تأثیر رسانه‌ها در شکل‌گیری اصول حروف‌نگاری دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان, اصفهان , ایران

چکیده

حروفنگاری دیجیتال، صورت تکاملیافتة ارتباطات کلامی در جوامع هوشمند است؛ ارتباطات کلامی‌ای که برخاسته از نیازهای ارتباطی نوین در رسانه‌های قرن بیستم میلادی است. از این ‌رو، در این مقاله، با هدف درک اصول حروفنگاری دیجیتال، نخست، این پرسش به میان می‌آید که در گذار از عصر چاپ به عصر دیجیتال، چگونه انواع حروف‌نگاری شکل گرفته است. بدین‌ منظور، در آغاز، بُعد اندیشه‌شناختی دگرگونی حروف‌نگاری چاپی به حروف‌نگاری پویا ارزیابی می‌شود. سپس، با تحلیل چگونگی سیر شکل‌گیری و دگرگونی حروف‌نگاری دیجیتال در رسانه‌های دیجیتال، چنین آشکار می‌شود که در پی نگره‌های جام‌ بلورین، شعر تجسمی و دریافت عین ‌مشاهده، به ترتیب حروف‌نگاری شفاف، بیان‌گرا و تعامل‌گرا شکل گرفت که نقش مخاطب را، به‌ترتیب از خواننده به بیننده و سپس به کاربر پیش می‌برد. پرسش دوم، دربارۀ خاستگاه انواع ارتباطات کلامی در این سه نوع حروف‌نگاری و نقش آن خاستگاه، در گسترش اصول تخصصی حروف‌نگاری دیجیتال است. پس به‌ روش اسنادی، شیوه‌های ارتباطات کلامی در رسانه‌های چاپی، پویا و دیجیتال از منظر مک‌لوهان و مانویچ تحلیل می‌شود؛ چنانکه در پایان، چهار اصل کاربردپذیری، فرامتنی، کرانمندی و تعامل‌گرایی، با تکیه بر مطالعات جویس یی و همچنین با توجه به خاستگاه رسانه‌ها و نقش تعیین‌کنندۀ آن‌ها در شکل‌گیری اصول حروف‌نگاری دیجیتال تشریح و در یک نمودار گرافیکی ارائه می‌شود. کوتاه باید گفت، حروف‌نگاری دیجیتال، برآمده از اندیشة دریافت عین مشاهده است که بر اساس نظریۀ مک‌لوهان، عضو مصنوعی جدیدی از بدن انسان را امتداد می‌دهد. این نوع از حروف‌نگاری، با نیمکرۀ راست مغز درک می‌شود و با توجه به اینکه نقش مخاطب، در ارتباط با این حروف‌نگاری از بیننده و شنونده، به کاربر تغییر می‌کند، یک هنر تعاملی است که با کمک این چهار ویژگی، نوعی ارتباط کلامی چندوجهی و همزمان ایجاد می‌کند؛ ارتباط  کلامی که در گذشته به واسطة گفتار و نوشتار محدود به ارتباط دیداری و شنیداری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Role in Shaping the Principles of Digital Typography

نویسنده [English]

  • Farnaz Masoumzadeh
Assistant Professor of Visual Communication, Faculty of Visual Arts, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Digital typography is the evolving form of verbal communication in smart societies. This type of communication originates from the new communication needs in twentieth century media. In this article, which is aimed at understanding the principles of digital typography, the first question is how different types of typography were formed in the transition from the printing age to the digital era. For this purpose, at the beginning, the ideological dimension of the transformation of printed typography into dynamic typography is evaluated. Then, by analyzing how digital typography is formed and transformed in digital media, it was revealed that following The crystal Goblet visual poetry and the perception of the same observation, in a clear, expressive and interactive typography, respectively, which formed the role of the reader, and then from reader to viewer and finally leads to the user. The second question is about the origin of different types of verbal communication, within these three types of typographies and the role of that origin, in the development of specialized principles of digital typography. Thus, based on documentary research method, various forms of verbal communication in print, dynamic and digital media are analyzed from the perspective of McClellan and Manovich; and finally, the four principles of usability, meta-textual, limitation and interactionism are explained and presented in a graphic diagram based on Joyce's studies and also considering the origin of media and their determining role in shaping the principles of digital typography. In short, digital typography is the result of the idea of ​​receiving the same observation, which, according to McClellan's theory, extends a new artificial organ of the human body. This type of typography is understood by the right hemisphere of the brain, and since the role of the audience in relation to this typography changes from viewer and listener to user, it is an interactive art that with the help of these four features, a kind of multifaceted verbal communication and simultaneously creates; verbal communication that in the past was limited to visual and auditory communication through speech and writing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Typography
  • New Media
  • Verbal Communications
  • Principles of Digital Typography
آیت‌اللهی، حبیب‌الله. 1387.  شیوه‌های نقد هنری. تهران: سورة مهر.
