چالشهای ارتباطی روابط عمومی ها و رسانه های جمعی (مطالعه موردی: وزارتخانه ها و روزنامه های سراسری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات،گروه ارتباطات ،روزنامه نگاری و رسانه ،دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه روزنامه نگاری و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، (نویسنده مسئول)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روابط عمومی، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با وجود توسعة رسانههای جدید و تحول در ارتباطات برونسازمانی، هنوز یکی از مهمترین وظایف روابطعمومیها، برقراری ارتباطات حرفهای با رسانههاست. روابطعمومیها برای رساندن پیامهای سازمانی خود به عموم مردم و مشروعیت سازمانی، نیازمند همکاری با رسانهها هستند. در مقابل، رسانهها نیز، برای تولید و انتشار مطالب خبری و تحلیلی خود به همکاری با روابطعمومیها نیاز دارند. ولی آنچه بسیار در این فرایند ارتباطی مشاهده میشود، وجود چالشهای مختلف ارتباطی است. هدف اصلی تحقیق، شناخت چالشها، ارائة راه حل و مدل ارتباطی اثربخش، بین روزنامهنگاران و رابطان رسانهها در روابطعمومیها است. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شده، در بخش کیفی، با 15نفر از استادان و صاحبنظران ارتباطات، روابطعمومی و رسانه مصاحبة عمیق انجام شده و در بخش کمی نیز، با استفاده از روش کیو و ابزار پرسشنامه، دیدگاه 40نفر از مدیران و کارشناسان روابطعمومی وزارتخانهها و دبیران و خبرنگاران روزنامههای سراسری اخذ شده است. یافتههای تحقیق نشان داد، عواملی نظیر فقدان تخصص وحرفهایگرایی، وجود خط مشی متفاوت سازمانی، رویکرد سیاسی و جناحی، نبود استقلال اقتصادی رسانهها، عدم شناخت کافی روابطعمومیها و رسانهها نسبت به وظایف و محدودیتهای یکدیگر، انتظارات نامعقول و گاهی داشتن نگرش منفی از مهمترین چالشهای ارتباطی است و در چهار بُعد ساختاری، عملکردی، رفتاری و شناختی، عواملی نظیر اصلاح قوانین، آموزش نیروی انسانی و حرفهایگرایی، تعامل و گفتوگو، پاسخگویی، صداقت و شفافیت، رعایت اصول اخلاقی، انتظارت معقول و شناخت متقابل وظایف مهمترین راهکارها برای رفع چالشها و الگوی مطلوب ارتباطی بین روابطعمومیها و رسانهها قلمداد میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication challenges of public relations and mass media (Case study: ministries and nation-wide newspapers)

نویسندگان [English]

  • seyyed shahab seyyed mohseni 1
  • Seyed Mohammad Dadgaran 2
  • Hossein Ali Afkhami 3
1 PhD. Student of Communication, Department of Communication, Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Journalism and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, (corresponding author
3 : Associate Professor, Department of Public Relations, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

.
Despite the expansion of new media outlets and transformation in extra-organizational communication, one of the most important tasks of Public Relations continues to be establishing of professional communication with the media. Public Relations need to cooperate with the media in order to convey their organizational messages to the general public and their organizational legitimacy depend on their cooperation with media. At the same time, the media also need to cooperate with Public Relations Department to produce and publish their news and viewpoints. But what usually bars such interaction process, are numerous communication challenges. The main goal of this research is to identify challenges, provide solutions and effective communication models between journalists and media intermediates in Public Relations departments. In this research, a mixed method was use. In qualitative part, in-depth interviews were made with 15 professors and experts in communication, public relations and media sectors, and in the quantitative part, using the Q method and a questionnaire tool, the views of 40 Public Relations managers and experts of the ministries as well as editors and reporters of national newspapers, have been taken into consideration. The findings of the research showed that factors such as lack of expertise and professionalism, diverse organizational policies, political and factional approaches, lack of economic independence of the media, insufficient knowledge of Public Relations Departments and the media about each other's sphere of responsibilities and limitations, unreasonable expectations and sometimes having a negative attitude, are among the most prominent challenges faced by the Public Relations. Within the four structural, functional, behavioral and cognitive dimensions, factors such as law reform, human resources training and professionalism, interaction and dialogue, accountability, honesty and transparency, compliance with ethical principles, reasonable expectation and mutual acknowledging of duties are the most important solutions to solve challenges face by the Public Relations Departments. Adapting these factors by Public Relations entities will create the ideal model of communication between Public Relations and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • Media
  • Communication Challenges
  • Interactive Communication
بروجردی علوی، مهدخت و صفورا بیگنه. 1393. "آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی خدمات دولت در رسانه‌ها از منظر خبرنگاران و مسئولان روابط عمومی ایران". فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی رسانه. سال بیست و پنجم. شمارة 2: 31 ـ 46.
ساروخانی، باقر. 1371. جامعه شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات.
سیدمحسنی، سیدشهاب. 1374. بررسی نحوه نگرش دست‌اندرکاران روابط‌عمومی و روزنامه‌نگاران دربارة جایگاه و وظایف واقعی روابط‌عمومی در ایران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
سیدمحسنی، سیدشهاب. 1381. ارتباطات رسانه ای در روابط‌عمومی. انتشارات مؤسسه تحقیقات روابط‌عمومی.
شومیکر، پاملا جی و دی ریس استیفن. 1393. انتقال پیام، تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه. ترجمه مجید سرابی. اردشیر زابلی زاده و حسینعلی افخمی. انتشارت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها.
فرقانی، محمدمهدی. 1377. روابط‌عمومی و ارتباط با رسانه‌ها. ناشراداره کل تبلیغات دولت.
ویلیکاکس، نولت. 1380. وابستگی رسانه‌ها به روابط‌عمومی. کتاب سال روابط‌عمومی ایران. انتشار انجمن متخصصان روابط‌عمومی ایران.
 
Larsson , Larsåke.2009. “PR and the Media, A Collaborative Relationship”. Nordicom Review 30: 131-147.
Mac namara - Jim, 2008. The Impact on the Media of PR- mass Communication Consulting.
Melania James. 2008.“A Review of the Impact of New Media on Public Relations: Challenges for Land, Practice and Education.” published in the Asia-Pacific Public Relations Journal. No. 8.
Raupp, Juliana. 2016. Public Relations: Media Effects. First published.
wikipedia.org
www.iaprs.ir
www.iranianpath.com
www.press.farhang.gov.ir