کنکاشی بر تاثیر بازاریابی محتوای رسانه های اجتماعی بر سلامت برند ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ,دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران(نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ,دانشگاه تبریز,تبریز , ایران

چکیده

در بازار رقابتی امروزی،  بازاریابی محتوا در رسانههای اجتماعی می‌‌تواند سبب جذب مشتریان و افزایش مشارکت برندها، بهویژه در بخش ورزشی شود. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، مطالعة تأثیر بازاریابی محتوای رسانههای اجتماعی بر سلامت برندهای ورزشی بود. بدین منظور از روششناسی کیفی بهره گرفته شد. ابتدا، دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته گردآوری و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دستآمده از تحلیل مصاحبهها با خبرگان، نشان داد که تأثیر بازاریابی محتوای رسانههای اجتماعی بر سلامت برندهای ورزشی را میتوان از طریق سه مفهوم آگاهی از برند، جایگاه‌‌یابی برند و وفاداری برند تبیین کرد. بنابراین، با گسترش رسانهها میتوان گفت، یکی از راههای توصیهشده به برندها، جهت تبادل اطلاعات و تعامل با مشتریان، بازاریابی محتوای رسانههای اجتماعی است که با افرایش سلامت برند، بستر لازم را برای تمایز آن، در میان رقبا  فراهم میآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Powndering the Impact of Social Media Content Marketing on the Well -being Health of Sports Brand

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Javani 1
  • Farzaneh kahzadzed 2
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
2 Master of Sports Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In today's competitive marketplace, content marketing on social media can attract customers and increase of the share of brand in transactions, especially in the sports sector. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the impact of social media content marketing on the well-being of sports brands. For this purpose, qualitative methodology was used. First, data were collected through semi-structured interviews and then analyzed by qualitative content analysis. The results of the analysis of interviews with experts showed that the impact of social media content marketing on the well-being of sports brands can be explained through the three concepts of brand awareness, brand positioning and brand loyalty. Therefore, with the expansion of media, it can be said that one of the recommended ways for brands to exchange information and interact with customers is marketing social media content, which increases the share of brands in the marketplace and provides the necessary basis for its distiction among competitors. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Marketing
  • Social Media
  • Brand well-being
  • Sports
اعظمی، محسن و معصومه آینه. 1399. " تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژة برند با نقش میانجیگری درک مصرف‌کننده (مطالعه موردی: شرکت‌های تأمین قطعات خودرو استان کرمانشاه)". فصلنامه رسانه. 31 (4): 71 ـ 88.
آزادی، رسول؛ بهرام یوسفی و حسین عبدی. 1396. " ارزیابی ارزش ویژه برند وعوامل مؤثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسة برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی)." فصلنامه مدیریت ورزشی. 9 (3): 515 ـ 529. 
جوانی، وجیهه؛ محمد احسانی؛ مجتبی امیری و هاشم کوزه‌چیان. 1395. " مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در ورزش ایران."  فصلنامه پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 6 (12): 43 ـ 56.
جوانی، وجیهه. 1396. " الگوی پارادیمی برندسازی در صنعت ورزش. فصلنامه مدیریت ورزشی. 9 (1). 175 ـ 189
رعیت، امین؛ مهوش زینی‌زاده و سمیه عمادی. 1394. " تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی: تأثیر وضعیت به روز رسانی واتس‌آپ در یک رویداد ورزشی فوق برنامه دانشگاهی." فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی.  (4): 38 ـ 46.
ظهرابی، فاطمه؛ رضا صابونچی و مهدیه رهام. 1391. "نقش رسانه‌ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی". فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش. 1 (1): 13ـ19.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ حسین وظیفه‌دوست؛ محمدعلی نسیمی و حسین دیده‌خانی. 1400. " تدوین مدل تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی در ورابط بین فردی کاربران رسانه‌های اجتماعی با رویکرد کیف". فصلنامه رسانه. 32 (3): 5ـ28.
 
