میزان رعایت اخلاق رسانه ای در برنامه های ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسندة مسئول)

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور، تهران ،ایران

چکیده

از آنجایی که پرمخاطبترین برنامههای رادیو و تلویزیونهای جهانی، برنامههای ورزشی هستند و با توجه به تأثیرگذاری ویژة رسانههای ورزشی بر مخاطبان، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اخلاق رسانهای در برنامههای ورزشی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (برنامههای ورزشی شبکههای سه و ورزش سیما و رادیو ورزش) انجام شد. جامعة آماری این پژوهش، دانشجویان مقاطع مختلف رشتة تربیتبدنی دانشگاههای پیام نور تهران بود. در این پژوهش نمونهگیری به صورت تصادفی ـ طبقهای انجام شد و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان، 125 نفر به دست آمد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محققساخته بود. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤلیل دادهﻫﺎی بهدست آمده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و به تناسب فرضیههای پژوهش از آزمونهای کلموگروف ـ اسمیرنوف، آزمون تی، تحلیل واریانس (آنوا)، لوین و آزمون توکی استفاده شد. وضعیت سه متغیر صداقت، عدالت، مسئولیتپذیری، اخلاق رسانهای در برنامههای ورزشی، در سطح مطلوبی ارزیابی شد. بر حسب متغیر جمعیتشناختی سن، بین دیدگاه دانشجویان در مورد مؤلفة عدالت و اخلاق رسانهای در برنامههای ورزشی، تفاوت معناداری مشاهده شد. بین گروه مردان و زنان در متغیرهای صداقت، عدالت، مسئولیتپذیری و اخلاق رسانهای، اختلاف معناداری وجود نداشت. بر اساس یافتههای پژوهش به نظر میرسد، حفظ و افزایش انگیزة افراد شاغل در برنامههای ورزشی صداوسیما، حمایتهایی مانند افزایش حمایتهای مالی و معنوی، جهت حفظ رعایت اخلاق رسانهای، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The extent of compliance with the media ethics in Islamic Republic of Iran Broadcasting ‘s sports programs

نویسندگان [English]

