ارائة الگو برای پوشش خبری در شبکة پرس تی وی: مطالعة ادبیات نظری رسانه و رویکرد شبکه های بی بی سی ورلد و سی ان ان اینترنشنال به اخبار ایران

نوع مقاله : مفهومی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ،گروه ارتباطات و رسانه ، دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی ، ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی(نویسنده مسئول) ، تهران ، ایران

3 استادیار گروه ارتباطات ، دانشکده ارتباطات و رسانه ، دانشگاه صدا و سیما، تهران ، ایران

چکیده

تلویزیون و شبکههای ملی و فراملی، میکوشند با متقاعد کردن مردم جهت همسویی فکری با خود، در جذب مخاطب و تغییر افکار عمومی، بهویژه در کشورهای جهان سوم تأثیرگذار باشند. کشورهای پیشرفته از رسانهها، به عنوان ابزاری برای در دست گرفتن اذهان عمومی استفاده، و تلاش میکنند با برنامههای خود آنها را همراهی کنند. این موضوع در کشور ما نیز صدق میکند. در سالهای اخیر شبکههای خارجی توانستهاند بهسرعت میان افراد جامعه نفوذ و جایگاه مناسبی برای خود پیدا کنند. اما این اثرگذاری و ایجاد تغییر و تأثیر همهجانبه بر ذهنیت افکار عمومی، زمانی میتواند کارا باشد که مخاطبان درک درستی از شیوههای پیامرسانی مؤثر داشته باشند.
مقالة حاضر، با هدف ارائة الگو، به تعیین مفاهیم کلیدی در ادبیات نظری حوزة رسانه، به منزلة دانش زمینهای، و نیز به تحلیل پوشش اخبار ایران در شبکههای تلویزیونی بیبیسی ورلد و سیانان اینترنشنال بهمثابة شاخص فعالیتهای رسانهای در غرب میپردازد. این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی انجام شده و بازة زمانی آن از خرداد تا آذر سال 1398 است و بر نظریههای چارچوبسازی، برجستهسازی، مدل دروازهبانی و مدل مرکز ـ پیرامون متمرکز شده و با تلفیقی از این نظریهها، زیرمقولههایی را که در مضمون آنها وجود داشت، استخراج کرده و سپس کدهای محوری انتخاب شد. درنهایت، ضمن بررسی ادبیات نظری رسانه و خبر، بر اساس پنج اصل کلیدی که هر کدام طیف وسیعی از مفاهیم (کدها) را در بر میگیرند، مدل مناسب برای پوشش اخبار ایران در شبکة پرستیوی ترسیم شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for news coverage in Press TV network: study of media theory literature and the approach of BBC World and CNN International networks towards Iranian news

نویسندگان [English]

  • Majid Sarabi 1
  • Akbar Nasrollahi Kasmani 2
  • Nasim Majidi 2
  • Payman Jebelli 3
1 Doctoral student of Communication Sciences, Department of Communication and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (corresponding author), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Communication, Faculty of Communication and Media, University of Broadcasting, Tehran, Iran
چکیده [English]

