طراحی مدل عملکرد بهینه روابط عمومی شرکت گاز با تاکید بر رسانه ها( مورد مطالعه شرکت گاز استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل عملکرد بهینة روابط عمومی شرکت گاز مازندران، با تأکید بر رسانهها است. مقالة حاضر، که از نوع کیفی است، با بهرهگیری از تئوری دادهبنیاد به انجام رسید. جامعة آماری این تحقیق، 24 تن از نخبگان و خبرگان حوزة روابط عمومی ادارة گاز مازندران، نخبگان حوزة ارتباطات و رسانه و نیز استادان دانشگاهی بودند و نمونهگیری آنها هدفمند و با روش گلولة برفی بوده است. دادههای تحقیق، پس از انجام 14 مصاحبه، به مرحلة اشباع نظری رسید و در ادامه، طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در این مراحل سهگانه، مقولههای اصلی و فرعی شناسایی شدند که شامل شرایط علّی (اطلاعرسانی، تقویت اخلاق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکلات، آگاهیرسانی و آموزش)، شرایط زمینهای (مستندسازی، الگوسازی، مدیریت دانش، تأمین منابع انسانی و تولید برنامه)، شرایط مداخلهگر (هماندیشی، گفتمانسازی، نظارت محیطی، نوگرایی، نهادینهسازی و شایستهسالاری) هستند. همچنین نشانگرهای راهبردها شامل مفاهیم نیازسنجی، مأموریتگرایی هدفمند و ارتباطات و نشانگرهای پیامدها نیز شامل مفاهیم جامعهپذیری، حرفهای شدن روابط عمومی، همگانی شدن، تعامل صحیح با جامعه و مردم و پویایی توسعه شناسایی شدند. درنهایت نویسندگان مدل پارادایمی را ترسیم کردهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Optimal Performance Model of Public Relations of Gas Company with Emphasis on Media (Case Study: Mazandaran Gas Company)

نویسندگان [English]

  • Hossein Arab 1
  • Mehrdad Matani 2
  • Mojtaba Tabari 3
  • ali Fallah 4
1 PhD Student in Media management, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
4 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of optimal public relations performance of Mazandaran Gas Company, with emphasis on the media. The present paper, which is of qualitative type, was done using data theory. The statistical population of this study consisted of 24 elites and experts in the field of public relations of Mazandaran Gas Department, elites in the field of communications and media, as well as university professors, and their sampling was purposeful and based on snowball method. After 14 interviews, the research data reached the stage of theoretical saturation and were then analyzed in three stages of open, axial and selective coding. In these three stages, the main and sub-categories were identified, including causal conditions (information, strengthening public morals, reflection and analysis of problems, awareness and education), background conditions (documentation, modeling, knowledge management, human resources and program production), interventionist conditions (thinking, discourse-building, environmental monitoring, modernity, institutionalization, and meritocracy). Indicators of strategies including the concepts of needs assessment, targeted mission orientation and communication and indicators of consequences including the concepts of socialization, professionalization of public relations, generalization, proper interaction with society and people and development dynamics were identified. Finally, the authors have drawn a paradigm model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • Mazandaran Gas Company
  • Media
  • Optimization
  • Grounded Theory
آقایی، قائم؛ مریم باورساد احمدپور و اشکان شهنی شفیعیانی. 1395. " اهمیت روابط عمومی، ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی". مشهد: سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد.
بروجردی علوی، مهدخت؛ محمدمهدی فرقانی و محبوبه رنجبر. 1395. " الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره‌مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و ارتباطات". فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. دورة نهم. شماره 129: 129 ـ 146. 
تاجیک، فاطمه؛ سیدعلی رحمانزاده؛ سیدوحید عقیلی و داود نعمتی انارکی. 1400. " تحلیل نقش شبکه‌های اجتماعی در مدیریت بحران سیل". فصلنامه رسانه. دوره 32. شماره 124. 55 ـ 80.
زمانی، حسین. 1394. " جایگاه و اهمیت روابط عمومی در سازمان‌های دولتی". تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.
ارشادی، محمدمهدی؛ محبوبه اقدامی و سید محمد قلمکاریان. 1400. " ارزیابی طرح‌ها در رسانه‌های ایران از نظر سلامت معنوی بر اساس نظریه‌های بینندگان و خبرگان با روش فرایند تحلیل شبکه (مورد مطالعه: شبکه تلویزیونی استان اصفهان)." فصلنامه رسانه. دوره 32. شماره 124: 81 ـ 106.
محمدی؛ افشین؛ افسانه مظفری؛ رها خرازی محمدوندی آذر. 1398. " جایگاه جریان‌سازی خبری روابط عمومی‌ها در جامعه".  فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال یازدهم. شماره 4: 87-97.
هاشمی، شهناز و محمد سالکی. 1397. " نقش و جایگاه روابط عمومی سازمانی در ایران". ماهنامه مدیریت رسانه. شماره 41: 47-64.
رسولی، محمدرضا و محمدرضا هدایتی. 1396. " نقش خلاقیت و عوامل مؤثر بر آن در کارایی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. دوره هفتم.  شماره 2: 217- 242.
 