  • FAHIMEH MOMENIFAR 1
  • Amin Raji 2
  • nasrin azizian 3
  • jalal yarahmadi 4
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payam Noor University, Tehran, Iran (corresponding author).
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payam Noor University, Tehran, Iran .
3 Kohan: Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
4 Assistant Professor of Sports Management Department, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that the most popular world radio and TV programs are sports programs and  due to the extensive and special impact of sports media on their audience, the present study aims to investigate the extent of compliance with media ethics in the sports programs of the Islamic Republic of Iran Broadcasting  (sports programs of Channel 3, Sports TV and Sports Radio). The statistical population of this research was the students of different grades of physical education at Payam Noor University in Tehran. This research was carried out based on random-stratified sampling and the number of samples was 125 students based on Morgan’s table. The research tool was a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data obtained from the questionnaire, using SPSS statistical software, Kolmogorov-Smirnov, t-test, analysis of variance (ANOVA), Levin and Tukey Tests, were used in accordance with the research hypotheses. The status of three variables of honesty, justice, responsibility of media ethics in sports programs was evaluated at a favorable level. According to the demographic variable of age, a significant difference was observed between students’ views on the component of media ethics and justice in sports programs. There was no significant difference between the groups of men and women in the variables of honesty, justice, responsibility and media ethics. Based on the findings of the research, it seems that maintaining and boosting motivation of people working in sports radio programs, factors such as increasing the financial and moral supports, is necessary in order to maintain compliance with media ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Media Ethics
  • Sports Program
  • Justice
ببران، صدیقه و افسون حضرتی. 1391. " بررسی میزان رعایت معیارها و اصول اخلاق رسانه‌های حرف‌های در برنامه 90 از دیدگاه روزنامه‌نگاران ورزشی و متخصصان ورزش و رسانه". فصلنامه فرهنگ ارتباطات. دوره 2. شماره 8 : 89-112.
حجازی، رضوان و جنت مسافری . 1391. " رابطه جنسیت با اخلاق حرفه‌ای در جامعة دانشگاهی و حرفه حسابداری". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. دوره7. شماره 1: 40 ـ 47.
سلیمی مهدی. 1396. " ارائه الگوی توسعه اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌های ورزشی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. دوره 12. شماره 1: 49-61.
سلیمی، مهدی؛ محمد سلطان‌حسینی؛ حمید قاسمی؛ ترکیان و سمانه لاشانی. 1390. " رتبه‌بندی موانع توسعه اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های ورزشی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. سال هجدهم. شماره 4: 9-29.
شکرانی، ابراهیم و سیدمهدی آقاپور. 1393. " بررسی و تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران". دوفصلنامه پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. دوره 4. شماره8 : 81-92.
عزتی لارسری، ابراهیم و بهنام عاشقی. 1398. " بررسی نمونه‌هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش براساس نظریة دولی و لوینسون (2001). " فصلنامه رسانه. سال سی‌ام. شماره 2. 107 ـ 125.
فولادی، محمد. 1390. " اخلاق رسانه؛ بایدها و نبایدهای اخلاقی در رسانه ملی". نشریه معرفت اخلاقی. سال سوم. شماره اول: 111 ـ 135.
قاسمی، حمید. 1386. نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور، پایان‌نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
قدیمی، بهرام. 1390. ورزش در شهر تهران، فراتحلیل مطالعات ورزش جوانان، بانوان و سالمندان. تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
گلنبی، مونا؛ معصومه حسینی و مرتضی رضایی‌صوفی. 1397. " مقایسه دیدگاه مسئولان ورزشی با مسئولان رسانه‌های جمعی درخصوص پوشش رسانه‌ای ورزش‌های بانوان". فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 6 (4): 72-82.
مستخدمین حسینی، حمید. 1394. "مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی". ماهنامه کار و جامعه. شماره 187 : 55 ـ 69.
ملکیان، نازنین و سید نسرین پورانواری. 1393. " بررسی میزان رعایت اخلاق رسانه‌های در روزنامه همشهری از دیدگاه دانشجویان رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی". فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. دوره 9. شماره1: 135 ـ 143.
وثوقی، منصور و محسن خسروی‌نژاد. 1388. "بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی رفتار هیجانی تماشاگران فوتبال". فصلنامه پژوهشنامه علوم اجتماعی. دوره سوم. شماره اول: 117 -140.
 
Alsius, S. 2010. The Ethical Values of Journalists: Field Research among Media Professionals in Catalonia. Barcelona:Generalitat de Catalunya. (Col·lecció Lexicon; 6)
Farzalipour S, Aklan C. 2012. “The Role of Mass Media in Women’s Sport”. European Journal of Sports and Exercise Science. 1(1): PP-C-B.
Imanzadeh A. 2011. “Post structuralism pluralism and its challenges for Islamic education”. 2nd International Conference on Islamic Education. Bangi - Putrajaya, Selangor, malaysia.
Lachman VD. 2009. Ethical challenges in health care: Developing your moral compass. Springer Pulishing Company.
Meiers SJ, Brauer DJ. 2008. “Existential caring in the family health experience: a proposed conceptualization”. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 22(1): 7-110.
Nazarvaeisi H, Ghasemi H, Mohammadi S. 2016. “Compare Local Media Sports Content Application with an Emphasis on Sports Coverage”. Communication Management in Sports Media. 4(13): 14- 30.
Ramon Vegas, X. 2017. “Sports journalism ethics and the portrayal of race and disability”. The coverage of the London 2012 Olympics in the British. American and Spanish quality press. 34 (1): 27-45.
Wulfemeyer Tk. 2009. “Ethics in sports journalism: Tightening up the code Journal of Mass Media Ethics”. Exploring Questions of Media Morality. 1(1): 57-67.