ظرفیت های شهروند ـ گزارشگری در تولید انواع برنامه تعاملی رادیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تهیه‌کنندگی رادیو، دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، دانشگاه صداوسیما (نویسنده مسئول)، تهران، ایران

چکیده

مقوله نوظهور شهروند ـ گزارشگری، از ظرفیتهای جدید در تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی به شمار میرود که نحوة بهرهگیری از آن، میتواند بر جذابیت تولید برنامة رادیویی بیفزاید. پژوهش حاضر، با هدف شناخت ظرفیتهای گزارشگری شهروندی، در برنامه سازی رادیویی و بر مبنای نظریة رادیوی مشارکتی برشت و ارتباطات خودانگیز مانوئل کاستلز این پرسش را مطرح میسازد که از این ظرفیت در تولید تعاملی، چگونه و در چه موضوعها و قالبهایی میتوان بهره گرفت. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بوده و چهار رادیوی بی بی سی انگلیسی، بی بی سی فارسی، دویچه وله فارسی و رادیو ایران به عنوان جامعة آماری انتخاب شدهاند. حجم نمونه از میان برنامه های تولیدشده با استفاده از ظرفیت گزارشگری شهروندی، به صورت هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. مراحل تولید برنامه با استفاده از گزارشگری شهروندی، در سه مرحلة پیش‌‌تولید، تولید و پستولید تبیین و حاکی از آن است که از گزارشگری شهروندی در تولید انواع قالبهای رادیویی و برای انواع موضوعها استفاده می شود. رویکرد اطلاعرسانی و موضوعهای اجتماعی و سیاسی فراوانی بیشتری را داشته و قالب گزارش، وکس پاپ، کولاژ صدای شاهد و فیچر فراوانی بیشتری داشتند. از گزارشگری  شهروندی در برنامة رادیویی رادیوهای ملی و استانی ایران کمتر استفاده شده که بهره گیری از آن در تولید برنامة رادیویی، با توجه به اهمیت مشارکت مخاطبان و جذابیتش ضرورت دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potentials of Citizen-reporting (journalism) in the production of interactive radio programs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akhgari 1
  • mohadese kazemi 2
1 Assistant Professor of Radio Department, Faculty of Radio and Television Production, University of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), Tehran, Ira
2 ,
چکیده [English]

The emerging concept of citizen-reporter is one of the new potentials in the production of radio and television programs and the way using it, can increase the attractiveness of radio program production. The current research is aimed at finding out the potentials of citizen reporting, in radio programming and based on Brecht's theory of participatory radio and Manuel Castells' mass-self communication, raises the question of how and in what topics and formats this potential can be used in interactive production.
The research method is qualitative content analysis with an inductive approach, and four radio stations, BBC English, BBC Persian, Deutsche Welle Persian and Radio Iran, have been selected as the statistical population. The sample size was selected and studied from among the programs produced using the potentials of citizen reporting.
The stages of program production using citizen reporting are explained in three phases: pre-production, production and post-production, and it indicates that citizen reporting is used in the production of all kinds of radio formats and for all kinds of topics. They contain more information approach and social and political topics, more report format, vox pop, witness voice collage and features. Citizen reporting is rarely used in the radio program of national and provincial radio of Iran, but considering the importance of audience participation and its attractiveness, this kind of reporting should be included in the production of the radio program

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen-reporting (journalism)
  • Interactive programming
  • Radio formats
  • Production content
اخگری، محمد.1397. رادیو در عصردوم. تهران: دانشگاه صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران.
بودوان، فیلیپ. 2011. " رویکرد زیبایی‌شناسی به تئاتررادیویی، برشت و بنیامین پشت میکروفون". مترجم: سپیده شکری‌پور. مجله تئاتر: شمارة 199.
 بوردیو، پیر.1394. دربارة تلویزیون و سلطة روزنامه‌نگاری. مترجم: ناصر فکوهی. تهران: فرهنگ جاوید
خانیکی، هادی و پدرام الوندی. 1390. " روزنامه‌نگاری شهروندی، رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی". فصلنامة جامعه، فرهنگ و رسانه. سال هفتم، شماره 1: 1-26.
خطیبی‌نژاد، مهدی.1395. " تعاملی بودن در رسانه چرا و چگونه ؟" خبرگزاری صداوسیما: کد ۱۲۹۰۶۷۵.
خوشنویس، محمود.1382. " پرسش بنیادی فراروی برنامه‌سازان رادیویی". ماهنامه رادیو. شمارة 16.
سازگاری اردکانی، علیرضا. 1395. نقش وب 2 در ارتقای تعامل شنونده و تهیه‌کننده. تهران: دانشگاه صداوسیما.
شهابی، محمود. 1388. " روزنامه‌نگاری شهروندی چیست ؟". مرکز آموزش و پژوهش مؤسسه همشهری.
صفائیان، زهرا .1395. مینی فیچر. مرکز آموزش وپژوهش همشهری. شماره 3868.
عالی‌زاد، اسماعیل. 1387. مقدمه‌ای بر مخاطب و مخاطب‌شناسی. تهران: انتشارات سروش.
غفاری، زهرا. 1395. " شهروند‌خبرنگاریا دوربین به دست‌ها‌ی مزاحم". روزنامة جام جم. شمارة ۴۷۴۵.
غندالی، رویا. 1392. " ویژگی‌های مستند رادیو". ماهنامه رادیو. شمارة 69.
فوردی، فرانک .1396. قدرت خواندن از سقراط تا توییتر. مترجم: محمد معماریان. تهران: انتشارات علوم انسانی.
فون‌لاروش، والتر و بوخهلس اکسل. 1389. روزنامه‌نگاری رادیویی. مترجم: محمداخگری. تهران: دانشگاه صداوسیما‌ی جمهوری اسلامی ایران.
کاستلز، مانوئل .1396. قدرت ارتباطات. مترجم: حسین بصیریان جهرمی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
مک‌کوایل، دنیس.1380. مخاطب‌شناسی. ترجمه: مهدی منتظر قائم. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. 1391. " مصرف فرهنگی و رسانه‌ای مخاطبان فعال". فصلنامه رسانه. دورة 23. شمارة 4: 25 ـ 42.
نامداری، عاطفه. 1391. بررسی وضعیت خبرنگاری شهروندی با تأکید بر جریان آزاد اطلاعات در ایران از دیدگاه کارشناسان رسانه‌های ارتباط جمعی پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
یوسفی بیله سوار، سعید .1396. " آنچه باید از فیچر بدانید". پایگاه جامع اطلاع رسانی رادیو.
 
Altmann, Myrian-Natalie. 2011. User Generated Content in Social Web. Warum warden Rezipienten zu Partizipienten?, Berlin: LIT Verlog
Charli Beckett, Robin Mansell. 2008. “Crossing Boundaries :New Media and Network Journalism”. Culture & Critique First published. Volume 1،Issue 1Communication.
Cohn, David. 2007.Time Citizen Journalism Pulled Its Act Together. Retrieved from goo.gl/ExN9LH.
Fasenlow, Julian 2009. Community Blogging The New Wave of Citizen Journalism. Wiley Periodicals ،Inc . published (www.interscience.wiley.com.
Howley, Kevin. 2013. Community Media Studies: An Overview. Published by John Wiley & Sons، Inc. Department of Communication &Theater, DePauw University.
Linder, Liva 2007. Radiotheorie und Horfankforschung. Zur Entwicklung des trialen Rundfunksystems in Deutshland, strich und der Schweiz. Hamburg:Verlag Dr.Kovak
Neelamalar, M 2018. Radio Program Production. Published, byAsokeK Ghosh, PHL Lwerning Private Limited, Rimjim House.Delhi