تحلیل حقوقی کالا انگاری شهرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، اشخاص مشهور در رسانهها میتوانند تصویر، فیلم و نام خود را برای تبلیغ، در اختیار عرضهکنندگان کالاها و خدمات بگذارند و مابهازای مالی دریافت کنند؛ بدین طریق از شهرت رسانهای خود همچون یک کالای باارزش بهرهبرداری تجاری کنند. در حقوق کشورهای مختلف، اختیار بهرهبرداری از شهرت برای اشخاص، یک " حق" برای آنها شناسایی شده است؛ با این حال دربارة ماهیت حقوقی آن اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی این حق را، یک حق مالی صرف در نظر میگیرند و بر کالاشدگی شهرت، در جامعه امروز صحه میگذارند و گروهی دیگر آن را، در زمرة یکی از حقوق مربوط به شخصیت در نظر میگیرند و از نگاه مالی به شهرت پرهیز میکنند. در این صورت، پرسش این است که در دوگانه حقوق مالکیت ـ حقوق شخصیت، این حق را باید در کدام یک جایابی کرد؟ فرضیة نوشتار پیش رو، بر این واقعیت مبتنی است که نه میتوان در وابستگی شهرت به شخصیت و هویت شخص تردید کرد و نه میتوان کارکرد مالی آن را در جامعة امروز انکار کرد. در نتیجه، باید با لحاظ هر دو مؤلفه، آثار مالی حق را، با در نظر گرفتن اقتضائات مربوط به حقوق شخصیت تنظیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of commodification of Fame

نویسندگان [English]

  • abbas mirshekari 1
  • Nafise Maleki 2
1 Private law, university of Tehran, Tehran. Iran
2 Private law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, famous persons of media world, can give their picture, video footage and name to goods and services providers for advertising and receive financial reward in return and by doing so, they use their media reputation as a valuable commodity. In the legal systems of different countries, the right to use famousness by individuals, is recognized as a "right", although, there is no consensus about its legality. Some, considers this right as a mere financial right and acknowledges the commodification of fame in today's society, and others considers it as one of the rights related to personality and do not look at it from financial perspective. In this case, the question is, in which of the dichotomy of property - personal rights, should this right be placed? The hypothesis of this paper is based on the fact that one can’t raise any doubts on the dependence of fame on a person's personality and identity, nor deny its financial function in today's society.
Therefore, the financial components of the right, should be adjusted with regard to both components, taking into account the requirements related to personality rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fame
  • right of Publicity
  • Personality rights
  • Financial right
  • Privacy
اسماعیل‌پور، مجید؛ منیژه بحرینی‌زاد و کورش زارعی. 1396. "بررسی تأثیر استفاده از تاییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ". فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین. سال هفتم. شماره۲۴: 1 ـ 21.
امامی، سیدحسن. 1377. حقوق مدنی. ج1. تهران: انتشارات اسلامی.
انصاری، مرتضی. 1370. المکاسب. قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری نور (نور الفقاهه).
پیلوار، رحیم. 1394. "مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن"، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال هفتم. شماره 12: 7 ـ 40.
تاجیک اسماعیلی، سمیه و سیروس مرادی. 1397. " رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان". فصلنامه رسانه. دورة 29. شمارة 110: 79 ـ 110.
الجزیری، عبدالرحمن. 1431ق. الفقه علی المذاهب الاربعه. بیروت: دار ابن حزم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. 1388. حقوق اموال. تهران: گنج دانش.
جعفری‌تبار، حسن. 1388. فلسفه تفسیری حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
جعفری‌تبار، حسن. 1399. منطق حیرانی. تهران: فرهنگ نشر نو.
حسینی عاملی، محمدجواد. 1429. مفتاح الکرامه. قم: موسسه النشر الاسلامی.
رولندز، مارک. 1398. شهرت. ترجمه افشین خاکباز. تهران: فرهنگ نشر نو.
سبزواری، سید عبدالأعلى. 1388. مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام. ج4. قم: دارالتفسیر.
شریفی، سیدمهدی و طاهر روشندل ‌اربطانی. 1395. از سرمایه شهرتی تا شهرت رسانه‌ای. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
صفایی، حسین. 1397. حقوق مدنی، (اشخاص و اموال) ج 1. تهران: میزان.
صمیمی، نیلوفر. 1385. "شیءشدگی از لوکاچ تا هابرماس"، فصلنامه راهبرد. سال یازدهم. شماره 41: 223 ـ 234.
عابدی فیروزجایی، ابراهیم. 1397. روش‌شناسی حقوقی دکتر کاتوزیان: عبور از دوگانه‌انگاری‌ها. تهران: حقوق‌یار.
