مطالعة عوامل ایجادکنندة قصد استفاده از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران ، پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده

پژوهشهای انجامشده دربارة تجارت اجتماعی، نشاندهندة رشد سریع آن در دهة گذشته و ادامة این روند در آینده، همچنین بیانگر تأثیر این نوع تجارت، بر راهبردهای شرکتها است. ویژگی اصلی این نوع تجارت، تعاملهای کاربران، محتوای تولیدشده توسط کاربران، رویکرد مشتریمحور آن و عنصر اصلی آن مشتریان است. لذا در این پژوهش سعی شده، تا عوامل ایجادکننده قصد استفادة مشتریان از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام، جستوجو شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمرة پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از حیث ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که در آن، از روشهای کتابخانهای و میدانی برای جمعآوری دادههای پژوهش استفاده شده است. جامعة آماری، شامل کلیة هموطنانی است که در بهار1400 از محیطهای تجارت اجتماعی، به طور خاص شبکة اجتماعی اینستاگرام، اقدام به خرید محصول یا خدمتی کردهاند. نمونة آماری، شامل 200 نفر از افرادی است که به روش در دسترس انتخاب شدهاند. روایی پرسشنامه را، استادان متخصص در این زمینه تأیید کردهاند و پایایی پرسشنامه نیز، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها، حاکی از آن است که عوامل ایجادکنندة قصد استفادة مشتریان از خدمات تجارت اجتماعی اینستاگرام، شامل متغیرهای فرصت جستوجو، امکان بررسی، ارزشآفرینی، انعطافپذیری، قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی، کیفیت خدمات، جذابیت و نوآوری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on reasons behind deciding to use the services provided by Instagram for social commerce

نویسندگان [English]

 • moslem ebrahimi tabar 1
 • mohammad ghaffari 2
 • hamidreza irani 2
1 Master of business administration. College (Pardis) of Farabi, University of Tehran. (corresponding author), Qom, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, University OF Tehran, college (Pardis) of Farabi, Qom, Ir
چکیده [English]

Studies conducted on the social commerce show that such trading has rapidly grown in the past decade and continuation of this trend also indicates that social commerce has influenced the strategies of the companies. The main feature of this type of commerce includes, interaction among users, the content created by users and customer- oriented approach. Therefor, in this study, efforts have been made to explore the factors which contribute to customers of Instagram’s social commerce services. Objective wise, this research work is applied type and in terms of nature, is a descriptive survey and for gathering the required data, laboratory and field method have been used.
The statistic population of the study are all those Iranians that in Spring 2022 have used social commerce environments and specifically Instagram to purchase good and service. The sample population include 200 people who have been selected randomly. The validity of the questionnaire was confirmed by relevant experts and its reliability was confirmed by using Cronbach's alpha test. Analysis of the data indicates that factors that helps the customers to use services of social commerce of Instagram, include variables such as searching opportunity, evaluation, value creating, flexibility, accessibility, quality of services, attractiveness and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Network
 • Social Commerce
 • Services
 • Instagram Social Media
 1. دشتی، مهدی و علی‌صنایعی. 1397. "عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید اجتماعی مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی". فصلنامه مدیریت بازرگانی. دورة 1. شمارة 1: 97 ـ 120.

  روشنایی، فرزانه. 1395. شناسایی عوامل مؤثر بر قصد خرید در تجارت اجتماعی مورد مطالعه: محصولات پوشاک در شبکه اجتماعی اینستاگرام. پایان نامه کارشناسی ارشد کارآفرینی، گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه تهران.

  عباس‌زاده، محمدرضا؛ حسین وظیفه‌دوست؛ محمدحسین نسیمی و حسین دیده‌بانی. 1400. "تدوین مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه‌های اجتماعی با رویکرد کیفی". فصلنامه رسانه. دورة 22. شمارة 124: 5 ـ 28.

  غفاری آشتیانی، پیمان و مریم کشاورز رضایی. 1399." شناسایی و ساختاردهی عوامل موثر بر توسعة تجارت اجتماعی". دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی. دورة 12. شمارة 24: 19 ـ 48.

  غفوریان شاگردی، امیر؛ بهناز دانشمند و امید بهبودی. 1396. "تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان". فصلنامه بازاریابی نوین. سال هفتم. شمارة 26: 175ـ 190.

  محمدی، زهرا ؛ ابوالفضل خسروی و حمیدرضا یزدانی. 1397. مدل‌سازی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در تجارت اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  نیک‌نژاد، مریم؛ علی‌اکبر جلالی؛ غلامحسین دستغیبی‌فرد و رضا اکبریان. 1390. " طراحی یک مدل قابل قبول توسعه اجتماعی در ایران". کنفرانس علمی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی.

   

  Alain Yee-Loong Chong, Ewelina Lacka, Li Boying, Hing Kai Chan. 2018.“ The Role of Social Media in Enhancing Guanxi and Perceived Effectiveness of E commerce Institutional Mechanisms in Online Marketplace”, Information and Management. https://doi.org/10.1016/j.im.2018.01.003.

