بررسی رویکرد رسانه‌ای دو جریان برجستة سیاسی ایران به اعتراض‌های مردم آمریکا پس از قتل جرج فلوید و ارزیابی برخی پیامدهای آن از منظر تعامل‌های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات,دانشکده علوم انسانی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد(نویسنده مسئول),یزد , ایران

2 استادیار گروه ایرانشناسی ,دانشکده علوم انسانی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیبد,یزد , ایران

3 استادیار گروه حقوق, دانشگاه امام صاذق(ع)،پردیس خواهران,تهران , ایران

چکیده

قتل جرج فلوید، در داخل و خارج آمریکا، منشأ آثار و پیامدهای متنوعی شد. روایت رسانه‌ها از این واقعه، هم در شکل‌گیری اعتراض‌های گوناگون و هم در بروز تحول‌های مهم داخل و خارج آمریکا تأثیرگذار بود. مقالة حاضر، این واقعه و اعتراض‌های ضد نژادپرستانة متعاقب آن را در آمریکا، از دریچة بازتاب‌های رسانه‌ای دو جریان سیاسی شناخته‌شده در ایران مورد بررسی قرار داده است. پژوهش حاضر، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی و به صورت گردآوری و استقرای داده‌های رسانه‌های انتخاب‌شده از دو جریان سیاسی مهم ایران، سامان یافته و ضمن توصیف نحوة عملکرد این رسانه‌ها و ارائة برخی آمار و داده‌های کمی معنادار در این زمینه، تحلیلی از داده‌ها از منظر نظریة برجسته‌سازی هدف‌دار ارائه و در پایان گمانه‌زنی کرده که عملکرد رسانه‌ای دو جریان سیاسی شناخته‌شده، در ایران فارغ از پیام‌های آشکار و ضمنی برای مخاطبان داخلی، چه آثار و نتایجی در عرصة روابط بین‌المللی، در پنج سطح مطرح‌شده در بر دارند. یافته‌های این پژوهش، نشان می‌دهد که ساختار رسانه‌ای موجود در ایران و ارتباط رسانه‌ها با مراجع رسمی کشور، تاثیر غیر قابل تردیدی بر شیوة بازتاب اعتراض‌های پس از قتل جرج فلوید بر جای گذاشته و همین امر، فعالیت حرفه‌ای بی‌طرف و مستقل رسانه‌ای را، در خصوص وقایع آمریکا، با چالش مواجه ساخته است. برجسته‌سازی رسانه‌ای وقایع آمریکا، به عنوان نمادی از تبعیض ساختارمند و همه‌جانبه در این کشور و نشانه‌ای از فروپاشی الگوی لیبرالیسم و در مقابل آن، بی‌توجهی به بسیاری از رویدادها و انعکاس محدود وقایع در حد اعتراض‌های موردی در یک جامعة دموکراتیک و تذکردهی غیرمستقیم به وضعیت داخلی خود ما، در حوزة نوع مواجهه با اعتراض‌های مردمی، دو رویکردی است که در رسانه‌های ایران از طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب بازتاب یافت. هر یک از این دو رویکرد، با جریان‌های رسانه‌ای دیگر کشورها، وجوه اشتراک یا تفاوت معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the media approach of two prominent Iranian political currents to the protests of the American people after the assassination of George Floyd and evaluating some of its consequences from the perspective of international interactions

نویسندگان [English]

  • mehrnaz saffarinia 1
  • Hassan Zarei 2
  • mahya saffarinia 3
1 PhD Student, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Meybod Branch (Corresponding Author), Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Iranology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Meybod Branch, Yazd, IranFaculty member/ Islamic Azad University
3 Assistant Professor of Law, Imam Sadegh (AS) University, Sisters Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

.
 