عبدالوند، محمدعلی و علی امام حسین‌زاده. 1393. "ارزیابی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در پذیرش شخصیت‌های مشهور در برنامه‌های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف کننده". فصلنامه مدیریت بازاریابی. دورة 9. شماره 23: 19 ـ 39.
علامه حلی. 1389. ایضاح الفوائد فی شـرح اشکالات القواعد. ج4. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
غروی نائینى، میرزا محمدحسین. 1373. منیه الطالب فی حاشیه المکاسب. ج2. المکتبه المحمدیه.
قبولی درافشان، محمدهادی؛ مصطفی بختیاروند و سمانه خوانساری. 1397. " حق شهرت؛ مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران". فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. دوره 48. شماره1: 131 - 151
کاتوزیان، ناصر. 1391. اموال و مالکیت (دوره مقدماتی حقوق مدنی). تهران: میزان.
محمدی، عمید؛ محمد صالحی مازندرانی و مهدی زاهدی. 1396. "حمایت از حق شهرت در پرتو حقوق مالکیت فکری با رویکرد تطبیقی". فصلنامه پژوهش‌های حقوقی تطبیقی. دورة21. شمارة 3: 186- 214
محمودی میمند، محمد و ملیحه خسروآبادی. 1396. "مطالعه رابطة اعتبار شخصیت‌های مشهور با ارزش ویژه برند با نقش میانجی‌گرانه اعتماد برند"، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی. دورة 15. شمارة ۸۶ و۸۷ : 59 ـ 74.
میرشکاری، عباس. 1398 الف. "حق جَلوَت". فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. دورة 9. شمارة 3: 523 ـ 542.
میرشکاری، عباس. 1398 ب. "بهره‌برداری تجاری از شهرت درگذشتگان". فصلنامه تحقیقات حقوقی. دورة 22. شمارة 85 : 97 ـ 120.
 
Adkins, B.A. 2010. “Crying Out for Uniformity: Eliminating State Inconsistencies in Right of Publicity Protection Through a Uniform Right of Publicity Act”. C U M B. L. REV. vol40.
Bergmann, Susanne.1999. “Publicity Rights In The United States And Germany: A Comparative Analysis”. Loyola Of Los Angeles Entertainment Law Review, vol.19.
Bertrand, André. 1999. Droit à la Vie Privée et Droit à l’Image. Paris: Litec.
Black, G. 2007. “OK! for Some: Douglas v Hello! in the House of Lords”. Edinburgh Law Review, vol. 11. no.3.
Blackshaw, Ian. 2005. “Protecting Sports Image Right s in Europe”. Business Law International. Vol. 6. N. 2.
Böttner, G. 2001. “Protection of the Honour of Deceased Persons – A Comparison Between the German and the Australian Legal Situations”. Bond Law Review. Vol13, Issue1.
Cantero, I., et al. 2010. “Exploiting Publicity Rights in the EU”. from: http://ecollection.library.ethz.ch/view/eth:2389.
Choi, Jennifer. 2002. “No Room for Cheers: Schizophrenic Application in the Realm of Right of Publicity”. 9 Villanova Sports and Entertainment Law Journal. 121.
Dawson, D.H. 2001.“The Final Frontier: Right of Publicity in Fictional Characters”. University of Illinois Law Review.
Dogan, Stacey. 2006.“What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law”, Stanford Law Review. No 58.
Driessens, Olivier. 2011. “Conceptualizing celebritization: a product of m ediatization,personalization and commodification”. Mediatized Worlds, Proceedings. Presented at the Mediatized Worlds : Culture and society in a media age.
Driessens, Olivier. 2013. “The Celebritization of Society and Culture: Understanding the Structural Dynamics of Celebrity Culture”. International Journal of Cultural Studies. Vol. 16. no. 6.
Fedtke. Jörg. 2004. “concerns and ideas about the developing english law of privacy”. Am. J. Comp. L. No.52.
Feinberg, michael, thomas, Cotter & irina Dmitrieva. 2010. “integrating the right ofpublicity with first amendment and copyright preemption analysis”, colum. J.l. & arts. No.33.
Gervais, D., Jan Klink. 2003. “50 years of publicity rights in the united states and the never ending hassle with intellectual property and personality rights in Europe”, I.P.Q., no.4.
Gervais, Daniel, Holmes, Martin L. 2014. “Fame, Property & Identity: The Purpose and Scope of the Right of Publicity”. 25 Fordham Intell.Prop. Media & Ent. L.J. no 181.
Haemmerli, Alice. 1999. “Whose Who? The Case For A Kantian Right Of Publicity”. Duke L.j. vol.49.
Hauch, Jeanne. 1994. “protecting private facts in france: the warren & brandeis tort is alive and well and flourishing in paris”. Tulane law review. vol 68.
