پیوند فرهنگ شهرت و مصرف‌گرایی در برنامة شام ایرانی 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده‌ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه ,گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده‌ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران( نویسنده مسئول)، تهران، ایران

چکیده

ین پژوهش، با هدف شناخت ابعاد اصلی نمایش مصرف سلبریتی‌ها به مطالعة یکی از برنامه‌های واقع‌نمای سلبریتی‌محور در زیرگونة سبک زندگی به‌نام شام ایرانی 2 پرداخته است. در مبانی نظری از مفهوم مصرف آشکار یا تظاهری تورستین وبلن، در روش از تحلیل محتوای کیفی، برای ارائة یک طبقه‌بندی کلی و از نشانه‌شناسی جان فیسک برای تحلیل دقیق‌تر استفاده شد. از پرسش‌های مهم پژوهش، این است که این برنامه‌ چگونه در سطوح واقعیت و بازنمایی، ایدئولوژی مصرف‌گرایی را ترویج می‌کند. با تفکیک برنامه، به دو بخش اصلی محیط بیرون از منزل (شامل خرید، ماشین، اطراف منزل میزبان و فضای کلی شهر) و محیط داخل منزل (شامل آشپزخانه، ورود و پذیرایی، پشت میز غذا و امتیازدهی) روشن شد که چطور در هر بخش، رمزگان سطح واقعیت و سطح بازنمایی، با هم ترکیب شده تا کلان‌روایت و ایدئولوژی مصرف‌گرایی را منتقل کنند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مقولة مصرف نمایشی افراد مشهور، در چهار بُعد اصلی بدن، پوشش، غذا و لوازم منزل، به مخاطب عرضه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linking the Culture of Fame and Consumerism in the Second episode of the Iranian Dinner TV program

نویسندگان [English]

  • Mehri Bahar 1
  • Masoomeh Shams Esmaeili 2
1 .Associate Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran .
2 Master Student of Communication Sciences, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (Corresponding Author), Tehran, Iran
چکیده [English]

By: Mehri Bahar, Associate Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
email: mabahar@ut.ac.ir
Masoumeh Shams Esmaili, M.Sc. Student of Communication Sciences, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran (Corresponding Author), Tehran, Iran. email:masoomeh.shams92@ut.ac.ir
The present research work is aimed at finding out the main dimensions of the consumerism displayed by celebrities by studying one of the celebrity reality-based programs about the lifestyle, called Iranian Dinner 2. Concerning the theoretical foundations, the concept of overt or show-offing consumption of Thorstein Weblen was used, and methodically, qualitative content analysis was used to provide a general classification, and John Fisk's semiotics was used for a more detailed analysis. One of the important questions of the research is how this program promotes the ideology of consumerism at the levels of reality and representation. By separating the program into two main parts of the outdoor environment (including shopping, car, residential district and the general atmosphere of the city) and indoor environment (including kitchen, entrance and reception, around the dining table and scoring) how in each section, the codes of the level of reality and the level of representation, are combined to convey the macro-narrative and the ideology of consumerism. The results revealed that the concept of show- offing consumption of celebrities, in the four main dimensions of the body, clothing, food and home furniture, is presented to the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrity
  • Consumerism
  • Reality Genre
  • Culture of Fame
  • Lifestyle
استیور، گیل. 1399. روانشناسی شهرت. ترجمه احسان شاه‌قاسمی. تهران: سورة مهر.
بودریار، ژان. 1389. جامعة مصرفی؛ اسطورهها و ساختارها. ترجمه پیروز ایزدی.  تهران: نشر ثالث.
بیچرانلو، عبداله. 1398. " شام رسانه‌ای برای جذب مخاطب؛ " مطالعه‌ی موردی برنامه‌ی بفرمایید شام". فصلنامة رسانههای دیداری و شنیداری.  13(31): 251-270.
جلیلی راد، سیداحمد؛ ذبیح‌اله آرمین و زهره علی‌آبادی. 1393. " مصرف‌گرایی و آسیب‌های آن". اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی. بابلسر.
ذکایی، محمدسعیـد. 1391. " مصرف و سبک زندگی: رویکردها، مسائل و آسیب‌ها". فصلنامة رسانه.  23(88): 5-33.
رُز، ژیلیان. 1397. روش و روششناسی تحلیل تصویر. ترجمه سیدجما‌ادین اکبرزاده جهرمی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات / مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما.
شریفی، رضا. 1397. مطالعه‌ای درمورد سلبریتی‌ها و دانش‌آموزان دبیرستانی؛ مطالعة موردی: دبیرستان‌های فرهنگ (پسرانه) و طلوع (دخترانه). پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده‌ علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
عباسی، عاطفه و علی جعفری. 1399. " تأثیر کنش‌های اینستاگرامی سلبریتی‌ها بر سبک زندگی کاربران ایرانی". فصلنامة پژوهش‌های ارتباطی. 27(101): 33-54.
فلیک، اووه. 1394. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
کشمور، ایس. 1396. فرهنگ شهرت. ترجمه احسان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
محمدپور لیما، هرمز؛ علیرضا پورشیخیان  و رقیه عظیمی‌خانقاه. 1390. " بررسی رابطة بین سبک و شیوة زندگی با فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی (مورد مطالعه: شهرستان آستارا)". فصلنامة علوم اجتماعی. 7(28).
محمدی، یاسمین. 1398. بازنمایی گذشت در سینمای ایران از منظر تحلیل جنسیتی و خوانش مخاطبان خاص؛ تهران: پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة  علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
مهرپرور، سمانه. 1393. " مطالعة خوانش و مصرف برنامه‌ی «بفرمایید شام» توسط مخاطبان". فصلنامة مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید. 3 (7 و 8): 29-64.
وبلن، تورستین. 1392.  طبقة تنپرور. ترجمه سیما زائر رفیعی. تهران: روزگار نو.
هیونز، تیموتی. (1396). فهم صنایع رسانهای. ترجمه احسان شاه‌قاسمی.  قم: لوگوس.
 
Deller, Ruth. A. 2016. “Star image, celebrity reality television and the fame cycle”. Celebrity Studies, 7(3).
E.A, Ikoro., C.C, Omessal. 2015.“ Reality Television or Television Reality Shows: Forms, Genres and Modes”. Global Educational Research Journal, 3(11): 383-388.
Fiske, John. 1987. Television Culture: Popular Pleasures and Politics. Routledge.
Hill, Annette. 2005. Reality TV: Performance, Authenticity, and Television Audiences. In J. Wasco, A Companion to Television. blackwell.
Raisborough, Jaylne. 2011. Lifestyle Media and the Formation of the Self. Palgrave Macmillan.
Wolf, Naomi.  2008. The Beauty Myth; How Images of Beauty  Are Used Against Women. HarperCollins e-books.
پایگاه‌های اینترنتی
شام ایرانی. (بدون تاریخ). بازیابی در بهمن 11، 1399، از ویکی‌پدیا:
https://yun.ir/714pf2
Come Dine with Me. (n.d.). Retrieved January 30, 2021, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Come_Dine_with_Me