پارادایم برندسازی شخصی ـ سیاسی در ایران (ارائة الگوی تعالی برند چهار شخصیت سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات, دانشکده علوم انسانی , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم تحقیقات تهران , تهران , ایران

2 استادیار گروه علوم ارتباطات , دانشکده علوم انسانی , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم تحقیقات تهران ( نویسنده مسئول), تهران , ایران

3 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی و رسانه , دانشکده علوم اجتماعی , ارتباطات و رسانه , دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی , تهران , ایران

چکیده

ارائة پارادایم برند شخصی ـ سیاسی درون­حاکمیتی، مهم‌ترین هدف این مقاله است و اینکه چه عواملی در خلق برند شخصی ـ سیاسی مؤثرند و چگونه می­توان آن‌ها را، زیر چتر یک پارادایم قرار داد. برای دستیابی به هدف تحقیق و پاسخ به سؤال‌های اساسی؛ با اتکا به روش کیفی، از راهبردهای تحلیل تماتیک و تحلیل داده‌بنیاد، جهت استحصال داده­ها و بررسی یافته­ها استفاده شده است. برای شناخت مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری برندهای سیاسی؛ زندگینامه، تصاویر و کلیپ­های انتخاباتی چهار رییس‌جمهور اخیر ایران، در قالب تحلیل تماتیک سه‌مرحله­ای مورد بررسی قرار گرفته که تمام مضامین معنادار به صورت جدول‌های انتظام مفهومی و منظومة جامع، شناسایی و طبقه­بندی شده­اند. در ادامه، برای شناخت سایر مؤلفه‌های اثرگذار در برندسازی از آرای متخصصان بهره گرفته شد که در این مرحله، با 10 نفر از کارشناسان ارشد حوزة برندسازی، مصاحبة عمیق صورت گرفت. درنهایت، تمام مؤلفه‌های به­دست‌آمده از دو روش تحلیل تماتیک و داده‌بنیاد، در منظومه­ای جامع ارائة و سپس، زیر هشت طبقه از عوامل که سازه­های اصلی پارادایم را تشکیل می­دهند، طبقه‌بندی شده که به صورت مدل پارادایمی بازنمایی شده است. در تحقیق حاضر، علاوه برای شناسایی 347 عامل مؤثر؛ مدل تعالی برند شخصی ـ سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیز ارائة شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personal-political Branding Paradigm in Iran (Presenting the Model of Brand Promotion of Four Political Figures)

نویسندگان [English]

