تبیین الگویی مبتنی بر شاخص های توانمندی و مهارت های مدیران رسانه ای و اثر بخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه, دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران مرکزی , تهران , ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت رسانه , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد علوم و تحقیقات تهران , تهران , ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی و رسانه , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران مرکزی, تهران , ایران

چکیده

رسانه، یکی از ابزارهای قدرتمند توسعه محسوب میشود و مدیریت رسانه، نیل به این هدف را محقق میسازد. در این تحقیق، الگوی شاخصهای توانمندی و مهارتهای مدیران رسانهای و اثربخشی آن در پیشبرد اهداف کلان افق 1404 مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق، کیفی با رویکرد دادهبنیاد است. جامعة آماری این تحقیق، مدیران و خبرگان حوزة رسانه هستند که با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدهاند. مصاحبه با مشارکتکنندگان، تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه داشت و این مهم، در 12 مصاحبه حاصل شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از سه مرحلة کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) و نرمافزار قدرتمند MAXQDA 2018 استفاده شده است. نتایج تحقیق، نشان داده است که توانمندی مدیران رسانه، شامل چهار دسته توانمندیهای سطح کلان، سطح خرد، سطح سازمانی و سطح فردی است که دو عامل، شامل پیشرانهای درونی و پیشرانهای بیرونی، زمینهساز تحقق و  پیشبرد اهداف کلان 1404، در حوزة رسانه هستند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داده که توانمندی و مهارتهای مدیران رسانهای و اثربخشی آن، در پیشبرد اهداف کلان افق 1404، پیامدهایی چون بهبود عملکرد، نیل به اهداف کلان، توسعة پایدار، افزایش مخاطب برای تولیدات رسانة داخلی، رشد کمی و کیفی، رشد فکری و بالندگی، افزایش آگاهی عموم مردم، بهبود روابط سیاسی، تعالی سازمانی و توانمندی منابع انسانی برای صنعت رسانه به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaboration of a model based on the indices of capabilities and skills of media managers and its effectiveness in advancing the macro goals of Horizon 2025

نویسندگان [English]

  • maryam vasheghani farahani 1
  • aliakbar farhangi 2
  • Mohammadreza Rasouli 3
1 PhD Student in Media Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Social Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The media is one of the powerful tools of development and media management help to achieves this objective. In this research work, the model of competency indices and skills of media managers and its effectiveness in advancing the macro goals of Horizon 2025 have been studied. This is an applied study and in terms of research method, is qualitative with a data-based approach. The statistical population of this research is managers and experts in the field of media who have been selected by snowball and purposeful method. Interviews with participants continued until the theoretical saturation was obtained, and this was achieved in 12 interviews. Three stages of coding (open, axial and selective) and powerful MAXQDA2018 software were used to analyze the research data.
The results show that the ability of media managers includes four categories of capabilities: macro level, micro level, organizational level and individual level. Also, the results show that the capabilities and skills of media managers and its effectiveness in advancing the macro goals of Horizon 2025, consequences such as improving performance, achieving macro goals, sustainable development, increasing the audience for domestic media production, quantitative and qualitative growth, intellectual growth And it brings growth, raising public awareness, improving political relations, organizational excellence, and human resource empowerment for the media industry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : model
  • competency index
  • media managers
  • capabilities and skills of media managers
  • effectiveness
  • 2025 macro goals
احمدی، عباس؛ عباس هادوی‌نیا و سارا یوسفی‌خواه. 1390. " ائتلاف‌های راهبردی و شبکه‌های مشارکتی؛ ظهور الگوی جدید در صنعت رسانه". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 18 (66): 125ـ147.
آمسترانگ، مایکل. 1381. مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل. ترجمه سیدمحمداعرابی و امید مهدیه. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مهدی ایران‌نژاد پاریزی و پرویز ساسان‌گهر. 1393. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات موسسة عالی آموزش بانکداری ایران.
پاشنک، نسترن؛ سیدجمال‌الدین طبیبی و علی‌اکبر فرهنگی. 1397. " تعیین شاخص‌های سواد تبلیغاتی مدیران رسانه‌های دیداری ایران". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی.  دورة 25. شمارة 93: 128ـ 105. 
