راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا درروزنامه های محلی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران گروه مدیریت، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران

2 دانشیار گروه تبلیغ و ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره (نویسنده مسئول)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

چکیده

مطبوعات محلی ایران، به دلیل نداشتن راهبرد مدیریت کیفیت محتوا و پایین آمدن شمارگان، درخطر تعطیلی قرار دارند. هدف این مطالعه، ارائة راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی است. روش تحقیق دادهبنیاد و جامعة آماری، شامل صاحبنظران حیطة رسانه، روزنامهنگاری و مدیریت کیفیت محتوا است. حجم نمونه، تا اشباع دادهها 12 نفر تعیین شده است. بعد از جمعآوری اطلاعات، کدگذاری سهمرحلهای باز، محوری و انتخابی انجام و دادهها، با نرمافزار MAXQDA ، تحلیل شد. نتایج نشان داد، شرایط زمینهای (سیاستهای حمایتی دولت)، شرایط علّی (گرافیک و صفحهبندی)، پدیدة محوری (ترجیح دادن نشریههای مستند و مکتوب)، شرایط مداخلهگر (رپرتاژآگهی، به عنوان درآمد) به راهبردها واقدامهایی مانند دورههای آموزشی، پشتیبانی مسائل مالی و توجه به مسائل محلی نیاز دارد تا به پیامدهایی چون تولید محتوا و جذب مخاطب منجر شود. جذب مخاطب، میتواند به کسب درآمد نشریههای محلی کمک کند، هرچند حمایت مالی دولت نیز، در این راهبرد واجد اهمیت است. در این راهبرد، به مسائل محلی در تولید محتوا، با در نظر گرفتن عوامل مداخلهگر و زمینهای، توجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content quality management strategies in local Iranian newspapers

نویسندگان [English]

  • Seyede tannaz Jafari 1
  • Omit ali Masoudi 2
  • Davood Nemati anaraki 3
1 PhD student in Media Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran
2 Associate Professor of Publicity and Communication Department, Faculty of Culture and Communication, Soure University (corresponding author), Tehran, Iran masoudi@soore.ac
3 Associate Professor, Department of Communication, Faculty of Communication and Media, IRIB University, Tehran, Iran nemati@iribu.ac
چکیده [English]