  Aral, S., Dellarocas, C., Godes, D., 2013. “Introduction to the special issue Social Media and business transformation: a framework for research”. Inf. Syst. Res. 24 (1): 3–13.

  Becker, A., 2007. Electronic Commerce: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global, Harrisburg, PA.

  Chen, A., Lu, Y., & Wang, B. 2017.“ Customers’ purchase decision-making process in social commerce: A social learning perspective”. International Journal of Information Management, 37(6): 627–638.

  Chen, Y.C., Wu, J.H., Peng, L., Yeh, R.C., 2015. “Consumer benefit creation in online group buying: the social capital and platform synergy effect and the mediating role of participation”. Electro Commer. Res. Appl. 14 (6): 499–513.

  Chia-Hui Yu, Chia-Chang Tsai, Yichuan Wang, Kuei-Kuei Lai, Mina Tajvidi,2018. “ Towards Building a Value Co-Creation Circle in Social Commerce, Computers in Human Behavior”. doi: 10.1016/j.chb.2018.04.021.

  Chong, A. Y. L., Lacka, E., Boying, L., & Chan, H. K. 2018. “The role of social media in enhancing guanxi and perceived effectiveness of E-commerce institutional mechanisms in online marketplace”. Information & Management, 55(5): 621–632.

  Constantinides, E. 2014. “Foundations of social media marketing”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148: 40-57.

  Constantinides, E., and Fountain, S. J.2008.“Web 2.0: conceptual foundations and marketing issues”. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 9 (3): 231–244.

  Crespo, H.A., Del Bosque, I., 2008. “The effect of innovativeness on the adoption of B2C e-commerce: a model based on the Theory of Planned Behaviour”. Comput. Hum. Behav. 24 (6): 2830–2847.

  Curty, R. G., & Zhang, P. 2013. “Website features that gave rise to s-commerce: A historical analysis”. Electronic Commerce Research and Applications, 12(4): 260–279.

  Dahan, E & JR Hauser. 2002. “The virtual customer”. Journal of Product Innovation Management, 19: 332–353.

  Dai, Y.N., Viken, G., Joo, E., Bente, G., 2018. “Risk assessment in e-commerce: how sellers’ photos, reputation scores, and the stake of a transaction influence buyers’ purchase behavior and information processing”. Comput. Hum. Behav. 84: 342–351.

  DasGupta. B, Mobasheri. N, Yero,I.G. 2019.“ On analyzing and evaluating privacy measures for social networks under active attack”, Inf. Sci. 473: 87–100.

  Daud, N.N., Ab Hamid, S.H., Saadoon, M., Sahran, F., Anuar, N.B. 2020. “Applications of link prediction in social networks: A review”. Journal of Network and Computer Applications doi: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102716.

  Di Maria, E., Finotto, V., 2008. “Communities of consumption and made in Italy”.Industry and Inovation. Vol.15. No.2:179-197. http://dx.doi.org/10.1080/197.

  Doha, Ahmed; Elnahla, Nada; McShane, Lindsay; 2019. “Social commerce as social networking”. Journal of Retailing and Consumer Services. 47: 307–321.

  Fernandez, A., Insfran, E., Abrahão, S., 2011. “Usability evaluation methods for the web: a systematic mapping study”. Information and Software Technology, 53: 789-817.

  Fishbein,M., & Ajzen, I. 1975. “Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of empirical research”. Psychological Bulletin, 85(5): 888–902.

  1. Zhang, Y. Lu, S. Gupta, L. Zhao. 2014. “ What motivates customers to participate in social commerce? The impact of technological environments and virtual customer experiences”, Information & Management, 51: 1017-1030.

  Hajli, N. 2015. “Social commerce constructs and consumer’s intention to buy”. International Journal of Information Management, 35(2): 183–191.

  Hajli, N., & Sims, J. 2015. “Social commerce: The transfer of power from sellers to buyers”. Technological Forecasting and Social Change, 94: 350 –358.

  Hajli, N., Sims, J., Zadeh, A.H., Richard, M.O., 2017. “A social commerce investigation of the role of trust in a social networking site on purchase intentions”. J. Bus. Res. 71: 133–141.

  Hajli. Nick, Hajli. 2014. Social commerce for innovation. International Journal of Innovation Management. Vol. 18, No. 4.

  Hansen, D.L., Shneiderman, B., Smith, M.A., 2011. Analyzing Social Media Networks with Nodexl: Insights from a Connected World. Morgan Kaufmann, Burlington.

  Henry. S. L. 2006. Introduction to Web accessibility. Retrieved April, 9.

  Chen, j & Shen, X.L. 2015. Consumers decisions in social commerce context: An empirical investigation. Decision Support Systems. 79: 55-64.

  Kaplan, A. M., and Haenlein, M.2010. “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Business Horizons, 53, 1: 59–68.

  Kemp, S. 2018. Digital in 2018: “World’s internet users pass the 4 billion mark”. etrieved from
  https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/globaldigital-report-2018.

  Kim, Y. A., and Srivastava, J.2007. “Impact of social influence in e-commerce decision making”. In Proceedings of the Ninth International Conference on Electronic Commerce, Minneapolis, MN, August 2007, ACM Press, New York, NY: 293–302.

