تحلیل تحولات رویکرد شرق شناسانه در مجلة نشنال جئوگرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نقش رسانهها، در تأثیر بر افکار عمومی و وجود شکاف میان واقعیت و آنچه در رسانهها نمایش داده میشود، موجب شده تلاشهای گستردهای برای توصیف، تبیین و ارزیابی نحوة بازنمایی پدیدهها و گروههای خاص در رسانه‌‌های مختلف، صورت پذیرد؛ این امر، یکی از موضوعهای اساسی در تحلیل محتوای رسانهها بهشمار میرود. شرقشناسی ادوارد سعید و به دنبال آن پژوهشهای متعددی که بهمنظور ارزیابی نحوة بازنمایی شرق در متون و رسانههای غربی، انجام شده، نشان میدهد در این رسانهها، شرق، دیگری فرودست غرب به نمایش درآمده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل بازنمایی شرق و غرب در تصاویر روی جلد مجله نشنال جئوگرافیک از نخستین شمارة آن تا پایان سال 2000 بود و در این راستا، تمام شمارههای این نشریه، در طول این 112 سال که دارای تصویر روی جلد بود، مورد تحلیل قرار گرفتهاند. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که در این نشریه، شرق با موجودیت زنانه، کودکی و سالمندی، احساسات و خرافات، فقر، سنت و فعالیتهای آیینی و اقتصادی سطح پایین، همراه شده، این در حالی است که غرب با موجودیت مردانه، جوانی، منطق، فناوری، ثروت، مدرن و فعالیتهای تفریحی و علمی، به تصویر کشیده شده است. بر اساس مضامین غالب حاصل از این یافتهها، این غرب ساختیافته و رشدیافته است که شرق بیهدف، خسته و رشدنایافته را کنترل میکند. با وجود این و اگرچه نتایج نشان میدهد که رویکرد اساسی این نشریه همچنان شرقشناسی است؛ اما مقایسة تصاویر در دورههای مختلف آن، نشاندهندة رخ دادن تغییراتی در نحوة بازنمایی شرق در این مجله است. به این ترتیب که مشروعیتبخشی به تسلط غرب بر شرق در دورههای نخست، با نمایش برتری ذاتی و ماهوی غرب همراه بوده که در دورههای بعدی به پذیرش امکان تحول و توسعه در شرق به شرط انتقال فرهنگ و فناوری از غرب، تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Orientalist approach developments in National Geographic magazine

نویسندگان [English]

