الگوی روزنامه‌نگاری تلویزیونی در پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ارتباطات و رسانه , دانشگاه صدا وسیما , تهران , ایران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی , دانشگاه صدا وسیما ( نویسنده مسئول),تهران , ایران

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی , دانشگاه صدا و سیما , تهران , ایران

چکیده

وقوع جرم، یکی از آسیب‌های اجتماعی است که پیامدهای نامطلوب و مخربی را برای جامعه به دنبال دارد. از همین روی، جهت جلوگیری از این آسیب‌ها، نهادهای درگیر از جمله رسانه‌ها، می‌توانند تأثیرهایی در پیشگیری از وقوع آن و درنهایت کاهش جرایم داشته باشند. هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی روزنامه‌نگاری تلویزیونی، برای پیشگیری از جرم بود. داده‌های این پژوهش، با استفاده از تکنیک مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته داده‌ها با دوازده نفر جمع‌آوری شد، که به طور مشخص سه نفر استاد روزنامه‌نگاری، سه نفر حقوقدان، سه نفر خبرنگار حوزۀ قضایی و سه نفر از کارشناسان انتظامی بودند. سپس داده‌ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس‌کیود‌ا نسخۀ 10، در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و گزینشی دسته‌بندی شدند. بر این اساس، 11 مضمون فراگیر، 27 مضمون سازمان‌دهنده و 205 مضمون پایه شناسایی، درآخر نیز شبکة مضامین ترسیم شد. مضامین فراگیر با مضمون‌هایی چون: "پیش‌نیاز‌های رسانه‌ای پیشگیری از جرم"، "مخاطب‌شناسی"، " کارکردهای رسانه‌ای"، "هنجارهای رسانه‌ای پیشگیری از جرم"، " اعتمادزایی رسانه‌ای"، " برجسته‌سازی"، " برقراری امنیت روانی‌ـ اجتماعی عمومی"، "چارچوب‌بندی"، "حفظ اخلاقیات رسانه‌ای"، "ویژگی‌های خبرنگار" و " تکالیف خبرنگار" به دسته‌بندی نهایی رسید. بنابراین، برای پیشگیری از جرم باید از الگوی خوشه‌ای روزنامه‌نگاری تلویزیونی بهره گرفت. این الگو شامل دو راهبرد رسانه‌ای: پرهیز از ایجاد هراس اجتماعی و به‌کار بستن تاکتیک قطره‌چکانی در اخبار چالشی، و دو وظیفۀ رسانه‌‌ای: حفظ حریم اخلاقی و خصوصی و پرهیز از سوگیری و قضاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Television Journalism Pattern in Crime Prevention