لستر، مارتین؛ جان دووی؛ ست گیدینگز؛ لین گرنت و کران کلی. 1398.  رسانه‌های نوین: درآمدی انتقادی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مصدری، فاطمه و سیدحسن حسینی‌سروری. 1397. " ماهیت رسانه‌های نوین". فصلنامه رسانه و فرهنگ. سال هشتم، شمارۀ دوم، 205-299.
بلین، والری ـ آنه؛ پیتربالو‌سون لیندمارک و هریتیانارانایوسون. 1396. " گونه‌شناسی نوآوری رسانه‌ای: بینش‌های حاصل از یک مطاعه اکتشافی". ترجمة سیاوش صواتیان، کامیار نیستانی اصفهانی و حامد منصوری. فصلنامه رسانه. سال بیست ‌و هفتم. شماره 109: 149 ـ 174.
مک‌لوهان، مارشال.  1377.  برای درک رسانهها. ترجمة سعید آذری. تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.
Bachfischer, Gerhard, and Toni Robertson. 2005. “From Movable Type to Moving Type-Evolution in technological mediated Typography”. AUC Academic and Developers Conference.
Back, Maribeth, Jonathan Cohen, Steve Harrison & Scott Minneman. 2002. “Speeder Reader: An experiment in the future of reading”. Computers & Graphics,Vol. 26, Issue 4: 623-627.
Beinsteiner, Andreas. 2014. “Hot/Cool Vs Technological/ Symbolic: Mcluhan And Kittler”: Mcluhan’s Global Village Today: Transatlantic Perspectives, Editted by Carmen Birkle, Angela Krewani And Martin Kuester, London: Pickering & Chatto.
Bigelow, Charles & Donald Day. 1983. “Digital Typography”. Scientific American, 249(2): 106-119.
Bigelow, Charles. 2019. “Typeface Features and Legibility Research”. Vision Research, 165: 162-172.‏
Blackwell L. 2004. 20th-Century Type. London/UK: Laurence King Publishing.
Bolter, J. D. 2007. “Remediation and the language of new media”. Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook. 5(1): 25–37.
Bringhurst, R. 2004. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks.
Bruner, Katie. 2020. “A Technocratic Machine: The Memex as Rhetorical Invention”. Rhetoric & Public Affairs, vol. 23, No. 3: 495-526.
Buckland, Michael K. 1992. “Emanuel Goldberg, Electronic Document Retrieval, And Vannevar Bush's Memex”. Journal of the American Society for Information Science 43, no. 4: 284–294.
Cavell, Richard. 2014. “In-Corporating the Global Village”: Mcluhan’s Global Village Today: Transatlantic Perspectives, Editted by Carmen Birkle, Angela Krewani And Martin Kuester, London: Pickering & Chatto.
Creeber, Glen & Royston Martin. 2009. Digital culture. McGraw-Hill: Open University Press.
Dunkan, Ellyn. 2020.  A Study On The Visual and Verbal Languages of Typography, MFA thesis, Supervised by Jason Murdock, Georgia Southern University.
Eisenstein, Elizabeth. 1979. “The Printing Press as an Agent of Change”. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. Vol. 1 & 2. New York/USA: Cambridge University Press.
Francesi, Brooke. 2015. Temporal Typography, MFA Thesis, Supervised by John Sueda, California College of Art.