  1. Zhou, P. Zhang, H.D. Zimmermann. 2013. “ Social commerce research: An integrated view”, Electronic Commerce Research and Applications, 12: 61-68.

  Laudon K.C .and Traver C.G.,E-commerce. 2017. business,technology,society,USA,Pearson Education Inc.,2017: 7-9.

  Lee, Y., Kozar, K. A., 2012.“ Understanding of website usability: Specifying and measuring constructs and their relationships”, Decision Support Systems, 52: 450-463.

  Liang, T., & Turban, E. 2011.“ Introduction to the special issue s-commerce: A research framework for s-commerce”. International Journal of Electronic Commerce, 16 (2): 5–14.

  Lin, X., Li, Y., & Wang, X. 2017. “Social commerce research: Definition, research themes and the trends”. International Journal of Information Management, 13 (5): 190–201.

  Liu, C., & Arnett, K. P. 2000. “Exploring the factors associated with Web site success in the context of electronic commerce”. Information & Management, 38 (1): 23–33.

  Marsden, P. 2009. “How Social Commerce Works: The Social Psychology of Socia Shopping”. Social Commerce Today. Available at socialcommercetoday.com/how-social-commerce-works-thesocial- psychology-of-social-shopping.

  Ng, C. S. P. 2013. “Intention to purchase on social commerce websites across cultures: A crossregional study”. Information & Management, 50 (8): 609-620.

  Gibreel, O. AlOtaibi, D.A. Altmann. J. 2017. “Social commerce development in emerging markets”.Electronic Commerce Research and Applications doi: https://doi.org/10.1016/j.elerap.2017.12.008.

  Piller, FT & D Walcher. 2006. “Toolkits for idea competitions: A novel method to integrate users in new product development”. R & D Management, 36: 307–318.

  Prerna Lal.2017. “Analyzing determinants influencing an individual's intention to use social commerce website”. Future Business Journal. 3: 70–85.

  Pui-Lai To, Chechen Liao, Tzu-Hua Lin 2007. “Shopping motivations on Internet: A study based on utilitarian and hedonic value”. Technovation 27: 774–787.

  Shen X-Liang, Li Y-Jun, Sun Y, Chen Z, Wang F, 2018. “Understanding the role of technology attractiveness in promoting social commerce engagement: Moderating effect of personal interest”. Information and amp; Management Vol. 56. No. 2: 194-305. https://doi.org/10.1016/j.im.2018.09.006.

  Shi. D & Daniels R.L. 2003. “A survey of manufacturing flexibility: Implications for e-business flexibility”. Ibm Systems Journal. (42) 3: 414-427. https://www.researchgate.net/publication/224101757.

  Soto-Acosta, P., Popa, S., & Palacios-Marqués, D. 2017. “Social web knowledge sharing and innovation performance in knowledge-intensive manufacturing SMEs”. The Journal of Technology Transfer, 42 (2): 425–440.

  Sun, Y., Wei, K. K., Fan, C., Lu, Y., & Gupta, S. 2016.“Does social climate matter? On friendship groups in social commerce”. Electronic Commerce Research and Applications, 18: 37-47.

  Tafesse, W. , 2016. “An experiential model of consumer engagement in social media. J. Prod”. Product & Brand Management. Vol. 25. No. 5: 424-434.

  Tao Hu, William J. Kettinger and Robin S. Poston.2014.“The effect of online social value on satisfaction and continued use of social media”. European Journal of Information Systema: 1–20.

  Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. 2018. “Social commerce: Foundations, social marketing, and advertising”. Electronic commerce. Cham 285–324.

  Varshneya, G. , Das, G. , Khare, A. , 2017. “Experiential value: a review and future re- search directions”. Market. Intell. Plann. 35 (3): 339–357.

  Virke. 2017. Handelrapporten 2017/2018 (Eng: Trade report 2017/2018) [Online]. Available: https://www.virke.no/tjenester/rapporter analyse/rapporter/handelsrapporten-2017-2018/ [Accessed June 10th 2018].

  Wagner, N., Hassanein, K., Head, M., 2014. “The impact of age on website usability”. Computers in Human Behavior. 37: 270-282.

  World Economic Forum. Delivering Change: digital transformation in logistics [Online]. Available:

      http://reports.weforum.org/digital transformation/delivering-change-digital-transformation-in-logistics/ [Accessed January 22nd 2019].

  Xuequn Wang , Xiaolin Lin, Marilyn K. Spencer. 2019. “Exploring the effects of extrinsic motivation on consumer behaviors in social commerce: Revealing consumers’ perceptions of social commerce benefits”. International Journal of Information Management. 45: 163–175.

  Y.H. Fan. 2014.“Beyond the credibility of electronic word of mouth: Exploring eWOM adoption on social networking sites from affective and curiosity perspectives”. International Journal of Electronic Commerce. 18: 67-102.

  Zhilin Yanga, Shaohan Cai, Zheng Zhou, Nan Zhou.2005. “ Development and validation of an instrument to measure user perceived service quality of information presenting Web portals”. Information & Management. 42: 575–589.