National and transnational television networks, especially in third world countries, try to be attractive to their audiences and change the public opinion by convincing people to follow their line of thinking. Developed countries use the media as a tool to manipulate people’s way of thinking, and try to accompany them by their programs. This is also true in Islamic Republic of Iran. In recent years, foreign networks have rushed to penetrate Iranian society and find an appropriate place for themselves among Iranian people. But such influence and transformation mindset of public opinion, can be effective when the audience has a correct understanding of effective messaging methods.
The present article, with the aim of providing a model, determines the key concepts in the theoretical literature of the media field, as background knowledge, and also analyzes the coverage of Iranian news on BBC World and CNN International television channels as an indicator of media activities in the West. This research was conducted using the documentary method and its time frame is from June to December 2018 and it is focused on the theories of framing, highlighting, gatekeeper model and center-periphery model and by using a combination of these theories, the subcategories within their content were extracted and then the core codes were selected. Finally, while examining the theoretical literature of media and news, based on five key principles, each of which includes a wide range of concepts (codes), a suitable model was drawn for covering Iranian news on the Press TV network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • news coverage
  • media
  • BBC World
  • CNN International
  • Press TV
افخمی، حسین و اردشیر زابلی‌زاده. 1392. " استفاده از نظریة چارچوب‌بندی در تبیین اثرات اخبار (مفاهیم و پژوهش‌ها". فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. دورة نوزدهم. شمارة74: 121 ـ 144.
افخمی، حسین و علیرضا عبدالله. 1388. " مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهای ملی و بین‌المللی (تحلیل محتوای مطاب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی‌بی‌سی فارسی و صدای فارسی آمریکا)" فصلنامه مجله جهانی رسانه. دورة 4. شمارة 2: 55 ـ 79.
امید، احمد. 1398. بازنمایی تحولات مرتبط با مناسبات ایران و آمریکا در رسانه‌های بین‌الملی انگلیسی زبان؛ تحلیل محتوای ساختار و نحوة پوشش مطاب خبری وب‌سایت‌های سی‌ان‌ان، فاکس نیوز، الجزیزه و پرس‌تی‌وی در سال 2019. پایان‌نامة کارشناسی ارشد عوم ارتباطات. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
آذری، سیدحسن. 1391. " تحلیل گفتمان انتقادی پروپاگاندای بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا علیه ایران". فصلنامة مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید. سال اول. شمارة1: 87 ـ 120.
بیدگلی، فاضل. 1392. تحلیل گفتمان پوشش خبری وقایع جنبش اشغال وال استریت توسط تارنمای بی.بی.سی فارسی و بخش فارسی تارنمای‌های خبری پرس‌تی‌وی و صدای آمریکا طی سه ماه مهر، آبان و آذر سال 1390 (23/9/2011 الی 22/12/2011). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
رضی، حسین و عابد خلیلی. 1392. " مقایسه گفتمان پایگاه‌های الجزیره انگلیسی و پرس‌تی‌وی در مورد پوشش خبری درگیری‌های سوریه". فصلنامة مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید، سال دوم. شمارة 4 و 5: 45 ـ 69.
روشندل اربطانی، طاهر؛ علی دیواندری و سارا جانه. 1390. " بررسی اثرات همگرایی بر مدیریت رسانه‌های خبری چاپی مورد مطالعه روزنامه همشهری". فصلنامة مدیریت دولتی، دورة سوم. شماره8 : 39 ـ 56.
زابلی‌زاده، اردشیر. 1393. چارچوب‌بندی، خبر و رسانه. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
زابلی‌زاده، اردشیر. 1394. " بررسی رویکرد شبکه تلویزیونی بی.بی.سی فارسی دربارة دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران". فصلنامة جستارهای سیاسی معاصر، سال ششم. شمارة 4: 123 ـ 146.
سبیلان اردستانی، حسن. 1382. شیوه‌های تحلیل پوشش خبری. اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی، سازمان صداوسیما، شمارة 1383.
سلطانی‌فر، محمد و شهناز هاشمی. 1382. پوشش خبری. تهران: سیمای شرق.
سورین، ورنر جوزف و جیمز تانکارد. 1397. نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان. چاپ ششم. تهران: دانشگاه تهران.
سولیوان، تام او؛ جان هارتلی؛ دانی ساندرز و جان فیسک. 1385. مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه میرحسن رئیس‌زاده. تهران: فصل نو.
شکرخواه، یونس. 1388. خبر. چاپ یازدهم. تهران: مرکز مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
شمس، مرتضی؛ محمدقلی میناوند و شهاب‌الدین صبوری. 1398. " نحوة پوشش خبری بحران در خبر تلویزیونی صداوسیما (مطالعه موردی: بحران پلاسکو در شبکة خبر)". فصلنامة رسانه. سال سی‌ام، شمارة 4: 29 ـ 48.
مک‌کوایل، دنیس. 1388. درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی. ترجمة: پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مولانا، حمید. 1371. جریان بین‌المللی ارتباطات. ترجمه یونس شکرخواه. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد. 1393. نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.