Giannachi, Gabriella. 2004. Virtual Theatres: An introduction. London, UK: Routledge.
Hersch, Jaérd. 1992. “Teaching Digital Typography”. Electronic Publishing, 5(2): 79-89.‏
, Hilary. 2012. A Practice-led Study of Design Principles for Screen Typography — with reference to the teachings of Emil Ruder. PhD thesis, University of the Arts London.
King, Kevin. 2018. Design Spaces: The Limitations of Variability in Typeface Design. MA Thesis in Typeface Design. Berkshire: University of Reading.
Koskimaa, R. 2000. “Digital Literature: From Text to Hypertext and Beyond (Michael Joyce, Shelley Jackson, and Stuart Moulthrop).” Unpublished PhD Thesis, University of Jyväskylä, Finland. Available online at http://www. cc. jyu. fi/~ koskimaa/thesis.
Link, David. 2021. Poetry Machin, 2001, Retrieved Feburary 13, 2021, from http://alpha60.de/art/poetry_machine/
Logen, Robert. 2021. Marshall McLuhan’s General Theory of Media (GToM), His Laws of Media; Comparing Three Kinds of Law, Unpublished Paper, Retrieved May 03, 2021, from https://doi.org/10.20944/preprints202104.0526.v1
Manovich, Lev. 2002.  The Language of New Media. Massachusetts: The MIT press.
Manovich, Lev (2013), Software Takes Command. NewYork; London; Bloomsbury.
McLuhan, Marshall (1962), The Gutenburg Galaxy, Canada: University of Toronto Press.
McLuhan, Marshall. 1967. The Medium is the Massage, Canada: University of Toronto Press.
McLuhan, Marshall. 2011. Counterblast 1954 (Facsimile), Berkeley (CA): Gingko Press.
McLuhan, Marshall, & McLuhan, Eric. 1992. Laws of media: The new science, Toronto: University of Toronto Press.
Monaco, James. 2000. How to Read a Film: Movies, Media, Multimedia. 3rd Ed. New York/USA: Oxford University Press.
Morison, Stanley. 1936. First principles of typography, Cambridge: CUP Archive.
Park, Woohyuk. 2014. Typography Principle by Viewpoint of Part and Whole, Archives of Design Research, 27 (1): 31-55.
Ruder, Emil. 1967. Typography: A Manual of Design, Switzerland: Arthur Niggli Ltd.
Shaw, Jeoffrey. 2021. Narrative Landscape, 1985 and Legible City, 1989, Retrieved Feburary 17, 2021, from https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/
Staples, Loretta. 2000. “Typography and the Screen: A technical Chronology of Digital Typography, 1984-1997”, Design Issues. Vol. 16, No3:19-34.
Tight, Malcolm. 2019. Documentary Research in the Social Sciences.London: SAGE,
Tschichold Jan. 1928. The New Typography: A Handbook for Modern Designers. Berkeley/CA: University of California Press.
Utterback, Camille. 2021. Text Rain Romy Achituv & Camille Utterback, Retrieved Feburary 13, 2021, from http://camilleutterback.com/projects/text-rain/
Warde, Beatrice. 1955. The Crystal Goblet, Sixteen Essays on Typography. London/UK: Sylvan Press, 1955.
Wiesenberger, Robert. 2018. Print and Screen, Muriel Cooper at MIT, PhD Dissertation, Columbia University.
Wigley, Mark. 2001. “Network Fever”, Grey Room, 4: 82–112.
Wong, Mou-Lan. 2019. “The Garden of Living Paths: Interactive Narratives in Global Greek Culture”, Digitalizing the Global text: Philosophy, Literature, and Culture, Edited by Paul Allen Miller, Columbia: University of South Carolina.
Woolman, Matt, & Bellantoni, Jeff. 2000. Moving type: designing for time and space. RotoVision SA.
Worthington, Micheal (1999), “Entranced by Motion, Seduced by Stillness”, Eye Magazine. 33(9):28-39.
Yee, Joyce S. R. .2008. A Cross-Media Typographic Framework: Teaching Typographic Skills in a Convergent Media. ΗYΦEN: 91-110.