پرسکات‌توماس، جان. 1393. راهنمای مدیریت رسانه برای کشورهای در حال گذار. ترجمة  محمدقلی میناوند و مسعود مقصودی. تهران: انتشارات دانشگاه صداوسیما.
خواجه‌ئیان، داتیس و سارا جانه. 1390. " ارائه الگوی مدیریتی مطلوب در رسانه برای دستیابی به اهداف سال همت و کار مضاعف با تلفیق اثربخشی الگوهای مدیریت سازمانی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 18. شمارة 66:  73ـ103.
خواجه‌ئیان، داتیس؛ علی‌اکبر فرهنگی و عباس هادوی‌نیا. 1388. " طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 16. شمارة 60: 11ـ36.
خوانچه‌سپهر، شیرزاد؛ عرفان ناصری و فخرالدین معروفی. 1390. "مدیریت رسانه در عصر جهانی شدن (مقایسه تطبیقی نظام‌های مدیریت رسانه)". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دروة 18. شمارة 66: 37ـ72.
روشندل اربطانی، طاهر و مهدی  معتمدی. 1390. "الگوی مناسب رشته مدیریت رادیو‌ـ تلویزیونی در کشور از دیدگاه خبرگان و متخصصان". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 18. شمارة 66: 9ـ35.
روشندل اربطانی، طاهر. 1394. " چیستی سازمان‌های رسانه‌ای". فصلنامه رسانه. دورة 26. شمارة 4: 5ـ18.
صلواتیان، سیاوش و طاهر روشندل اربطانی. 1390. " مدیریت رسانه‌ای بحران؛ رویکردی پیشگیرانه". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 8. شمارة 66: 149 ـ 176.
ضیائی، محمدصادق؛ طاهر روشندل اربطانی؛ حسن خجسته و حسین مستقیمی. 1390. " الگوی مدیریت منظومه‌ای رسانه‌ها بر اساس کارکردهای آرمانی آنها در تراز جامعه دانایی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 18. شمارة 65: 73ـ91. 
علوی‌وفا، سعید. 1389". چالش‌ها و موضوعات راهبردی رسانه ملی در افق 1404". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 24. شمارة 89: 31ـ64.
علی‌عسگری، عبدالعلی و آسیه  زارعی. 1389. " انتخاب روش‌شناسی در مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 17. شمارة 63: 69ـ90.
علی‌عسگری، عبدالعلی و سیدامیرحسین مکبری. 1390. " مدیریت راهبردی رسانه و ارائه مدل مفهومی جدید (ملاحظاتی بر کاربست مدل‌های مرسوم در سازمان‌های رسانه‌ای)". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة 18. شمارة 65: 41ـ71.
عماد، سیدعیسی و محمد عباس‌زاده. 1394. " مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران شاغل در باشگاه خبرنگاران شهر تهران". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی.دورة 22. شمارة 84: 97ـ115.
محمدزاده، اعظم. 1395. مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات ادیبان روز.
دیانی میکائیل؛ محمد افکانه و سارا مسعودی. 1397. " طراحی مدل مفهومی مدیریت منابع انسانی ویژه ستاره‌های تلویزیونی". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. دورة
Alexander Q. H. “ChungPavel Andreev Philip O’Reilly.2017. Managing an organisation’s social media presence: An empirical stages of growth model”. International Journal of Information Management.
Available online 21 December 2020
Bozkurt.I., Chaurasia., B. 2020 “Attitudes of Neurosurgeons Toward Social Media: A Multi-Institutional Study”. World Neurosurgery. 147: 369-404.
Carlos Cuello-GarciaGiordano Pérez-GaxiolaLudo van Amelsvoort. 2020. “Social media can have an impact on how we manage and investigate the COVID-19 pandemic”, Journal of Clinical Epidemiology. 127: 198-201.
Carolina Nicolas Alarcóna, Angélica Urrutia Sepúlvedab, Leslier Valenzuela—Fernándezc. 2018. “Systematic mapping on social media and its relation to businessCarolina”. European Research on Management and Business Economics. 24: 104–113.
Chen,C. 2011. “Training mode of media management talents - A comparative study between mainland China and Taiwan”. Lecture Notes in Electrical Engineering. 112 LNEE, pp. 449-458
Choi, T.-M., Guo, S., Luo, S. 2020. When blockchain meets social-media: Will the result benefit social media analytics for supply chain operations management?. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 135.