Aral, Sinan. 2020. The Hype Machine: How Social Media Disrupts Our Elections, Our Economy, and Our Health and How We Must Adapt, London: Currency Publications.
Birks, Melanie. 2020. Grounded Theory: An Evolutionary Snapshot, London: Wiley.
Bryant, (2020). The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory, London: SAGE.
Cabot, Mathew. 2019. Introduction to Public Relations, San Jose: San Jose State University Press.
Campbell, Richard. 2019. Media & Culture: An Introduction to Mass Communication, NewYork: Bedford/St. Martin’s.
Cheng, Juchieh. 2019. “Social media and Public Relations”. Public Relations Journal, 5(3): 181-196.
Creswell, John. 2017. Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: SAGE.
Cutlip, Scott. 2020. The Unseen Power: Public Relations: A History (Routledge Communication Series). London: Routledge.
Danesi, Marcel. 2013. Encyclopedia of Media and Communication. Toronto: University of Toronto Press.
Flick, Uwe. 2018. Doing Grounded Theory (Qualitative Research Kit). London: SAGE. Publications.
Francis, Karen. 2019. “Grounded theory research: A design framework for novice researchers”. International Journal of SAGE Open Medicine, 4(7): 1-8.
Freberg, Karen. 2020. Discovering Public Relations: An Introduction to Creative and Strategic Practices. London: SAGE.
Goffman, Erving. 2017. Relations in Public: Microstudies of the Public Order. London: Routledge.
Hanson, Ralph. 2018. Mass Communication: Living in a Media World. London: Sage.
Harasta, Joseph. 2016. The Fundamentals of Public Relations: What It Is and How to Do It Well. NewYork: Harper & Brothers Publications.
Kelleher, Tom. 2017. Public Relations. Oxford: Oxford University Press.
Keyton, Joann. 2014. Communication Research: Asking Questions, Finding Answers. NewYork: McGraw-Hill Education.
Knowles, Mathew. 2020. Public Relations and Media: PR Strategies for the Digital Age. Washington. D.C.: Music World Publishing.
Kumar, Ranjit. 2019. Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. London: SAGE.
Lincoln, Yvonna and Guba, Egon. 2019. Naturalistic Inquiry. London: SAGE.
Luttrell. Regina. 2018. Public Relations Campaigns: An Integrated Approach. London: SAGE.
McKie, David. 2017. Public Relations. NewJersey: JohnWiley & Sons.
MeiChang, Ann. 2018. Lean Impact How to Innovate for Radically Greater Social Good. London: Wiley.
Mykkanen, Markus. 2015. “The Contribution of Public Relations to Organizational Decision Making”. Journal of  Public relations. 9(2): 1-14.
Onsongo, Andrew & et. al. 2017. “The Contribution of Public Relations Practice to Organizational Effectiveness: A Case of Private Universities in Rwanda”. International Journal of Computer Science and Technology, 8(2): 103-119.
Ross, Susan. 2019.The Law of Journalism and Mass Communication. NewYork: CQ Press.
Rex Harlow, Francis Harlow. 2020. Practical Public Relations Its Foundations, Divisions, Tools and Practices. 9Ed: NewYork: Harper & Brothers Publications.
Sato, Hidenori. 2019. “Using grounded theory approach in management research”. Journal of Annals of Business Administrative Science, 18(2): 1-10.
Stern, Phyllis. 2017. Essentials of Accessible Grounded Theory. London: Routledge.
Strauss, Anselm. 2018. Grounded Theory in Practice. 9Ed, London: SAGE.
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2019. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. 11Ed. London: SAGE.
Teruggi, Janis. 2018. Introduction to Strategic Public Relations: Digital, Global, and Socially Responsible Communication. London: SAGE.
Tuhovsky, Ian. 2018. The Science of Effective Communication: Improve Your Social Skills and Small Talk, Develop Charisma and Learn How to Talk to Anyone: Positive Psychology Coaching Series. NewYork: Brooklyn.
Turow, Joseph. 2019. Media Today: Mass Communication in a Converging World. London: Routledge.
Vollstedt, Mike. 2019. An Introduction to Grounded Theory with a Special Focus on Axial Coding and the Coding Paradigm. London: Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education.
Waters, Richards & et.al. 2010. “Media Catching and the Journalist–Public Relations Practitioner Relationship: How Social Media are changing the Practice of Media Relations”. Journal of Public Relations Research, 22 (Issue 3): 1-13.