نقش صدا و سیما در تقویت اعتماد سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،گروه مدیریت رسانه ،دانشکده علوم انسانی و هنر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دماوند،دماوند، ایران

2 استادیارگروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی و هنر، ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند(نویسنده مسئول) ،دماوند، ایران

3 دکتری مدیریت رسانه ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران ، ایران

4 استاد تمام مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، تهران ، ایران

چکیده

برخورداری یک دولت از اعتماد سیاسی شهروندانش، نشانگر برخورداری آن دولت از شاخصة مشروعیت نزد اتباع خود است. با توجه به نقش و تاثیرگذاری که رسانهها بهویژه سازمان صداوسیما، از یک سو بر ابعاد مختلف زندگی مردم و همچنین بر ساختار سیاسی از نظر ایجاد وحدت، همبستگی و مشروعیت دارند، بررسی علمی و تحقیق دربارة اینکه رسانه چگونه میتواند بیشترین نقش را در ارتقاء اعتماد سیاسی بازی کند، امری ضروری است. بنابراین هدف این تحقیق، بررسی چگونگی نقشآفرینی سازمان صداوسیما بر ارتقاء اعتماد سیاسی (مخاطبان) در جامعه است. روش تحقیق این پژوهش، کیفی است و دادهها از طریق مصاحبة عمیق با 12 نفر از خبرگان حوزة رسانه و جامعهشناسی و علوم سیاسی جمعآوری و به شیوة تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد سازمان صداوسیمای جمهوریاسلامیایران باید در زمینههای ارتقاء سواد رسانهای، توانمندسازی کارکنان، انعکاس مناسب صداهای مختلف در جامعه و استفاده از ظرفیتهای رسانههای اجتماعی و قالبهای جذاب و متنوع، جدید و امیدآفرین و تبیین چشمانداز آیندهای روشن همت گمارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of IRIB in strengthening political trust

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rohani 1
  • Hamid reza Hoseini Dana 2
  • bibisadat miresmaili 2
  • omid jahanshahi 3
  • Ali Akbar Farhangi 4
1 PhD student in media management, Department of Media Management, Faculty of Humanities and Arts, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Humanities and Arts, Islamic Azad University, Damavand Branch (corresponding author), Damavand, Iran
3 PhD in media management, Azad University of Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran
4 Full Professor of Media Management, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Unit, Tehran, Iran
چکیده [English]