Iran's local press is in danger of being shut down due to the lack of content quality management strategy and declining circulation. The purpose of this study is to present content quality management strategies in local Iranian newspapers. Based on the purpose and nature, this research work is a qualitative in terms of method. The research method is data based, and the statistical community, includes experts in the field of media, journalism and content quality management. The sample size, consists of 12 people and up to the data saturation. After collecting the data, three-stages of open, axial and selective coding were carried out and the data was analyzed by MAXQDA software. The results showed that background conditions (government supportive policies), causal conditions (graphics and layout), central factor (preferring well documented and printed newspapers), intervening conditions (commercials, as income source) to strategies and actions such as training courses, financial support and paying attention to local issues are needed to lead to results such as content production and audience attraction. Attracting the audience can help local publications earn money, although government financial support is also important in this strategy. In this strategy, taking into account the intervening and contextual factors, attention has been paid to local issues in content production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Template design
  • Content quality management
  • Local news paper
  • Journalists
  • Audiences
استراس، آنسلم و جولیت کوربین. 1385. اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی؛ رویه‌ها و شیوه‌ها)، مترجم بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
تقی‌پور، فائزه و مهدی باباربیع. 1395." مطالعه کیفی آسیب‌های مطبوعات محلی شهر اصفهان از دیدگاه فعالان باتجربه". فصلنامة رسانه. سال بیست و هشتم. شماره 4: 27‌ـ55.
جی شومیـکر، پاملا و استیفن دی ریس. 1393. انتقال پیام تئوری‌هـای تأثیـرات موجـود بر محتـوای رسانـه. ترجمة مجید سرابی، اردشیر زابلی‌زاده و حسینعلی افخمی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
حجتی، فائزه و امیرحسین محمدداودی. 1396. کاربرد آمار استنباطی پیشرفته در علوم رفتاری. تهران: آوای نور.
خاشعی، وحید. 1391. مدیریت راهبرد در رسانه‏ها. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‏ها.
خراسانی، محمدامین؛ هادی راستی و اسماعیل رحمانی 1395. "تحلیلی بر اثرگذاری رسانه‌های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستایی شهرستان کنارک (مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی)"، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دورة 6 . شماره 22 : 147- 164.
دفلور، ملوین و اورت‌ای‌دنیس. 1387. شناخت ارتباط جمعی. ترجمة س مرادی. تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما.
دیوید، فرد آر. 1398. مدیریت استراتژیک. چاپ سی وهفتم. مترجم علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رجبی فروتن، عبدالحسین؛ حسین شیخ رضایی و حسین کرمی. 1390. " نگاهی به نحوه حضور علم در رسانه‌های نوین". فصلنامه رسانه. دورة 22. شمارة 84 : 149 ـ 170.
رستمی، کیانوش. 1389. " مطبوعات محلی بودن یا نبودن". دسترسی در پایگاه خبری لرنا.
http://lorna.blogfa.com/post-394.aspx .
روحانی، مهدی؛ علی جعفری و اکبر حیدری. 1391. " بازتاب هویت ملی و هویت قومی در مطبوعات محلی". فصلنامه فرهنگ ارتباطات. دورة 2. شمارة 8 : 37 ـ 61.
زارع، بیژن. 1386. بررسی ویژگی‏های نیروی انسانی، امکانات مالی و فنی نشریه‏های محلی استان‏های فارس، زنجان و کردستان. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
زیرک، مهدی. 1397. " مطبوعات محلی در چنبره مشکلات". ایرنا
صدیقی، حامد. 1387. " راهکارهای افزایش استقبال مردم یزد از مطبوعات محلی". فصلنامه فرهنگ یزد. سال دهم، شماره 37 ـ 36.
قلی‌زاده گللو، شهریار. 1398. " تحلیل ساختار و محتوای مطبوعات محلی از حیث توجه به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه‌ای (مورد مطالعه نشریات استان اردبیل)". فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. دورة 14. شمارة 47: 51 ـ 69.
کرمی‌نژاد، ح. 1391. " حال مطبوعات محلی ناخوش است". خبرگزاری بین‏المللی کُرد پرس. 1/5/1391. کد مطلب 30178 www.kurdpress.com .
کریمی، زهرا؛ حسین انتظامی و علی‌اصغر محکی. 1397. "جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه". فصلنامة رسانه. سال بیست و نهم. شمارة 3: 107ـ124.
کونگ، لوسی. 1393. مدیریت استراتژیک رسانه. ترجمة سیدمحمد اعرابی، سید علیرضا‌ هاشمی و رحیم زارع. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
گال، جویس؛ مردیت دامین‌گال و والتر بورگ. 1395. روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. جلد اول. ترجمه علیرضا کیامنش و دیگران. تهران: سمت.
لواسانی، احمد. 1382. " پروژه تکفا". نشریه ایران.
جهانگرد، اسفندیار. 1385. اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
مرتضوی، محمودرضا. 1389، خبرنگاری برای رسانه‏های جمعی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد یزد.
مک‌کوایل، دنیس. 1388. درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. چاپ سوم. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
هاشمی فارسی‌زاده، س. 1391. "مطبوعات محلی در چنبره نامهربانی‏ها". وبلاگ
http://manshad1385.blogfa.com
 
Girshick, M. A. & d Daniel Lerner. 1950. “Model Construction in the Social Sciences_ An Expository Discussion of Measurement and Prediction”.Public Opinion Quarterly. 14 (4): 710-728.
Halvorson, K. & Rach, M. 2012. Content strategy for the Web: content strategy Web. New Riders.
MMC Media Management Center. 2013. “Capabilities that media organizations must have to Compete and exel in a complex media environment”, Northwestern university.
Research Department of the College of Journalism Savery. 2005. “Examining the pattern of newspaper readers’ use of local newspapers”.
Schmitt-Beck, Rüdiger, and Robert Huckfeldt. 2006. “Personal Communication, Mass Communication, and Turnout at Local Elections”. In 20th World Congress of the International Political Science Association (IPSA). 2006.
Uskali, T. 2005. “Paying attention to weak signals: The key concept for innovation journalism”. Innovation journalism, 2(11): 3-17.