The assassination of George Floyd, had various consequences both inside the United States and byound. The media coverage of this event was influential both in generating numerous protests and leading to important developments inside and outside the US. The present article examines this incident and the subsequent anti-racism protests in the United States, through the media coverage of two well-known political faction in Iran.
The present study is based on qualitative content analysis method and collecting data from selected media on reaction of two important political faction in Iran towards the said event in the US, and while describing the performance of these media and providing some statistics and meaningful quantitative data in this field, presents an analysis of data from the perspective of purposeful highlighting theory and finally, speculates about the performance of the Iranian media about the two well-known political factions, regardless of the explicit and implicit messages they had for domestic audiences and international relations, at five discussed level. The findings of this study show that the structure of the media in Iran and the relationship of the media with the official authorities of the country, has an undeniable impact on the way of reflecting the protests after the killing of George Floyd and undermining of their professional neutrality and independence in covering the events taken place in the United States. The Iranian media coverage of the events in the United States as a symbol of systematic and pervasive discrimination and a sign of the collapse of the liberalism and in contrast to disregarding many events and the limited coverage of events as occasional protests in a democratic society, and indirect reference made about our own domestic situation and dealing with popular protests, are two approaches that have been reflected in Iranian media about the fundamentalist and reformist factions. Each of these approaches have some meaningful commonality and difference with media in other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • George Floyd
  • Racial Discrimination
  • Reformist
  • Fundamentalist
  • Iranian Media
آقامیرزایی، بهزاد. 1399. " چرا اعتراض‌ها به قتل فلوید همه‌گیر شد". گزارش خبرگزاری دیپلماسی ایرانی.
باردن، لـورنس. 1374. تحلیـل محتـوا. ترجمـۀ ملیحـه آشـتیانی و محمـد یمنـی سرخابی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بختیاری، تهمینه. 1397. نژادپرستی در آمریکا. پژوهش خبری صداوسیما.
بی‌بی‌سی فارسی. 1399. ادامه اعتراض‌ها به قتل یک سیاه‌پوست در آمریکا. 8 خرداد ماه.
 پی‌آفرین، منصور. 1383. " تفسیر در فرایند تولید و پخش اخبار". ماهنامه افق. سال پنجم. شماره51.
تین نیوز، 1398. گزارش خبری اصولگرایی چیست و اصلاح طلب کیست؟
خاتمی، سیدمحمد. 1379. توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و امنیت. جلد یک. تهران: طرح‌نو.
دیدار، رسانه مستقل خبری تحلیلی حوزه اجتماعی 1399. " زندگی و مرگ جرج فلوید. نمادی از وضعیت سیاه‌پوستان در آمریکا". 13 خردادماه.
ساروخانی، باقر. 1371. جامعه شناسی ارتباطات. چاپ سوم. تهران: انتشارات اطلاعات.
شکرخواه، یونس. 1381. خبرنویسی مدرن. تهران: انتشارات خجسته.
عصرنو، 1382. قتل‌های زنجیره‌ای. هفته‌نامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. شماره۳۳.
 عضدانلو، حمید. 1386. آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی. چاپ دوم. تهران: نی.
قهرمان، میثم و هادی کشاورز. 1395. " تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه امام خمینی(ره)". دوفصلنامه دانش سیاسی. سال دوازدهم. شماره اول. پیاپی 23:  139ـ 162.
کوئن، بروس. 1380. مبانی جامعه‌شناسی. ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل. چاپ دوازدهم. تهران: سمت.
گودرزی، محمدحسن. 1399. "سیاهان و مسلمانان قربانیان همیشگی سیاست‌های نژادپرستانه ترامپ". گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن.
منتظران، جاوید. 1399. " دولت آمریکا و نقض حقوق داخلی و بین‌المللی معترضین". پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.
مومنی‌راد. اکبر؛‌ خدیجه علی‌آبادی؛ هاشم فردانش و ناصر  مزینی. 1392.  " تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش. ماهیت. ،مراحل و اعتبار نتایج". فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی. سال چهارم. شماره 14: 187 ـ 222.
انتشار اخبار در سایت روزنامه کیهان. خرداد و تیرماه 1399 .
انتشار اخبار در سایت خبرگزاری تسنیم. خرداد و تیرماه 1399 .
انتشار اخبار در سایت روزنامه شرق. خرداد و تیرماه .1399.
انتشار اخبار در سایت خبرگزاری امتداد. خرداد و تیرماه .1399.
پیمان‌نامه منع تبعیض‌نژادی. 1960. مصوب سازمان ملل متحد.
نصرالهی کاسمانی، اکبر و سمانه عزیزی اسکندری. 1399. " پوشش اخبار فساد اقتصادی جناح‌های سیاسی در اخبار 20 شبکه خبر و 20:30 شبکة دو سیما (مطالعه موردی : فیش‌های حقوقی واگذاری املاک شهرداری تهران)". فصلنامه رسانه. سال 31. شماره 119 : 49 ـ 66.
Agenda Setting Research. 2007. “ International Agenda Setting Conference”. Available in: http://www.agendasetting.com.research.php
Causadias, José M. Korous, Kevin M. 2019. “Racial Discrimination in the United States: A National Health Crisis That Demands a National Health Solution”. Journal of Adolescent Health 64: 147-148.
Convention on Elimination of Racial Discrimination. 1965. United Nation General Assembly.
 Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady, and Constance F. Citro, 2004. Measuring Racial Discrimination. Washington. DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/10887
Graneheim, U. H. & Lundman. B. 2004.“ Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness”. Nurse Education Today, No 24: 105-112.