A government that has secured the political trust of its citizens is a government that enjoys public legitimacy. With respect to the role and influence that the media outlets, especially the Broadcasting Organization, have on the different aspect of people's lives and also on the political structure in terms of creating unity, solidarity and legitimacy, scientific investigation and research studies are needed to understand how the media can play the greatest role in promoting political trust of the people. Therefore, the purpose of this research is to investigate how the Islamic Republic of Iran broadcasting (IRIB- State Radio and Television Organization) plays a role in improving political trust among its audience. The research method employed for this study is qualitative, and the data was collected through in-depth interviews with 12 experts in the fields of media, sociology, and political science, and the gathered data was analyzed using qualitative content analysis. The findings of the research show that the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization should make efforts in the fields of media literacy promotion, employee empowerment, appropriate reflection of different voices in the society, and the use of social media potentials and attractive and diverse, new and hopeful formats, and elaborate on a bright future outlook.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Trust building
  • Political trust
  • IRIB
  • Audience
اسدپور، آسیه و علیرضا مرادی. 1399. "نقش سواد رسانه‌ای در اعتماد سیاسی مورد مطالعه: مردم شهر شاهین‌شهر" فصلنامه رسانه، دوره 31. شماره 120: 55- 81
اسدی، عباس و سیدمهدی رضوی. 1394. "اعتماد سیاسی در جامعه چند رسانه‌ای (با تأکید بر نقش رسانة ملی در اعتماد سیاسی شهروندان جمهوری اسلامی)". فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی دورة 4: 139- 156.
افتخاری، اصغر و محسن ردادی. 1390. نظریه اعتماد سیاسی با تأکید بر گفتمان اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
امیر کافی، مهدی. 1380. "اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن". فصلنامه نمایه پژوهش. دوره 5. شمارة 18: 9- 42.
باصری، احمد و ابراهیم حاجیانی. 1389. "کارکرد رسانه‌های ماهواره‌های در تصویرسازی ذهن مردم". فصلنامه روانشناسی نظامی، دورة 1. شمارة 4: 79- 84.
باقری دولت‌آبادی، علی و محسن شفیعی سیف‌آبادی. 1399. "بررسی تاکتیک‌های جنگ روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی". فصلنامه سیاست دفاعی. دورة 28. شمارة 110: 149- 175.
باقری دولت‌آبادی، علی. 1395. "تاکتیک‌های جنگ روانی داعش"، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی‌، سال 29، شماره1: 115-131.
خجسته باقرزاده، حسن و سعید علوی وفا. 1393. "طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد سرمایه‌های انسانی رسانه ملی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 21. شمارة 78: 63- 92
دادگران، سیدمحمد. 1396. مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروزه.
سورین، ورنر جوزف و جیمز تانکارد. 1397. نظریه‌های ارتباطات. ترجمة علیرضا دهقان تهران: دانشگاه تهران.
سیدامامی، کاووس و رضا منتظری مقدم. 1391. "نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی". فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی. دورة 7. شمارة 28: 189-216.
شایگان، فریبا. 1394. "شاخص‌های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی(ع)". دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی. دورة 7. شمارة 14: 138-115.
ظهیری‌نیا، مصطفی؛ سیدمحمود طباطبایی؛ س. صادقی و وحید جان محمدی لرگانی. 1397. "بررسی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره‌ای بر میزان اعتماد اجتماعی در میان شهروندان". دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان. سال هشتم. شمارة 15: 50-75.
علوی تبار، علیرضا. 1375. "مردم‌سالاری در جوامع در حال توسعه" فصلنامه کیان. شمارة 29: 30- 33
عیوضی، محمدرحیم. 1388. "تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. سال 16.شمارة 57: 157-174.
فرهنگی، علی‌اکبر. 1398. ارتباطات انسانی. تهران: انتشارات رسا.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ طاهر روشندل اربطانی و میکاییل برقی. 1383. "نگرش بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای". فصلنامه دانش مدیریت. دورة 17. شمارة 14. 66, 85.
گیدنز، آنتونی. 1397. پیامدهای مدرنیت. ترجمة محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز.
مرادی، سالار؛ مصطفی کواکبیان و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه. 1396. "فراتحلیل مطالعات علوم سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی". فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی. سال هفتم. شمارة 3: 105 ـ 133.
معتمد نژاد، کاظم. 1392. روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر. تهران: مرکز نشر سپهر.
Bretzer, N. Y. 2002. How Can Institutions Better Explain Political Trust than Social? Sweden: University of Gothenburg.
Brooks, C., & Chenge, S. 2001. “Declining Government Confidence and Policy Preferences in the U.S.: Devolution, Regime Effects, or Symbolic Change?ˮ. Social Forces: 1343–1375.
Catterberg, G. & Moreno, A. 2006. “The Individual Bases of Political Trust: Trends in New and Established Democracies”. International Journal of Public Opinion Research, 18 (1): 31-48.
Din, M. 2016. Political trust of youth. Quetta: Master›s Thesis.
Ejaz, W. 2018. “Investigating Malaise and Mobilization Effects of Media Use on European Identity before and after the Eurozone Crisis”. Global Media Journal, 8: 1-23.
Hetherington, M. & Rudolph, T. 2008. “Priming, performance, and the dynamics of political trust”. The Journal of Politics, 70: 498-512.
Inglehart, R. 1997. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press.
Martin , E. & Evelia , M. 2020. “Effects of Traditional and Social Media on Political Trust”. Mass Communication & Society: 119-135.
Martini, S., & Quaranta, M. 2020. “Changes and Political Support: What Is the Role of Context?” In Citizens and Democracy in Europe: 221-232.
Mechanic, D. 1996. “The logic and Limits of Trust”. Contemporary Sociology, 25 (4): 455.
Moy, P., & Pfau, M. 2000. With Malice Toward All?: The Media and Public Confidence in Democratic Institutions. Westport, Conn. : Praeger.
Newton, k. 1999. “Mass Media Effects: Mobilization or Media Malaise?” British Journal of Political Science, 29, 577-599.
Newton, K., Stolle, D. & Zmerli, S. 2018. “Social and political trust”. The Oxford handbook of social and political trust, 37: 37.
Norris, P. 2011. Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge University Press.
Oladipupo, A. A., Bahiyah , O. & Lambe , K. M. 2020. “Mainstream media,trust in media and political trust in Nigeria: the mediating role of partisanship” Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology: 4483-4497.
Orren, G. 1997. “Fall from Grace: The publics loss of faith in government” In Why People Dont Trust Government. (s. Joseph, D. Philip, & c. David, Eds.)
Rahn , W. & Rudolph, T. 2005. “A Tale of plotical trust in american citis”. Public Opinian Quarterly, 69: 530
Zhen, N. 2017. Political Trustin China: Evioence from water consumption in shanghhai. PhD. Thesis, school og Geography, University of Melborn.