Do, J., Song, Y. 2014. Secure media data management protocol for data confidentiality, Secure media data management protocol for data confidentiality.
Dorothy E. Leidnera, Ester Gonzalezc, Hope Kocha. 2018. “An affordance perspective of enterprise social media and organizational socialization”Journal of Strategic Information Systems. 27 (2):117-138.
Huang, jimmy; Baptista joao; Newell, Sue. 2015. “communicational ambidexterity as a new capability to manage social media communication within organizations”. The journal of strategic information systems. 24:49-64.
Jiayin Qi, Emmanuel Monod, Binxing Fang, Shichang Deng. 2018. “Theories of Social Media: Philosophical Foundations”. Engineering. 4: 94-102.
Jimmy HuangJoão BaptistaSue Newell. 2015. “Communicational ambidexterity as a new capability to manage social media communication within organizations”. The Journal of Strategic Information Systems.
Kane, G.C., 2015. “Enterprise social media: current capabilities and future possibilities”. MIS Quart. Executive. 14 (1):1-16.
Kappelman, L., Johnson, V., Maurer, C., McLean, E., Torres, R., David, A., Nguyen, Q., 2018. “The 2017 SIM IT issues and trends study. “MIS Quart. Executive.” 17 (1): 53-88.
Kavota, J.K., Kamdjoug, J.R.K., Wamba, S.F. 2020. “Social media and disaster management: Case of the north and south Kivu regions in the Democratic Republic of the Congo”. International Journal of Information Management. 52, Noc. 102068
Kreiner, K., Neubauer, G. 2012. “Social media for crisis management: Problems and challenges from an it-perspective”. IDIMT 2012 - ICT Support for Complex Systems, 20th Interdisciplinary Information Management Talks. 38: 25-32.
Lee, H. 2020. “Voters’ involvement, attitude, and confidence in the era of new media”, Palgrave Communications. 6(1):1-7.
Leon Kappelman, Vess Johnson, Chris Maurer, Ephraim MCL ean, Torres Russel, Alsius David, Quynh Nguyen. 2018. “The 2017 SIM IT issues and trend study”. MIS Wuarterly. Executive.17 (1): 53-88.
Lepkowska-White, E., Parsons, A., Berg, W. 2019. “Social media marketing management: an application to small restaurants in the US”. International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research. 13(3): 321-345.
Madsen, Dogoivind,  Slåtten, kare. 2015. “Social media and management fashions”, Cogent Business and Management. 2 (1).
Manuel Goyanes Porismita Borah Homero Gil de Zúñiga. 2021. “Social media filtering and democracy: Effects of social media news use and uncivil political discussions on social media unfriending”.
Computers in Human Behavior. 107: 2411-2502.
María-del-Carmen Alarcón-del-Amo, Alex Rialp-Criado, Josep Rialp-Criado. 2017. “Examining the impact of managerial involvement with social media on exporting firm performance”. International Business Review
Martin, N., Rice, J., Arthur, D. 2020. “Advancing sovial media derived information messaging and
management: A multi-mode development perspective”. International Journal of Information Management. 51: 2021.12.21.
Maxwell, S.P., Carboni, J.L. 2016. “Social Media Management: Exploring Facebook Engagement among High-Asset Foundations”. Nonprofit Management and Leadership. 27(2): 251-260.
Munnukka, J., Järvi, P. 2014. “Perceived risks and risk management of social media in an organizational context”. Electronic Markets,Volume 24, Issue 3: 219-229.
Patrick F. BruningBradley J. AlgeHsin-Chen Lin. 2020. “Social networks and social media: Understanding and managing influence vulnerability in a connected society”. Business Horizons.
Pavithra S. K., Deepak V. 2021. “The effect of social media on employees’ job performance with reference to information technology (IT) sector in Bangalore”, Materials Today: Proceedings. Available online.
Severina CartwrightIain DaviesChris Archer-Brown. 2021. “Managing relationships on social media in business-to-business organisations”. Journal of Business.
Shawky, Sara; kubaeki, Krzysztof; scott, weaven; Dietrich Timo, 2020. “.A dynamic framework for “managing customer engagement on social media”. Journal of Business Research. 23.
25. شمارة 93: 174ـ153