  • zahra majdizade 1
  • azam ravadrad 2
  • Mansoure Hajjari 3
1 Student of Communication Sciences, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Full Professor, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (corresponding author), Tehran, Iran
3 Student of Communication Sciences, Department of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the representation of East and West in the cover images of National Geographic Magazine from its first issue until the end of 2000, and in this regard, all editions of this journal, during these 112 years that have had a cover image, have been analyzed and a total of 501 images have been analyzed by qualitative content analysis. The results of the research indicate that the main approach of this magazine has been to emphasize the progress and civilization of the West against the backwardness of the East. Also in this magazine, the East is associated with history, the femininity, childhood and old age, emotions, spirituality, poverty, tradition, and low-level ritual and economic activities, while the West is associated with civilization, masculinity, youth, logic, technology, wealth, modern and recreational and scientific activities. The results show that the Orientalist background of this journal has not disappeared over time. Rather, these stereotypes have been revived and strengthened in a new way.
Today, the same colonial views of the past are seen with a more ornate appearance in which some old elements have been removed and new elements have been added. Thus, the legitimation of Western domination of the East in the earlier periods, with the demonstration of the inherent and essential superiority of the West, and in later periods by accepting the possibility of change and development in the East, provided the transfer of culture and technology from the West
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • Othering
  • Orientalism
  • Stereotype
  • National Geographic
منابع
بیچرانلو، عبدالله. 1388. " تصویرسازی و کلیشه‌سازی هالیوود از مسلمانان". فصلنامه رسانه. 20 (79): 115 – 145.
بیچرانلو، عبدالله. 1391. " بازنمایی ایران و ایرانیان در هالیوود". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. 17 (71): 39 – 68.
پرسی، کمپ. 1372. "ما خاورشناسان نوین". ترجمه جلال ستاری. فصلنامه نامه فرهنگ 4. (12): 118-125.
ترنر، برایان. 1383. شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن. ترجمه محمدعلی محمدی. تهران: یادآوران.
دالگرن، پیتر. 1380. تلویزیون و گستره عمومی. ترجمه مهدی شفقتی. تهران: سروش.
دهقان، علیرضا و علی حاجی‌محمدی. 1392. "فضاهای فرهنگی جدید و بازنمایی: شناخت و تحلیل انتقادی کلیشه‌های شرق‌شناسی مسلمانان در وبلاگ‌های برگزیدة خبری آمریکا". فصلنامه دین و ارتباطات. 11 (23): 67 – 94.
سعید، ادوارد. 1377. شرق‌شناسی. ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سعید، ادوارد. 1378. پوشش خبری اسلام در غرب. ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
سعید، ادوارد. 1383. فرهنگ و امپریالیسم. ترجمه اکبر افسری، تهران: قومس.
عباس‌زاده، محسن. 1390. " برساختگی شرق؛ روایت خلق دیگری از رهگذر بازنمایی". فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دورة پنجم. شماره 25: 201 – 237.
غیاثیان، مریم‌السادات. 1386. " بازنمایی " ما" و " آنها": تصویر سفیدپوستان و مسلمانان در نشریات غرب پس از یازدهم سپتامبر 2001". فصلنامه رسانه. 18 (4): 205 – 213.
قزلسفلی، محمدتقی و آمنه میرخوشخو. 1389. " اسلام رسانه‌ای؛ رویکرد رسانه‌ها به اسلام در چارچوب نظریه پسااستعماری ادوارد سعید".، فصلنامه رسانه.21 (2): 5-20.
گیویان، عبدالله و محمد سروی زرگر. 1388. " بازنمایی ایران در سینمای هالیوود". فصلنامه تحقیقات فرهنگی. 8 (2): 147 – 177.
مهدی‌زاده، محمد. 1387. رسانه‌ها و بازنمایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
نادری، احمد؛ رامین چابکی؛ علی اسکندری و مجید سلیمانی. 1393. " بازنمایی مولفه‌های هویت فرهنگی ایرانیان در سینمای هالیوود؛ مورد مطالعه فیلم‌های سیصد، یک شب با پادشاه، اسکندر و سنگسار ثریا". مجله جهانی رسانه، 9 (1): 129 – 151.
ویمر، راجر و جوزف دومینیک. 1393. تحقیق در رسانه‌های جمعی. ترجمه کاووس سیدامامی. تهران: سروش و مرکز تحقیقات.
هال، استوارت. 1393. معنا، فرهنگ وزندگی اجتماعی. ترجمه احمد گل‌محمدی. چاپ دوم، تهران: نشر نی.
 
Ebo, Bosah. 1992. American Media and African Culture. Westport: Praeger Publishers.
Fürsich, Elfriede. 2010 “Media and the representation of Others”. International Social Science Journal, Vol.61, No.199.
Hall, Stuart .1991. “Race, Culture and Communications: Looking Backward and Forward at Cultural Studies”. Rethinking Marxism, Vol.5 (1): 10-18.
Hall, Stuart .1997. The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice. London: Sage Publication.
Hall, Stuart. 2003. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publication.
Kalof, Linda & Amthor, Ramona. 2010. “Cultural representations of problem animals in national geographic”. Etudes Rurales. 185(1). DOI: 10.4000/etudesrurales.9134.
Lutz, Catherine & Collins, Jane. 1993. Reading National Geographic. Chicago and London: University of Chicago Press.
Mirzoeff, Nicholas. 1999. An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.
Perse, Elizabeth M. 1998. “Implications of Cognitive and Affective Involvement of Channel” Journal of Communication. 48.
Rose, Gillian. 2001. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. SAGE Publications.
Said, Edward. 2003. Orientalism. Penguin Classics.
Svendsen, Amalie Due. 2018. “Representations of the East: Orientalism in Emily Eden’s Travel Writing”. Leviathan: Interdisciplinary Journal in English. No. 2: 60-70. DOI: 10.7146/lev.v0i2.104691.
Walker, Sheila & Rasamimanana, Jennifer. 1993. “Tarzan in the Classroom: How “Educational” Films Mythologize Africa and Miseducate Americans.” Journal of Negro Education. 62 (1): 3-23.
www.nationalgeographic.com/mediakit/assets/img/downloads/2019/NGT_2019_Media_Kit.pdf