مهدی‌زاده، سیدمحمد؛ مهدخت بروجردی علوی و سیدمحسن عسگرزاده. 1398. "چارچوب‌سازی رویدادهای خبری توسط خبرگزاری‌ها در پیام‌رسان تلگرام: تحلیل چارچوب خبری نطق روسای جمهور ایران و آمریکا در مورد برجام". فصلنامة مطالعات رسانه‌های نوین. سال پنجم. شمارة 19: 35 ـ 60.
نصراللهی کاسمانی، اکبر. 1397. راهنمای پوشش خبری در رسانه‌ها. چاپ دوم. تهران: موسسة خبرگزاری فارس.
نصرالهی کااسمانی، اکبر. 1391. " چگونگی مدیریت بحران به وسیلة رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن". فصلنامة رسانه. دورة بیست و سوم، شماره 1: 149 ـ 164.
ویندال، سون؛ بنو سیگنایزر و جین واولسون. 1397. کاربرد نظریه‌های ارتباطات. ترجمة علیرضا دهقان. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 
Aday, Sean & Livingston, Steven. 2009. “NGOs as intelligence agencies: The empowerment of transnational advocacy networks and the media by commercial remote sensing in the case of the Iranian nuclear program”. Geoforum, 40: 514–522.
Ahern, K. R., & Sosyura, D. 2015. “Rumor has it: Sensationalism in financial media”. Review of Financial Studies, 28: 2050-2093.
Barzilai-Nahon, Karine. 2008. “Toward a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for Exploring Information Control”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(9).
Berger, Chaffee. 1987. Social Meanings of News. In Handbook of Communications Science. by James. Ettema, Charles Whitney & Daniel Wackman. Berkowitz.
Bruns, A. 2018. Gatewatching and News Curation: Journalism, Social Media, and the Public Sphere. New York: Peter Lang.
Carducci, Annalaura., Alfani, Simona., Sassi, Manuela., Cinini, Alessandra., & Calamusa, Andrea. 2011. “Mass media health information: Quantitative and qualitative analysis of daily press coverage and its relation with public perceptions”. Patient Education and Counseling, 82: 475–478.
Cooley, S.C. & Hinck, R.S. 2018. Media Narrative Analysis: Iranian, Russian, and Chinese News Coverage of the Future of Afghanistan. NSI.
Core, J.E., Guay, W., & Larcker, D.F. 2008. “The power of the pen and executive compensation”. Journnal of Financial Economics, 88: 1-25.
Dearing, L.W.A. & Rogers, M.E. 1992. Communiation Concepts: Agenda Setting.Thousand Oaks, Sage.
Dyck, A., & Zingales, L. 2002. “The corporate governance role of the media. Working Paper”. Harvard Business School, University of Chicago.
Fuchs, Christian. 2010. “New imperialism: Information and media imperialism?”. Global Media and Communication,Vol.6(1).
Hassan, Mohamed Morsy & Elmasry, Mohamad Hamas. 2018. “Convergence Between Platforms in the Newsroom: An applied study of Al-Jazeera Mubasher”. Journalism Practice, (4), 476-492.
Jensen, M. 1979. “Toward a theory of the press”. In K. Brunner (Ed). Economics social institutions, Vol.1: 267-287.
Johnston, Lisette May. 2016. Reporting the Syria conflict on television (2011-2014): How the use of user generated content (UGC) has shaped BBC World News TV coverage and affected journalistic practices. Doctoral Thesis. City University London, Department of Journalism.
Li, J iali., & Dong, Yu. 2016. Ensuring Effective News Coverage in Disasters: A Study of News Coverage Capability in China. Published online in Wiley Online Library.
Miller, G.S. 2006. “The press as a watchdog for accounting fraud”. Journal of Accounting Research, 44: 1001-1033.
Osakue, Stevenson Omoera., & Ibagere, Elo. 2010. “Revisiting Media Imperialism: A Review of the Nigerian Television Experience”. The International Journal of Research and Review, Vol.5.
Rai, Mughda., & Cottle, Simon. 2007. “Global Mediations. On the Changing Ecology of Satellite Television News”. Global Media and Communication, 3(1): 51–78.
Ruigrok, N. & Atteveldt, W.V. 2007. “Global Angling with a Local Angle: How U.S., British, and Dutch newspapers / Frame Global and Local Terrorist Attacks”. In Press/Politics. Vol.12, No.1:68-90.
Scheufele, D. A. & Tewksbury, D. 2006. “Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models”. Journal of communication, 57(1).
Scheufele, D.A. 1999. “Framing as a Theory of Media Effects”. In Journal of Communication, Vol.49, No.1:103-122.
Shoemaker, P. & Vos, T. 2009. Gatekeeping Theory. New York: Routledge.
Stelter, Brian. 2009. “Journalism Rules Are Bent in News Coverage From Iran”. The Washington, D.C., Pro chapter of the Society of Professional Journalists.
Tsileponis, Nikolaos., Stathopoulos, Konstantinos., & Walker, Martin. 2020. “Do corporate press releases drive media coverage?”. The British Accounting Review, 52.
Wu, HD. 2006. “Systemic determinants of international news coverage: a comparison of 38 countries” . Wiley Online Library, Journal of Communication, Vol.50, Issue.2.