، برای بررسی چگونگی توزیع نمونة آماری از حیث متغیرهای فردی پرداخته شده است و جهت تعیین نرمال یا غیرنرمال ­بودن توزیع داده­ها از آزمون کلموگروف‌ـ اسمیرنوف استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی دادهها نشان داد که متغیر وابسته و تمام مؤلفه­های متغیر مستقل نرمال است. در نتیجه برای آزمون فرضیه­ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج حاصله نشان می­دهد، متغیر تبلیغ از طریق مطبوعات اقتصادی، اطلاع‌رسانی از طریق مطبوعات اقتصادی، راهنمایی از طریق مطبوعات اقتصادی و آموزش از طریق مطبوعات اقتصادی، بر توسعة صادرات غیرنفتی تأثیر معناداری دارد.تنها متغیر ترویج از طریق مطبوعات اقتصادی بر توسعة صادرات غیرنفتی تأثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها