نشانه شناسی هویت مصرفی در میان کاربران پر مخاطب ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصاد و توسعه، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)، مشهد، ایران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل نشانهشناختی صفحههای کاربران پرمخاطب ایرانی در اینستاگرام، به عنوان شبکهای با بیش از یکمیلیارد کاربر فعال در ماه، در موضوع نمایش مصرف است. بخش مهمی از کاربران، بیشتر زمان خود را در اینستاگرام، با مرور صفحه شاخهای مجازی (اینفلوئنسرها) میگذرانند و به همین جهت، پاسخ به این سؤال که با بررسی نشانهشناختی صفحههای آنها، به چه نکاتی در این زمینه میتوان دستیافت، به شناخت سلیقه عموم کاربران کمک میکند. در این تحقیق از روش نشانهشناسی کرس و ون لیون، برای تحلیل تصاویر استفاده شده و تمرکز این پژوهش، بر مواردی بوده که اینستاگرام، باعث معروفیت آنان شده است. بر این مبنا، از نمونهگیری هدفمند و با ملاک اشباع نظری، 900 تصویر از صفحههای دارای مخاطب زیاد، با بازنمایی متفاوت هویتی مورد تحلیل قرار گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد: دو گونة اصلی در این بازنمایی هویتی قابلشناسایی است. در هر دوی گونهها، ویژگیهای مصرفگرایی وجود دارد. میتوان این دو گونه را به هویت مصرفگرایانه مستقیم و هویت مصرفگرایانه بازاندیشانه تقسیمبندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of consumer identity of most popular Iranian users of Instagram

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Asgharpourmasouleh 1
  • hoda davari 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD student in sociology of economy and development, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad (corresponding author), Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research work is to analyze the semiotics of popular Iranian users' pages on Instagram, as a network with more than one billion active users per month, covering the consumption showcasing topics. A large number of users spend most of their time on Instagram, browsing the pages of influencers and therefore, the answer to the question of what can be obtained by semiotically examining their pages, will help to find out the prevailing taste of Instagram users. In this study, Kress and Van Lyon's semiotics method was used to analyze the images and the focus of this research was on the images that Instagram has made them viral. Based on this criteria, 900 images from pages with a large audience, with different identity representation, were analyzed from the targeted sampling and with theoretical saturation criteria. The findings of this research show that two main types can be identified in this representation of identity. In both types, there are characteristics of consumerism. These two types can be divided into direct consumerist and thoughtful consumerist identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Identity
  • Consumption
  • Social network
  • Instagram
استوری، جان. 1386. مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ‌عامه. ترجمة حسین پاینده. تهران: نشر آگه.
اکبرزاده جهرمی، جمال‌الدین و اوین احمدی. 1399. " گونه‌شناسی هویت مجازی زنان کرد ایرانی در اینستاگرام". فصلنامة مطالعات فرهنگ ارتباطات. دورة 21. شمارة 52: 111 ـ 144.
اکبرزاده جهرمی، جمال‌الدین و مسعود تقی‌آبادی. 1398. " ستاره‌های خرد ایرانی در قاب سلفی: مطالعه نشانه‌شناختی شهرت خرد در اینستاگرام". فصلنامة مطالعات فرهنگ ارتباطات. سال بیستم. شمارة 78: 113 -156.
برادران کاشانی، زهرا؛ مهدی کرمانی و مجید فولادیان. 1399. " بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر".، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دورة 48. شمارة 192: 58 -163.
بودریار، ژان. 1394. جامعه مصرفی. ترجمة پیروز ایزدی. تهران: نشر ثالث.
بهمنی، مهرزاد. 1392. " نظرسنجی از شهروندان 11 سال به بالا تهرانی درباره شبکه‌های‌ اجتماعی و نحوه تعامل با آن‌ها". مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما.
جنکینز، ریچارد. 1396. هویت اجتماعی. ترجمة نازنین میرزا بیگی. تهران: نشر آگه.
حسنی، حسن و عبدالحسین کلانتری. 1396 " تحلیل پدیدارشناختی تجربه زیسته کاربران شبکه اجتماعی تصویری اینستاگرام در ایران". فصلنامة مطالعات فرهنگ ارتباطات. دورة هجدهم. شمارة 72: 32ـ 63.
دبور، گی. 1393. جامعه نمایش. ترجمة بهروز صفدری. تهران: نشر آگه.
راودراد، اعظم و گلنار گیشنزجانی. 1396. " گونه‌شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه‌ای کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. سال سوم. شمارة 10: 259-304.
رشیدی، صادق و زهرا صبورنژاد. 1394. " ستارگان سینما و هویت آنلاین: مطالعه نشانه‌شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت (مطالعه موردی تصاویر منتشر شده در اینستاگرام الناز شاکردوست)" فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. دورة 1. شمارة 3: 165ـ200.
فروغی، مریم؛ نسیم مجیدی قهرودی و محمدرضا رسولی. 1399. " واکاوی عوامل مرتبط با بازنمایی بدن در شبکه‌های مجازی در بین کاربران ایرانی اینستاگرام". فصلنامة رسانه. دورة 31. شمارة 1: 53-84 .
کاستلز، مانوئل. 1385. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت. ترجمة افشین خاکباز و احمد علیقلیان. تهران: نشر طرح نو.
کرس، گونتر و تئوون لیون. 1395، خوانش تصاویر. ترجمه سجاد کبگانی و فرزان سجودی. تهران: نشر هنر نو.
کریمی، بهزاد؛ علی دلاور و علی‌اکبر فرهنگی. 1400. " اینستاگرام: شیوه جدید دیدن و دیده شدن". فصلنامة رسانه. دورة 32. شمارة1: 29-51.
گافمن، اروینگ. 1397. نمود خود در زندگی روزمره. ترجمه مسعود کیان‌پور. تهران: نشر مرکز.
محمدپور، احمد و ایمان محمدتقی.1387. " بازسازی معنایی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقه اورامان تخت کردستان ایران: ارائه یک نظریه زمینه‌ای". فصلنامة رفاه اجتماعی. سال هفتم. شمارة 27: 191-213.
وبلن، تورستین. 1396. نظریه طبقه تن‌آسا. ترجمة فرهنگ ارشاد. تهران: نشرنی.
ون لون، یوست. 1391. تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی. ترجمة: احمد علیقلیان. تهران: همشهری.
 
Barrett, R. The Homo-genius’speech community. Oxford: Oxford university press.
Bucholtz, M.& Hall, K. 2005. “Identity and interaction: A sociocultural Linguistic approach”. Discourse studies. 7(4-5)-b 614.
Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press
Goffman, E. 1972. The presentation of self in everyday life. Garden City, N.Y: Doubleday.
Goffman, E. 1972. the Presentation of Self in Everyday Life, Harmondsworth: Penguin Books.
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. 2010. “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Business Horizons, 53(1): 59-68.
Koles, B., & Nagy, P. 2012.“Virtual customers behind avatars: The relationship between virtual identity and virtual consumption in second life”. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 7(2): 87-105
Nilsson, M. 2016. “First, let me take a selfie”: Young adults' self-representation on Instagram. (Master’s Thesis).
Wendt, B. (2014). The allure of the selfie: Instagram and the new self-portrait. Amsterdam: Institute of Network Cultures.