Ahmad, N. S., Musa, R., & Harun, M. H. M. 2016. “The impact of social media content marketing (SMCM) towards brand health”. Procedia Economics and Finance, 37(16): 331-336.
Baer 2013. “Engagement Metrics to Calculate Brand Health”. Retrieved on 6 August fromhttp://blog.newscred.com/5-engagementmetrics-to-calculate-brand-health.
Berg., J., D., Matthew., J., M., & O’Hare, C., M. 2007. “Measuring Brand Health to Improve Top-Line Growth”. MIT Sloan Management Review, 49 (1): 61-68.
Blank., D. 2014. “What Is Content Marketing?” Retrieved on 6 July 2015fromhttp://www.cmroi.com/2014.2-12/what-is-contentmarketing./
Evans, D. 2008. Social Media Marketing. An Hour A Day. Indianapolis: Wiley Publishing.
Filo, K. et al. 2015. “Sport and social media research: A review”. Sport management review 18(2): 166-181.
Friedman, T. L. 2006. “The world is flat. New York: Farrar, Straus and Giroux”. convention and visitors’ bureau found 30% ROI with Google AdWords. http://www.google.com/ads/scvb.html. Accessed .15.12.
Heaton., J. (2015). “Brand Health”. Retrieved on 5 August 2015 rom http://www.tronviggroup.com/ brand-health, 30-38.
Javani, V. 2017. “Paradigmatic Model of Branding in Sports Industry”. Journal of Sport Management 9(1): 145-160.  (Persian).
Javani, V., Ehsani, M. Amiri, M. & Kojchian, H. 2016. “Branding Model with Strategic Thinking Approach in Iranian Sport”. Contemporary Research in Sport Management, 6 (12): 43-56.  (Persian).
Kaplan, A. M. & M. Haenlein 2010. “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Business horizons 53(1): 59-68.
Keller, K.L. & Lehmann, D.R. 2009. “Assessing long-term brand potential”. Journal of Brand Management 17: 6–17.
Kilgour., M., Sasser., Larke., R., 2015. “The Social Media Transformation Process: Curating Content into Strategy”. Corporate Communications: An International Journal, 20 (3):1-32.
Kim, A. J. and E. Ko. 2012. “Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand”.  Journal of Business Research 65(10): 1480-1486.
Kim, H., & Kim, J. 2020. “The Effect of Brand–Health Issue Fit on Fast-Food Health-Marketing Initiatives”. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 41(1): 54-70.
Laurie, D.L., Doz, Y.L. and Sheer, C.P. 2006. “Creating new growth platforms”. Harvard Business Review. 84 (5): 80.
Mirzaei, A., Baumann, C., Johnson, L. W., & Gray, D. 2020. “The impact of brand health on customer equity”. Journal of Retailing and Consumer Services, 33: 8-16.
Pangalele, T. 2017. What is the impact of social activist movements like Fees Must Fall on the brand health of the University of Cape Town?. (Doctoral dissertation, The IIE).
Raeiat, A. Zainizadeh, M. Emadi, S. 2015. “The Impact of Social Media Marketing: The Impact of WhatsApp Updates on a Super Athletic Exercise Event”. Journalism-Promotional Journal of Communication Management in Sports Media 2 (8): 38-46.  (Persian).
Sadi, M. A., & AlMallah, A. 2018. “An attitudinal approach towards brand health tracking measurements: A Saudi Arabian perspective”. The Business & Management Review, 9(3): 589-601.
Stutzman, C. 2011. “How Healthy Is Your Brand?” Retrieved on 5 August 2015 from http://blogs.forrester.com/christopher_stutzman/11-05-18-how healthy is your brand.
Teymouri, I. & Ghanezadeh, S. 2020. “Exploring the affecting factors on special Brand health tourism value and its effect on health tourist’s loyalty in Tabriz”. urban tourism, 7 (1): 161-171.
Thackeray, R. & et al. 2008. “Enhancing promotional strategies within social marketing programuse of Web 2.0 social media”. Health promotion practice. 9(4): 338-343.
Touchette., B, Schanski., M., & Lee., S., L., 2015. “Apparel Brands’ Use of Facebook: An Exploratory Content Analysis of Branded Entertainment”. Journal of Fashion Marketing and Management. 19 (2): 107-119.
Witkemper, C., et al. 2012. “Social media and sports marketing: Examining the motivations and constraints of Twitter users.” Sport Marketing Quarterly. 21 (3): 160-170.