  • mohsen mirzaabolhassan khan ilchi 1
  • zahra Karazi Mohammadvandi Azar 2
  • Nassim Majidi 3
1 PhD Student in Communication Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch (Corresponding Author), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Communication and Media, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Introducing the personal-political brand paradigm within establishment
(government) governance is the main goal behind this research work and what factors are effective in creating a personal-political brand and how they can be placed under the umbrella of a single.  To achieve the goal of the research work and answer basic questions; Relying on qualitative method, thematic analysis and data analysis, strategies have been used to extract data and review the findings. To identify the effective components in the formation of political brands; The biographies, pictures and election video clips of the four recent presidents of Iran have been examined in the form of a three-stage thematic analysis in which all meaningful themes have been identified and classified in the form of conceptual and comprehensive system tables. Then, in order to identify other influential components in branding, the opinions of experts were used, at which stage, in-depth interviews were conducted with 10 senior experts in the field of branding. Finally, all the components obtained from the thematic and data analysis methods are presented in a comprehensive system and then, under eight categories of factors that constitute the main structures of the paradigm, are classified and represented as a paradigm model. In addition to identifying 347 effective factors; The promotion model of personal-political brand in the Islamic Republic is also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Brand
  • Personal-Political Brand
  • Election Campaign
  • Branding Paradigm
  • Personal-Political Brand Model
ابراهیمی، ابوالقاسم؛ سیدمسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی و علیرضا مسیبی. 1394. " شناسائی و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نشان سیاسی با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری1392". فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی. سال یازدهم. شماره اول: 7 ـ 38.
افشانی، فریده. 1393. " مطالعه برندسازی شخصی سیاسی چگونگی مدیریت آن در انتخابات". فصلنامه مطالعات انتخابات. سال سوم. شماره 8 ـ7: 5 ـ 32.
بابائی، رسول. 1394. " برندسازی در عمل" . وبگاه عصرایران. نشانی:
https://www.asriran.com/fa/news/437496/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C ـ%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C ـ%D8%AF%D8%B1 ـ%D8%B9%D9%85%D9%84
 تاریخ بازیابی: 14/2/1400
جعفرپیشه، خلیل. 1397. آیین برندسازی شخصی. تهران: انتشارات بازاریابی.
 حاجی‌پور، بهمن؛ سیدمحمود حسینی و ساسان زارع. 1395.  " طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی". فصلنامه چشم­انداز مدیریت دولتی. شماره 27: 15 ـ 39.
حسینی، سیدمحمود؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ اکرم هادی‌زاده و صدیقه صائمیان. 1393. " تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی". فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. سال پنجم. شماره 17: 93 ـ 112.
 دلیری، جواد. 1395. " بررسی شاخص­های برندسازی شخصی و سیاسی ترامپ . بازنمائی رسانه­ای آن با تأکید بر رقابت‌های انتخاباتی 2016 ایالات متحده". .فصلنامه رسانه. سال بیست و هشتم. شماره دوم: 25 ـ 51.
زارع، عظیم؛ وحید شرفی و مهسا بهمنی. 1395. " بررسی داده‌های ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه­های اجتماعی بر روی کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی". فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی. سال یازدهم. شماره 44: 97 ـ 124.
فضل­زاده، ­علیرضا؛ محمدرضا انبیایی و محمدعلی متفکر آزاد. 1397. " تبیین استراژی‌های تبلیغات سیاسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری". فصلنامه مطالعات راهبری. سال نهم. شماره سی و سوم: 115 ـ 130.
کوالینا، ووسیچ؛ آندرژ فالکوفسکی و بروس آی نیومن.1393. بازاریابی سیاسی. ترجمه حمیدرضا عسگری ده‌آبادی و شهاب طلائی شکری. تهران: انتشارات کتاب مهربان.
محمدیان، محمود و جعفر شمسی. 1388. مبانی نظری بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب. تهران: موسسه کتاب مهربان.
مقدم، فرزاد. 1394. "برندسازی در سیاست". روزنامه دنیای اقتصاد. به نشانی:
https://donya ـe ـeqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4 ـ%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 ـ%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 ـ63/3286073 ـ%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C ـ%D8%AF%D8%B1 ـ%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نیومن، بروس ال. 1397. انقلاب بازاریابی در سیاست. ترجمه شهاب طلائی شکری و مهدی عبدالحمید. تهران: انتشارات بازاریابی.
هدینگ، تیلده و شارلوت اف. کناوتز 1395. مدیریت برند؛ پژوهش، تئوری و عمل. ترجمه حسین نوروزی و لیلا­ غلامی. تهران: نشر­­فوژان.
Butler, P. & Harris, P. 2009.“ Considerations on the evolution of political marketing theory”. Marketing Theory.Vol: 9(2).
Dean, D., Croft, R., Pich, C. 2014. “Toward a Conceptual Framework of Emotional Relationship Marketing: An Examination of Two UK Political Parties” Journal of Political Marketing, 14 (1 ـ 2).
 Milewicz, M. C. 2014.“ The Branding of Candidates and Parties: The U.S. News Media and the Legitimization of a New Political Term”. Journal of Political Marketing, Vol:13 (4).
Nakanishi , M., Cooper, L. G., Kassarjian, H. H. 1974.“ Voting for a Political Candidate Under Conditions of Minimal Information”. Journal of Consumer Research.Vol: 1 (2).
O’Cass, A., Voola, R. 2011. “Explications of political market orientation and political brand orientation using the resource ـbased view of the political party”. Journal of Marketing Management. 27 (5 ـ6).
Peng, N., Hackley, C. 2009. Are voters, consumers?: A qualitative exploration of the voterconsumer, analogy in political marketing. Qualitative Market Research.Vol:12 (2).
Pich, C., & Dean, D. 2015.“ Qualitative projective techniques in political brand image research from the perspective of young adults”. Qualitative Market Research: An International Journal, 18 (1).
Rutter, R. N., Hanretty, C., Lettice, F. 2015. “Political Brands: Can Parties Be Distinguished by Their Online Brand Personality”? Journal of Political Marketing, Vol:17 (3).
Scammell,M.  1996. “The odd couple:Marketing and Maggie”. European Journal of Marketing.Vol:30 (10/11).
Schneider, H., Ferié, F. 2015. “How to Manage a Party Brand: Empirical Perspectives on Electoral Probability and Internal Conflict”. Journal of Political Marketing, 14 (1 ـ2).
Smith, G., Speed, R. 2011.“ Cultural branding and political marketing: An exploratory analysis”. Journal of Marketing Management, 27 (13 ـ14).
 Speed, R., Butler, P., Collins, N. 2015.“ Human Branding in Political Marketing: Applying Contemporary Branding Thought to Political Parties and their Leaders”. Journal of Political Marketing. Vol:14.
Winther Nielsen, S. 2015b. “On Political Brands: A Systematic Review of the Literature”. Journal of Political Marketing, Vol:7857