راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ,گروه فرهنگ و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد تهران مرکزی,تهران , ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(نویسنده مسئول),تهران , ایران

3 دانشیار علوم ارتباطات ,دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران مرکزی ,تهران ,ایران

چکیده

تارنماهای خبری از جمله رسانه‌های‌ جمعی نوین هستند، که به دلیل تسهیل استفاده از فناوری وب، در دهة اخیر، رشد و اعتبار بسیاری یافته‌اند. اعتبار رسانه‌ای، ارزشمندترین سرمایة هر بنگاه اطلاع‌رسانی است و به عنوان یک منبع راهبردی یا یکی از دارایی‌های اصلی سازمانی، مورد عنایت اصحاب رسانه قرار می‌گیرد. هدف از انجام این پژوهش، ارائة رهیافتی نوین، به راهبردهای افزایش اعتبار رسانه‌ای در تارنماهای خبری است. روش پژوهش، روش کیفی با استفاده از نظریة داده‌بنیاد و نحوة گردآوری داده‌ها، به مدد مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان پایگاه‌های خبری بوده است. روش تحلیل داده‌ها، کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی است که درنهایت، ضمن تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه‌های راهبردی افزایش اعتبار رسانه‌ای در  تارنماهای خبری تدوین شده است. طبقه‌های شکل‌دهندة ساختار ارائه‌شده، شامل اعتماد رسانه‌ای (پدیده اصلی)، افزایش اعتبار رسانه‌ای (راهبرد)، تمایل‌های رفتاری مخاطب (زمینة حاکم) و مرجعیت خبری است. یافته‌ها نشان داد که در صورت اعتمادسازی حرفه‌ای و اعتباربخشی مناسب تارنماهای خبری، می‌توان به نقش بی‌بدیل مرجعیت عمومی آنان، در هدایت افکار عمومی و پیشبرد نظام خبری کشور، به مراتب بیش از سایر مؤلفه‌ها امیدوار بود و از این ظرفیت مجازی، حداکثر استفاده را به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Increase Media Credibility in News Websites

نویسندگان [English]

  • Mehdi Motamedi 1
  • taher roshandel arbatani 2
  • seyad vahid aqili 3
1 .PhD Student in Media Management, Department of Culture and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran (Corresponding Author), Tehran, Iran
3 Associate Professor of Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

News websites are one of the modern mass media, which have grown and gained credibility in the last decade due to the facilitating use of web technology. Media credibility is the most valuable asset of any media outlet and is considered by the media as a strategic resource or one of the core organizational assets. The purpose of this research work is to provide a new approach to strategies to increase media credibility in news websites. The research was carried out using qualitative method and data-based theory and data collection method, with the help of in-depth and semi-structured interviews with 16 experts of news databases. The method of data analysis is open, axial and selective coding, which finally, while analyzing qualitative content, strategic components of increasing media credibility in news websites, have been developed. The shaping categories of the proposed structure include media trust (main phenomenon), increasing media credibility (strategy), audience behavioral tendencies (prevailing context), and news authority. The findings showed that in case of professional trust building and proper credibility of news websites, one can hope for the irreplaceable role of  heir public authority in guiding public opinion and promoting the country's news system, far more than other components, and make maximum use of this virtual capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Credibility
  • Website
  • News Authority
  • Media Trust
آقارفیعی، داوود. 1391. " آسیب‌شناسی تارنماهای خبری ـ تحلیلی در ایران و ارائة مدلی مطلوب برای اصلاح ساختار آن".  فصنامه مطالعات رسانه‌ای. دورة هفتم. شمارة 18: 17 ـ 38.
بابازاده مقدم، حامد. 1394. " بررسی نظام حقوقی تارنماهای خبری درایران". فصلنامه علوم خبری. دورة چهارم. شمارة 15: 11 ـ 46.
باستانی، سوسن و سعید اردکان‌زاده یزدی. 1393. " روزنامه‌نگاری معامی: ارزیابی تارنماهای خبری ایران". دوفصلنامه جهانی رسانه. دوره نهم. شمارة 18: 152ـ 166.
بصیریان جهرمی، حسین. 1392. رسانه‌های‌ اجتماعی: ابعاد و ظرفیت‌ها. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
بوردیو، پیر. 1394. درباره تلویزیون و سلطه روزنامه‌نگاری.  ترجمة ناصر فکوهی. چاپ دوم. تهران: نشر فرهنگ جاوید.
خالقی، نرگس و محمدرضا داورپناه. 1383. "بررسی وضعیت تارنماهای ایرانی براساس معیارهای عمومی ارززیابی". دوفصلنامه مطالعات تربیتی و روان‌شناسی. دورة پنجم. شمارة 10: 121 ـ 143.
ربیعی، علی و معصومه اسماعیلی. 1395. " مطالعه پیمایشی دربارة اعتبار رسانه‌های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری".  فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. دورة ششم، شماره 19: 11 ـ 28.
رئیسی وانانی ایمان و ماندانا فرزانه. 1390.  " بررسی جامع تاثیر خدمات پرکاربرد تارنماهای خبری بر کیفیت آنها". فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات. دورة سوم. شمارة 7: 37 ـ 54.  
شاه‌منصوری، بیتا. 1391. " اعتبار رسانه‌ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه‌ای در مدل‌های مدیریت استراتژیک". فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. سال هفتم.  شماره 19: 55 ـ 64.
صلواتیان، سیاوش و نیما محمدزاده. 1390. "چابکی در سازمان‌های رسانه‌ای (مقایسه وضع موجود و مطلوب در معاونت صدای سازمان صدا و سیما با رویکرد فازی)". فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه. دورة سوم. شمارة 7: 37 ـ 66.
مک‌کوایل، دنیس و ویندال سون. 1388.  مدل‌های ارتباطات جمعی. مترجم: گودرز میرزایی، تهران: انتشارات سروش.
میرزایی اهرنجانی حسن؛ آرین قلی‌پور؛ محمدقلی میناوند و حسین منصوریان. 1391. " طراحی مدل سنجش اعتبار رسانه‌ای مطالعه موردی: برنامه‌های خبری صداوسیمای جمهوری اسامی ایران". دوفصلنامه مدیریت دولتی. دورة پنجم. شمارة 9: 121 ـ 143.
نعمتی انارکی، داود. 1396. " نقش رسانه‌های‌ گروهی در اطلاع‌رسانی و عوامل بروز بی‌اعتمادی مخاطب نسبت به خبر". دوفصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ. دورة هفتم. شمارة 13: 147 ـ 179.
Gronlund, S. 2020. “Assessing Americans' Opinions about the News Media's Fairness in 1996 and 1998”. Political Communication. 18, 163-182. Coleman,
perry. S. 2003. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.