Helling, Anna E. 2005. “Protection Of Persona InThe Eu And In The Us: A Comparative Analysis”, Stockholm University, Sweden, A Thesis Submitted To The Graduate Faculty Of The University Of Georgia In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Degree.
http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/communications/waits.html
https://law.justia.com
https://www.lexisnexis.com
Hunt, Alicia . 2001. “Everyone Wants to Be a Star: Extensive Publicity Rights for Noncelebrities Unduly Restrict Commercial Speech”.Northwestern University Law Revew. No. 95.
Hylton, J. Gordon. 2001. “Baseball Cards and the Birth of the Right of Publicity: The Curious Case of Haelan Laboratories v”. Topps ChewingGum. Vol. 12.
Jacoby, Melissa, Zimmerman Diane Leenheer. 2002. “Foreclosing on Fame: Exploring the Uncharted Boundaries of the Right of Publicity”. N.Y.U. L. REv. vol 77. No.5.
Jung, A.M. 2011. “twittering away the right of publicity: personality Rights and celebrity impersonation on social Networking websites”, chicago-kent law review, vol 86.
Kavoulakos K. 2020. “What is reification in Georg Lukács’s early Marxist work?”. Vol 157. No.1: 41-59.
Kertz, Consuelo Lauda and Ohanian, Roobina. 1991. “Recent Trends in the Law of Endorsement Advertising,” Hofstra Law Review. Vol. 19: Iss. 3.
lauterbach, Thorsten. 2005. “US-style ‘personality’ right in the uk – en route from strasbourg?” 20th bileta conference: over-commoditised; overcentralised; over-observed: the new digital legal world?. queen’s university of Belfast.
Logeais, Elisabeth.1998. “The French Right of Image: An Amiguous Concept Protecting the Human Persona”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, Vol.18.
Markesinis, B.S., Hannes Unberath .2002. The German Law of Torts. Hart Publishing.
McCarthy, J. Thomas. 2004. the rights of publicity and privacy.West Pub Co.
McCarthy, J. Thomas. 2014. McCarthy on trademarks and unfair competition, Deerfield.
Mckenna, Mark p. 2005. “The Right Of Publicity And Autonomous Self Definition”. U.pitt. L. Rev. vol.67.
Moskalenko, Kateryna. 2015. “the right of publicity in the usa, the eu, and Ukraine”. International comparative jurisprudence, No.1: 113-120.
Olander, Erika T. 2002. “Stop the Presses! First Amendment Limitations of Professional”
Pinckaers, Julius.1996. “From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona: The Right of Publicity United States and Portrait Law Netherlands Balanced with Freedom of Speech and Free Trade Principles”. no15.
Prins, Corien. 2006. “Property and Privacy: European Perspectives and the Commodification of Our Identity”. Information Law Series, Vol. 16.
Redish, Martin H., kelsey b. Shust .2015. “The Right Of Publicity And The First Amendment”, William & Mary Law Review, volume 56, issue 4.
Reiter, Eric h.2002. “personality and patrimony: comparative perspectives on the right to one’s image”, Tulane law review. vol. 76.
Rothman, Jennifer. 2012. “The Inalienable Right of Publicity”. Georgetown. L.J. Vol. 101.
Schwartz, Paul M. 2010. “Prosser’s Privacy and the German Right of Personality: Are Four Privacy Torts Better than One Unitary Concept”. California Law Review. Vol.98.
Smith, George .2002. “the extent of protection of the Individual’s personality against”. syracuse law review, Vol. 63. No.2.
Tan, David. 2017.“ The Commercial Appropriation of Fame” Cambridge University Press.
Thompson, Robert T. 2009. “Image as Personal Property: How Privacy Law Has Influenced the Right of Publicity”. UCLA Entertainment Law Review. vol.16, no1.
Thwaite, Gregory J. & Brehm ,Wolfgang. 1994. “German Privacy and Defamation Law: The Right to Publish in the Shadows of the Right to Human Dignity”. EUR. INTEL. PROP.R. vol.8.
Troutt, David .2005. “A Portrait Of The Trademark As A Black Man: Intellectual Property, commodification”. and redescription. u.c. Davis l.rev., vol.38.
Turner, Graeme, 2014. Understanding celebrity. 2nd ed. SAGE Publications.
Wassomt, Brian. 2013. “uncertainty squared: the right of publicity and social media”.
Weisbord, Reid Kress. 2016.“ A Copyright Right of Publicity”, 84 Fordham L. Rev. issue 6.
Whaley, Sean D. 2009. “I’m A Highway Star: An Outline For A Federal Right Of Publicity”. Hastings comm. & ent. L.J. vol.31.
Wyman, Alex. 2014.“Defining the Modern Right of Publicity”.Tex. Rev. Ent. & sports..no.15.
Zapparoni, R. 2004. “Propertising identity:understanding the United States right of publicity and its implications : some lessons for Australia”. Melbourne University Law Review. University of Melbourne. No.28.