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Zabolizadeh 1
  • Javad Sadeghi 2
  • Alireza Pourjafari 3
1 Associate Professor, Faculty of Communication and Media, Radio and Television University, Tehran, Iran
2 Master of Social Communication Sciences, Radio and Television University (Corresponding Author), Tehran, Iran
3 Master of Social Communication Sciences, Radio and Television University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Crime is a social harm that has adverse and destructive consequences for society. Therefore, to prevent such harm, the institutions involved, media included, can have play a role in crime prevention and containing. The main purpose of this study is to design a model of television journalism to prevent crime. The data of this study were collected using a semi-structured interview technique with twelve people, namely three professors of journalism, three lawyers, three reporters of the judiciary affairs and three law enforcement experts. The data were then categorized into three stages of open, axial, and selective coding, using the context analysis method and MAXQDA software version 10. Based on this, 11 comprehensive themes, 27 organizing themes and 205 basic themes were identified and finally a network of themes was drawn. Comprehensive themes such as: "Media Prerequisites for Crime Prevention", "Audience", "Media Functions", "Crime Prevention Media Norms", "Media Trust", "Promotion", "Establishing Public Psychosocial Security","Framing","Upholding of Media Ethics", "Reporter Characteristics" and "Reporter Tasks" were finalized. Therefore, the model of television journalism clusters should be used to prevent crime. This model includes two media strategies: avoiding social panic and using dripping tactics in challenging news, and two media tasks: maintaining moral and private privacy and avoiding bias and judgment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime Prevention
  • Content Analysis
  • Crime
  • Media
  • Journalism
  • Interviews
 اکبری، یوسف. 1391. نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام‌نور تهران.
 بروجردی علوی، مهدخت. 1385. نگارش رسانه‌ای. تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی.
بی‌نا. 1389. حوزۀ مطالعات و تحقیقات کاربردی پیشگیری انتظامی از جرم در محیط ملی. تهران: دفتر تحقیقات   کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
جعفری، مهدی؛ زهرا منوچهرآبادی؛ عقیل متقدم و زینب استادی. 1395. "پیشگیری از وقوع جرم و ترویج  مجازات‌های جایگزین در بستر رسانه؛ چالش‌ها و راهکارها". فصلنامۀ رسانه، سال بیست و هفتم، شمارۀ 3: 45ـ65.
حبیب‌زاده، اصحاب؛ حسینعلی افخمی؛ محمدرضا نادرپور و سروش بهریر. 1388. "بررسی نقش دوگانۀ رسانه‌های جمعی در پیشگیری و وقوع جرایم". فصلنامۀ انتظامی اجتماعی. سال اول، شمارۀ 2: 103ـ 137.
زابلی­زاده، اردشیر. 1393. چارچوب­بندی، خبر و رسانه­ها. چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها.
سورین، ورنر و جیمز تانکارد. 1388. نظریه‌های ارتباطات. ترجمۀ: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صفـاری، علی. 1380. " مبانـی نظری پیشگیری وضعـی از جـرم". مجلـۀ تحقیقات حقـوقی. شماره 34 ـ33: 319 ـ367.
عابدی جعفری، حسن؛ محمدسعید تسلیمی؛ ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده. 1390. "تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی". دوفصلنامه اندیشۀ مدیریت راهبردی. سال 5.  شمارۀ پیایی 10: 151ـ 198.
غضنفری، محمدرضا. 1394. نقش رسانه‌های گروهی در ارتکاب جرم و بزهکاری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدۀ حقوق، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی.
فتاحی، نادیه. 1392. نقش پیشرفت صنعت و تکنولوژی رسانه در پیشگیری از وقوع جرم. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. شاهرود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق.
 فرجی‌ها، محمد. 1385. "بازتاب رسانه‌ای جرم". فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال ششم، شمارۀ 22: 57 ـ 86.
 مهدی­زاده، سید­محمد. 1392. نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. چاپ سوم، تهران: همشهری.
نجفی ابرندآبادی، حسینعلی. 1378. مباحثی در علوم جنایی.
ویمر، راجر دی  و دومینیک، جوزف آر. 1384. تحقیق در رسانه­های جمعی. ترجمۀ: کاووس سیدامامی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­ای صداوسیما  ـ سروش، چاپ اول.
An, S. K., & Gower, K. K. 2009. “How do the news media frame crises? A content analysis of crisis news coverage”. Public Relations Review35(2): 107 ـ112.
Braun, V., & Clarke, V. 2006. “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative research in psychology3(2): 77 ـ101.
 Devereux, E. (Ed.). 2007. Media studies: Key issues and debates. Sage.
Entman, R. M. 1993. “Framing: Toward clarification of a fractured paradigm”. Journal of communication43(4): 51 ـ58.
Grosholz, J., & Kubrin, C. 2007. “Crime in the news: How crimes, offenders and victims are portrayed in the media”. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 14: 59 ـ83.‏
 Killingbeck, D. 2001. “The role of television news in the construction of school violence as a "moral panic”. Journal of criminal justice and popular culture, 8(3): 186 ـ202.‏
Knight, M. G. 1999. “Getting past the impasse: Framing as a tool for public relations”. Public Relations Review25(3): 381 ـ398.
 Marsh, H. L. 1991. “A comparative analysis of crime coverage in newspapers in the United States and other countries from 1960–1989: A review of the literature”. Journal of Criminal Justice, 19(1): 67 ـ79.‏
Peterson, T., Sibert, F., & Schramm, W. 1961. Four theories of the press. Chicago: University of Illinois.